Billabonger

Start ] Uppåt ] Sydafrika ] Dålig start ] Honungsfåglar ] [ Billabonger ] Ökenvandring ]
Start ] Uppåt ] [ Innehåll ]
 


 

Denna uppsats är en syntes av till att börja med flera olika kopior med samma överskrift. Det troliga är att hela uppsatsen inte finns med här utan att fragment saknas. (M Remdahl har korrekturläst detta manus och kommenterat).

Vad vore livet i Nordvästaustralien utan Billabonger.

Vad är en billabong? Namnet har hämtats ur infödingarna språk och betyder kort och gott en isolerad, naturlig vattenreservoar. Den är icke lik oasens, fast den till stor del fyller dess uppgift, är knappt heller, vad man menar med ett vattenhål eller en göl snarare en grund damm eller bassäng med sina egna kvalifikationer. Den ligger utbredd på den flacka, alldeles plana marken i de glesa savannskogarna eller ute på de kala stäpperna. Allmänt är känt det förhållandet (Skickat av M Rosendahl), australiska creeker och t.o.m. floder efter den korta regntidens slut snart rinner ut eller försvinner i sanden. Detta gäller icke de riktiga billabongerna. De ha karaktär av att överleva, en om någon för alla varelser i detta land livsbejakande egenskap. De omfångsrikaste äro stora som små sjöar, men om sjöar talar man icke i Nordvästaustralien. Även billabongerna äro emellertid hotade och minska sin volym, tills kanske endast en pöl eller ett träsk är kvar. Dock kan ingenting ersätta dem. Vi sågo några gånger får och kängurur ligga drunknade där, de hade besinningslöst, tycktes det, kastat sig i vattnet, men ej kunnat ta sig upp ur det.
I den stora Fitzroyflodens bädd, som vi hade följt under torrtiden, funnos på stora avstånd från varandra blott pölar och vattentråg, skyddade från fullständig uttorkning i skuggade raviner. Dessa kallades icke billabonger. Billabongens uppkomst beror icke av ett djup eller några dolda flöden eller källsprång. Bäckar på väg till förintelsen, hitta en gyttjig däld, där leran i den röda lateritsanden har anrikats, eller en ofylld tillräckligt bred sänka utanavlopp. De ha fått chans till en räddning. De samla sig, så mycket som ryms i vad som till äventyrs finns förut, för att gemensamt ta upp kampen för tillvaron både för sig själva och för allt levande. Sommartid får de små tillskott genom sporadiska regnskurar.

Detta är billabong med framtid. Förutsättningen för att här, långt inne i denna tömda vildmarkens ödslighet, skall koncentreras, fläckvis och med stora mellanrum, ett artrikt, i högsta grad stimulerande fågelliv. Här läggs också grunden till ett växt och lägre djursamhälle med egna anpassningar, även om tillgången i nyssnämnda hänseenden ej kan vara stor eller omväxlande.
Jag har hemsökt en sådan billabong i dess prydno och vill bemöda mig att ge en allmän bild av den, annat kan det ej bli fråga om, det skulle ha krävt en mångsidigare undersökning än den jag hade tid eller möjligheter till, så intressant det eljest skulle ha varit.

Med en svart Jägare, som Louge sade visste, var den bäst låg, gav jag mig ut i morgonens mörker, innan solen hade gått upp. Vi voro förstås båda försedda med vapen, jag med mina moderna, infödingen med sina mångtusenåriga år gamla, de primitivaste, som något levande folkslag äger. En kontrast, lika trevlig som passande. Jag kom till slutsatsen, att eftersom inget storvilt fanns att jaga och jag ej heller hade infödingens vana att upptäcka de krälande odjuren, jag var de sämst utrustade i denna miljö. Ett förhållande, som knappast kan råda annorstädes än i Australien mellan en vit och en färgad jägare.
Jag följde honom på några meters avstånd för att iakttaga honom. På sandens nakna yta, där ingenting hindrade, gick han med mjuka, sviktande steg och framskjutande knäskålar, utmärkande för hans ras. En gång tog han med foten upp ett ben från marken, vilket han grep med stortån genom att vigt vika den om det. I högra handen höll han spjutet med stenspetsen, i den vänstra bar han kastkäppen eller slungklubban och en stenyxa utan skaft. Bumerangen var instucken i gördeln, virad av människohår. De spridda, vassa spinifex tuvorna undvek han vanemässigt utan att ge akt på dem. En liten vattensamling ägnade han däremot en viss uppmärksamhet. Ej för att dricka! Det fanns spår där efter ödlor. Hans blickar voro eljest långt borta.
Jag tände min pipa. Han vände sig om och sträckte fram handen efter stickan. Den brann en stund, enär den var av vax, tillräckligt länge för att han skulle kunna hinna sätta eld på en spinifex tuva i vattenkanten. Det knastrade som torrt hö. Och verkligen! En nära halv meter lång ödla kom ut. Han stod färdig med käppen, och jag hann knappt blinka, förrän han hade slungat iväg den och träffat henne. Hon vred sig som en orm och fick dråpslaget i huvudet. Nu kastade han henne på glöden, tills en rök steg upp med en vidbränd obehaglig lukt. Men den var aptitlig nog för den svarte, ty han slet av bakbenen och svansen, som han tuggade på, medan vi gingo vidare.
Den uppgående solen strök snart med långa penseldrag hela steppens yta i glödande färger från den ena horisonten till den andra. Marken fick relief. Varenda tuva eller jordkocka framträdde skarpt bestrålad blott på en sida, kastande en lång blå strimma bakom sig. Ett spår i sanden skulle avtecknat sig med en stämpels tydliga kontur. Det hände också. Själv stodo vi i det oändliga cirkelsegmentets medelpunkt, och våra skuggor tecknade sig som korta visare på en urtavla. Bildlikt kan kanske liknelsen duga, men föga adekvat, så komplett tidlös, som denna naturtyp verkar och är. Tankarna gå ovillkorligen tillbaka till den tidigaste, primitiva tillvaron, tiotusentals år, då människan genom många århundraden fortsatt sitt strövande och jagande liv ute på vidsträckta vidder, som hon föredrog framför urskogar.
Eftersom vi voro ensamma och icke kunde tala till varandra, fingo våra sinnen och funderingar ostörda fritt lopp. Min sympati för urättlingen vid min sida bidrog till att ge mina fantasier verklighet. Jag skulle gärna ha velat veta, vad som rörde sig i vildens instinktliv, i hans oförvillade hjärna, hur han tänkte och vad han tänkte. Man fick nöja sig med att iaktta hans beteende. Han synade ofta marken. Snart stannade han och stirrade på en fläck i sanden. Vad jag kunde se, var bara en så omärklig skrubba, att det var omöjligt att tyda den som ett fjät av något större djur eller människa. Jag misstänkte dock det förra
Tämligen likgiltigt frågade jag: - Gangaro?
Han skakade på huvudet. Jag blev intresserad.
Ourer, ourer, förklarade han, sträckte upp ena armen och började springa i zickzack. Pantomimen var lyckad. Jag begrep genast, att han härmat emurstruts.
Vi togo an spåret eller rättare, infödingen gjorde det till en början, varunder jag kunde verifiera det rykte denna stenåldersmänniska har att vara den skickligaste spåraren som finns. Snart funno vi tydligare avtryck, som skulle överensstämt med en stor kängurufot, om tårna ej varit olika stora.
Infödingen hade glömt avsikten med vår utflykt. Vi togo ut stegen och hade gått väl nära en halv kilometer, då en höjning i terrängen mötte, som hade skymt utsikten. Nu stannade vi igen. Den svarte kröp till krönet. Snart vinkade han åt mig a, men reste sig samtidigt. Jag lade ner bössan och sprang upp med kikaren färdig.
På några hundra meters avstånd rörde sig två punkter hit och dit i zickzack således. Det var strutsar. De tedde sig på detta avstånd svarta ehuru särskilt honan, som var den mindre är grå. Jag gav svartingen ett glatt slag på skuldran. Han fattade det som en anmaning, lyfte spjutet och satte iväg utan att låta hejda sig med mina rop. Ett skott i luften! Han vände sig om, och jag vinkade honom tillbaka med en tobakssticka för att inte riskera att ej få se honom mer den dagen. En australisk inföding springer t.o.m. strutsen matt sägs det. Dock är den stora fågeln ej en så ivrig, ehuru snabb löpare, som man skulle kunna tro, föga skygg och dum dessutom, varför troligast är, att jägaren till sist närmar sig honom smygande på ett spjutkasts avstånd eller så. Äro de flera driva de honom försiktigt för att genskjuta honom.
Det var första gången jag såg emun i vilt tillstånd. Att ha fått det anses som en stor favör i Australien. Ett sällsynt möte som man numera icke gör annat än på mycket avlägset belägna människotomma sträckor. (Undertecknad har sett massor M Remdahl). Vildmarkens emu går mot en säker utrotning. Han har visserligen en paragraf i den australiska jaktlagen till sitt skydd, förbjudet att döda honom. Där detta icke kan övervakas, respekteras det, som om det inte fanns. Lagen var icke utkläckt, när vi voro i landet. Hur det nog ännu går till, fingo vi snart erfara. En dag kom en svart i Mowla Down, i vars omnejd emun förekom, och bragte mig ett par ägg av underligt fast välkänt utseende. De hade en mörk alggrön nästan svart kaviar kulör djupt punkterad med vita porer. De sågo onaturliga ut som ägg betraktade, liknade snarast stora frukter. Man vänder och väger dem i handen för att övertyga sig om motsatsen. Kort därefter fick jag av samme man en högst intressant ullig tingest, en kyckling, som jag också kände till förut. Han var bandad som en doppingunge. Ränderna gingo alla på längden, en förträfflig anordning för en liten varelse., som vill skyla sig i högt gräs, ett primitivt drag för övrigt i djurens utstyrsel. En gång under stepptiden anses det har denna teckning varat hela livet ut hos många fler djurarter än i nutiden, hos fåglar i synnerhet.
Emun är icke ovanlig i djurgårdar och liknandeanläggningar och fortplantar sig i fångenskap. Artens bestånd synes således vara tryggat. Som en kvarleva från tertiärtiden för omkring en million år sedan är han en av de åldrigaste och den egendomligaste bland fåglar. Han går klädd i en gammal päls snarast av hårlika fjädrar.
Grupper av träd började nu sticka upp över synranden. Svärmar av fåglar drogo förbi, vita kakaduor, ute i samma ärende som måsarna hos oss när de sträckte i skaror till fälten för att få något att äta. Vi närmade oss tydligen billabongen. Slutligen stodo vi i kanten av en lund av medelmåttiga dimensioner. Jag häpnade över förändringen.
En ökenoas men ej som sagt av det saharaistiska märket med raviner, djupa källor och yppig växtlighet. Utan något helt annat.
Marken var slät och jämnad. Gummiträden hade en ovanlig höjd och ett stort vitt utbrett gallerverk av våldsamt krokiga och krumma grenar och kvistar. De omfångsrikaste kronorna voro icke slutna, nådde icke varandra och kastade ringa skugga.
Skogen var därför liksom upplyst tack vare stammarnas solbestrålning, kritvita bark. Jag kunde se mellan träden långt ut på steppen, ty skymmande buskvegetation, lianer eller liknande existerade icke. Pappersgummiträdets (Melalenea) och akaciornas lägre, tätare och djupare grönska gav omväxling, och det gjorde på sitt sätt också de pittoreska, av stormarna amputerade spiror som stodo kvar överallt. Marken av översållad av nedblåsta rester av dem. Över skogen höjde sig här och var pandans palmerna sina stilfulla plymkupoler. De kantade gruppvis en vattensamling av ansenlig utsträckning. Det var billabongen.
Huvudintrycket var det av en gammal öppen ljus och luftig park ger med inslag av allt det förfallna, som vidlåter en sådan, men som gör att man träder in i en egendomlighögtidlig stämning. Det gjorde jag i högsta måtto. Bland allt levande friskt och glättigt stod döden på vakt med det ödesbestämda, som låg över de många förvridna trädskeletten, benrangel vittnande om den hemska kamp de haft att utstå. En skogens pelarsal äro den kliché, som dock här har synnerlig fog för sig, en idyll i ödemarken ännu mera.
Något sagolikt slog emot mig. Allt var ännu stillhet och vila. Billabongens fettglänsande yta låg orörlig utan en krusning, övergjuten av ett oljeskimmer av violetta, blå, röda och gröna dagrar. Då och då flöto bara ringar ut, tecken på liv som röjde liv under. Resliga eukalypter med slappt hängande bladknippen stodo och drömde runt omkring den, blickande ned i den tjocka gulmelerade vattnet. Strandlinjen var nästan överallt skarpt markerad och brant, men ingenstädes mer än meterhög, då den blottade grå och röda jordlager. På några ställen genomskars den av kängururnas stigar. Utanför Bredde sig, friskt gröna mattor av starr och säv och stråk av gul vass. Så upptäckte jag de härligt blå näckrosorna. I vassen påminde de om blåklint i i rågen i förstorad skala, ute på klarvattnet höjde de sig fritt på korta stänglar över små flottar av mörkgröna och leverbruna blad. Rabatter av delikat verkan i en omgivning, eljest renons på allt vad blommor heter. På marken omkring billabongen reste sig spinifexgräsets taggiga tuvor i jätteformat, gigantiska igelkottar, hoprullade i sitt pansar. De formligen pöste av välmåga.
Till vattengölarna i andra tropiska länders stepp och ökentrakter samlas de stora rovdjuren och de stora hjordarna av antiloper, sebror, bufflar och elefanter. All paradisisk ro är bannlyst. Vilda dramatiska scener, dödsrop, vrål och rytanden höra här vardagslivet till. Vid en billabong är skådespelet ett annat. Kampen har mindre mått, men mildare är den därför icke. Endast från mänsklig synpunkt fredligare, ty kontrahenterna heta dingos, pungdjur, örnar, falkar och andra rovfåglar.

Den vite med sina dundrande don var okänd i dessa trakter. Mitt skott blev en klimax. En blixt, ett åskdunder åstadkommer icke detta. Icke naturen med andra ord. Men denna explosiva smäll, vars ljudvågor omedelbart träffade ett fågelöga, utlöste i samband åsynen av det främmande vidundret skräckstämning. Skogen och billabongen förvandlades på några ögonblick till en oroshärd av larm och skrik från hundratals strupar. Ut i luften tumlade flockar av kakaduor, papegojor och duvor. Över billabongens yta ilade under pipande vingljud änder fram och åter, medan hägrarna ibisarna och en natthäger flydde, de drogo bort, jag vet ej vart. Från skogen ljöd kokoburrans välmotiverade gapskratt, då och då också de andra, små kungsfiskarnas visslingar. Jag hade stått en stund i pur hänförelse, då det mest överraskande inträffad. Fyra styltlöpare (Himantopus) kommo strykande, föga upprörda, tycktes det, över vad som hänt. De voro kanske kringflackande och nog så erfarna för att ej ta saken så hetsigt. Dock skall denna för livet på havsebben och i saltvattenlagunerna speciellt välutrustade vattenlöpare ofta träffas även inne i land i små sötvatten och t.o.m. häcka där. Nu var fortplantningstiden inne, och möjligt är, att också styltlöparna voro par, som sökte boplatser, ty de slogo ofta ned på den sandiga stranden.
Många papegojor dölja under sina vingar fjäderdräktens finaste färgnyanser. Jag fick ej tillfälle till så många iakttagelser häröver men några. Rosenpapegojan blottade vackert den högröda, hon hade under dem. Dräkten är eljest mörkare, röd ryggen grå och huvudet klätt med en vit hjälmtofs.
Undulaterna överallt i världen välbekanta burfågelvarianter förekommo icke här i större mängd. I andra stater kunna de uppträda i millioner under de årliga flyttningarna inom landets gränser från söder mot norr och vice versa. Flykten var ytterst snabb, de ilade förbi i små grupper. När de vände sidan till, fick kroppens gula underton plötsligt en skarp reflex från solen.
Jag fikade efter de regnbågsfärgade zigenarebandet, vara pråligt färgfantasteri skulle ha stuckit av ännu livligare och på ett uppsluppet sätt bland de stora och förnäma. Men deras skick och stilfanns icke här. De små gräspapegojorna saknades också, vilket utan tvivel berodde på, att ingen stepp eller ymnig gräsväxt omgav billabongen. Däremot fick jag ett positivt belägg på smakriktningen i de ensartade skiffersvarta korpkakaduorna, de största i hela familjen. De verkade dock helt främmande i denna färgglada omgivning. Jag kom på ett helt annat sällskap, femton stycken tätt sammanslutna i ett så litet eukalyptusträd, att det såg ut, som om de grupperat sig för fotografering. Vilken betecknande bild för australiskt fågelliv skulle det ändå inte ha blivit! Men de stannade icke länge, utan lyfte på långt håll och tågade bort med tung flykt, fortfarande tätt sammanslutna och svarta som ett begravningsfölje. Rösten var släpande och skärande melankoliskt läte som passade väl till de långsamma vingslagen. Det sägs i vissa australiska böcker, att de skrika som andra kakaduor. Jag hade många tillfällen att se och avlyssna dessa fåglar under en vistelse vid billabongerna i Maedadistriktet nära kusten. För mitt öra ljöd stämman aldrig så.
Hanen har ett brett vackert mönjerött band över stjärten, hos honan utbytt mot ett anspråkslösare, gulaktigt. Härpå skiljer man lätt könen åt under flykten redan på avstånd.
De åtnjuts numera tabu för sin sällsynthets skull, en förmån, som tyvärr inte många kakaduor ha hugnats med.
Vid billabongen var rollfördelningen densamma som i skogen. Kakaduorna, kungsfiskarna och duvorna skötte om spelet, de hade emellertid lugnat sig och slagit sig ner i träden och hördes nu mer än de syntes. Som statister poserade de sex ibisar på några torrakor vid stranden; de voro av den mörka sorten (Ibis ?), patetiska tröga och föga roade även till följd av den kaxiga stämman; endast i den vita skepnaden, förhöjd av svarta plymer och naken svart hals är ibisen mycket tilldragande, det är åt honom ryktet givit namnet den helige. Han lär föredra stilla, avlägset belägna små vatten. Jag såg en annan vit art många gånger kring Mowla Downs och på flera andra ställen även här. Det är nog de eleganta hägrarna, som pruta av på ibisarnas renommé, åtminstone om man får se dem tillsammans.
Kungsfiskarna har ingen särskild förkärlek för billabonger. De finns där alltid, men då tillgången på fisk är mager, ha de slagit sig på den oaptitligare, men rikare kosten av skalbaggar, tusenfotingar, ödlor, ormar och andra landkräk, vilka de sluka hela med gift och allt. En av dem, den lilla glänsande blå Haleyon, satt dock stilla på en låg gren, som hängde ut över vattnet, med den långa kraftiga fångstredskapet sänkt och riktat mot en viss punkt på ytan. Så kastade han sig i och kom upp med en löjligt liten fisk i näbben. Det fanns väl större, men hur skulle han kunna se dem i den grumliga sumpen, även om de gingo blott någon decimeter på djupet? Över träden singlade en grann biätare, vilket tydde på honung. Han tilldrog sig infödingarnas särskilda uppmärksamhet. De ihåliga träden äro ofta kupor åt små blott flugstora, svarta gaddlösa bin, och det är huvudsakligen för deras skull de svarta alltid bära en stenyxa på sig för att knacka ut kakorna med. Det blev svartingen i tillfälle till, då han fick permission ett tag och efter återkomsten trakterade mig godhetsfullt av varan varom mera nedan.
Ändernas antal var ringa. De drogo dock fram och åter liksom för att fylla den plats, som egentligen tillkom dem. Två arter, jag kände dem förut den ena svartanden så kallad fastän båda könen är bruna den andra trädand. Det enda smycke de förra bära är en kraftigt grön vingspegel men en blänkfyr, var gång en solstråle träffar den. Den lilla trädanden eller visselanden (Dendrocygna) intresserade mig mera. Han slog täta lovar över samma ställe helt nära. Det ven omkring henne, som om en vindil hade kommit i rörelse. Det var hennes eget läte, svalkande för örat åtminstone. Det latinska dendro avser hennes lust att sitta i träd, cygna bör antyda, att något svanlikt väl finnes, när hon ligger på vattnet, ty halsen är rätt lång och smal. Färgen är ovan mörk, undersidan kastanjebrun. Nöjsamt var det också senare att möta en liten Årta (Querquedula castanera), även vår art förekommer. Med grönt huvud och hals. I Mowla Downs billabonger var hon vanlig. För att kunna mätta sig måste hon flyga ut på steppen och beta spätt gräs. Hon gjorde de i kvällningen och återvände sedan på regelbundna stråter till de vattensamlingar, hon naturligtvis egentligen hörde hemma. En dykand trivs däremot icke i en billabong. Därtill är den för grund och fattig, måsar och tärnor knappast heller.

Vadararternas relativt stora antal var obestridligen det som mest förvånade. Ingen av dem var likväl bemärkt för individrikedom. Men de betydde desto mera; vita och grå hägrar (tre arter), tranor, ibisar, (två arter) skedstorkar, natthägern, styltlöparna, spovarna, viporna, sothönsen, strandpiparna och ett par arter snäppor. (Trappen och ökenlöparen, Burhénus, såg jag ej här, men långt borta voro de inte)
För att understryka, vad jag tidigare sagt om vadarnas förekomst, vill jag emellertid tillägga, att min lista från andra billabonger jag besökt upptar ytterligare 3 arter tillhörande de storas släkte.
Herodias heter ett. Man kan undra på namnet. På stora härliga vingar svävade han fram tätt utmed vattenytan, oskulden själv och vit som en kyrkängel. Styltöparen gav däremot syn för sägen. En komisk företeelse, en karikatyr har man kallat honom, en ”Helge Högben” i fågel gestalt kan man också säga. Kroppen är ej större än skatans, men upphöjd på ett par totalt förväxta, blekröda ben, vilket ej skulle sett så tokigt ut, om halsen hade fått en motsvarande längd som hos flamingon. Men den är kort som en beckasins. Jag följde hans rörelser så gott jag kunde. Han gick med långa kliv på djupare vatten, som räckte över benleden, skenbart beräknande, när han lyfte ett av vinkelbenen över ytan och rätade ut det som för att få en passare att mäta med. Fåglarna voro mycket rädda och flögo hit och dit till olika delar av billabongen. Infödingen fick hålla dem på vingen, medan jag satt dold och slutligen lyckades få en i ett flyktskott. På andra platser, ja över hela landet förresten och vid kusten förekommer han i småflockar på 15 – 20 i varje.
Det tycks ibland, så förefaller det människoögat, som om naturen hade roat sig med att använda svarta fläckar, band och streck på vita fåglars dräkter i rent stiliseringssyfte. De accentuera ofta kroppens vackra proportioner och de olika fjäderpartiernas utjämnade, eljest osynliga gränser.

Styltlöparen är hälften svart, hälften vit ungefär, betydelsen blir här mer kontrastfärgernas. Men hans nära anförvant, den s.k. hägerlöparen (Dross), som lever ute på korallöarna är ett gott exempel, om ej så eminent som en annan släktings, vår skärfläcka samt bland simfåglarna den nordiska salskraken.
Av omständigheterna förestavat, har jag ofta anlagt en estetisk syn på mitt fågelskåderi. Roligt ute i fält, fast icke rådligt i fågelböckerna nu för tiden. Om smak kan man alltid diskutera. I den deskriptivt exakta ornitologin får den därför bevars icke inblandas. Men jag fortsätter!
Även duvornas (Liksom kakaduornas och kungsfiskarnas) högkvarter på jorden ligger i den australiska djurregionen. De flesta älska vatten, billabongerna inte minst, och äro allerstädes.
Många tropiska duvformers färgskalor äro nästan lika excentriska som papegojornas. Ingen hänsyn till vad som passar oss. Men likafullt. På det stoff, som kallas fjädrar passar allt, kompositionen må vara hur som helst, emedan naturen därmed avspeglar ett djupare ändamål, som vi ana. Jag avser nu östra Australiens duvor, de fruktätande.
De leva i urskogarna i ett fuktigt, blomsterproducerande klimat. I Kimberleys savannskogar äro frukter i vanlig mening sällsynta och färgexponeringen skral. Men denna och andra bristfälligheter korresponderar den enklare utstyrsel, som utmärker duvorna: den blå och bruna typens dominans. Orneringar saknas ju inte, men dessa äro underordnade helheten; de skrika aldrig : vita och svarta inslag på stjärt hals och huvud, bronsglänsandevingtäckare o.s.v. utom den metallskimrande halsen förstås.
Fastän jag redan har hunnit se mycket vackert denna dag, njöt jag av charmen hos de välformade kropparna. De mjuka linjerna, rörelsernas behag, när de kuttrade och svängde sig. Ingenting förvillade, inga grannlåter störde. Påståendet vinner delvis bekräftelse genom det faktum, att tofsduvan (Lophotes) betraktas som en av Australiens skönaste duvor. Hon är blågrå och brun, vingarna bronsfärgade och ryggen grönskimrande. Men det är hennes hållning och eleganta sätt att uppbära huvudet med den sirliga hjässtofsen, varigenom hon tillvunnit sig allmän beundran. Det var just hon, som mest närvarade här. Detta är nödvändigt att framhålla, ty den ornitologiska litteraturen anmäler henne ännu som frånvarande uppe i Kimberley, att hennes bo och ägg också ertappats.
Antalet var ringa, eljest som i Dampier land och på Sunday Island, såg jag henne flockvis. Hon kom alltid med den schvung, som också är hennes egen, och slog sig ner i träden. Det senare gjorde hon icke nu utan cirklade oroligt fram och åter över billabongen. Jag började undra varför, ty oss ägnade hon föga uppmärksamhet. Då rusade en pilgrimsfalk genom luften med den fart han får, när han har ett snabbflygande offer i kikaren. En av duvorna hade särat sig och kommit något efter de andra. Hon fattade genast situationen. Hon kunde icke upphinna de andra, utan steg ögonblickligen mot höjden. Falken följde och mödade sig med all makt att komma ännu högre. Det lyckade icke. Större hastighet än en duva utvecklar, när döden i kölvattnet, och hon spänner sina kraftiga flygmuskler till gränsen för vad de kunna prestera, förfogar icke ens en pilgrimsfalk över. Hon är dock hennes farligaste medtävlare. Jämnspelta äro de kanske. Det var fallet här. Jakten gick emot allt blåare rymder. Falken sökte uppnå den punkt över duvan, varifrån han skulle kunna störta ned över henne. Men avståndet ändrades inte, icke så länge jag kunde följa med.
Min sympati var på det utsedda offrets sida, min önskan åter det kan jag icke neka till, att jägaren skulle vinna spelet.

Billabongens vatten var obehagligt varmt, men både för att skölja svetten av mig och pejla djupet tog jag mod till mig och gjorde ett besök hos grodorna. Bottnen var gyttjig och låg blott en meter under ytan. Djuren blängde en stund på mig med bara en del av nosen samt ögonen över ytan och döko ned igen nästan lika fort, som jag kom upp. Dessförinnan hann jag fånga några stycken till båtnad för vetenskapen. En av dem var en ny art. Den döptes av L G Andersson batrachiskännaren till Rana mjobergius.
Naken som jag var kastade jag mig under ett papperbarksträd och plockade fram min frugala frukost, en kexbit, hård som sten och en burk jam. Den svarte gjorde upp en eld och satte på te bilekanen. Sedan vi ätit fick han gå ut på jakt.
Här på sanden fick jag uppleva något alldeles oväntat. Jag föll i en dvallik slummer, men väcktes snart. Drömde jag? Nej! En fågel sjöng med hög och tydlig röst, det var icke svaga visslingar, som jag hade hört från honungsätarna många gånger under dagens lopp, utan klara klangfulla toner och drillar. Hade mitt öra i mitt halvsovande tillstånd upptagit ljuden med overklig skärpa?
Fågeln hade ej märkt mig, sanden kamouflerade. Jag var ej svart till färgen. Den började åter sjunga. Trots den överraskning jag kände lyckades jag bemästra mig och höll mig stilla. Platsen kunde ej ha varit bättre vald, och min situation var idealisk för observation. Tillfället var beställt efter den allmänna överblick jag fått av billabongens fågelliv. Nu ville jag göra intimare studier.
Jag kunde ej se sångaren ännu, Han satt i toppen av trädet, varunder jag lagt mig. Desto hörsammar var jag, han sjöng verkligen omväxlande, det var dock mindre en drillande tongång än ett flöjtspel, underbart att lyssna till här efter allt skrik och oväsen, som nyss fyllt mina öron.
Om en stund flög han ett stycke bort och lät sången skifta till ett kvitter i det ögonblick, då han bredde ut vingarna och singlade fram ett stycke. Han var således en bit av en flyktsångare också, men han steg icke, som vår trädpiplärka uppåt, utan fortsatte i horisontell led.
Han slog snart ned öppet på en torr, utskjutande gren i mitt närmaste grannskap. Nu kände jag igen honom. Redan vid landstigningen i Derby hade jag antecknat honom utan att veta stort mera än att han existerade. Han var inge sällsynthet. Hans utseende, delvis också beteende stämde förvånansvärt med vår svartvita flugsnappares. Märkvärdigt tyckte jag att dennes karakteristiska signalement skuldrans och vingens vita infattningar, fanns fullt förkroppsligade. En flugsnappare till yrket är han, dock närmast en skalbaggsfångare, ehuru han också tar hem byten som flyga omkring i luften. Han lever i stor utsträckning av syrsor och cikador. Därför har han den för storsångare prosaiska beteckningen skalbaggsätare, dock numer i hans hemland ändrad till ”the thriller” drillaren.
Sångens livlighet förkunnade, att han hade något att sjunga för. Alltså stod jag upp, klädde mig och började söka därefter. När jag närmade mig trädet, där han satt, blev han orolig och flaxade mer än svingade sig iväg. Det gjorde mig misstänksam. Jag undersökte många hål i träden, klykor på torra grenar, barkspringor och lövigare kvistar. Ingenting! Så kom fågeln tyst tillbaka. I det momentet, då han försvann i trädet, flög han ut ur det.
Jag hade ej upptäckt henne förut. Hon kom självmant. Hon bar en mjukt brun dräkt. Efter ett kort letande på detta ställe fann jag boet. Det satt fullständigt oskyddat ovanpå en tjock vågrät gren.
Dess materialbeskaffenhet och konstruktion, som berodde på detta läge var ett gott exempel på utseendet av en boform, som icke praktiserades av våra fåglar. Andra mycket märkligare fall skola omtalas i kapitlet om tropiska fåglars byggnadsverksamhet.
Boets höjd var så ringa d.v.s. väggarna bestående av fina kvistar och barkflarn, så låga och byggnadsmaterialet så jämnat genom att insektsspinn hade använts som bindemedel kring kvistar och trådsmala växtfibrer, att kanterna bildade blott en vall, en naturlig ring på grenens skrovliga yta. Det hade en tallriks skapnad samt en fatlik botten. På den lågo på sin bädd av fina strån tre grågröna, brunfläckiga ägg (grå flugsnapparens ungefär, men betydligt större). Måhända föreligger här en konvergens i färg och teckning i anseende till dessa fåglars ofta öppna bon och från varandra ej heller synnerligen avvikande läge. Det föreföll mig genast så. Skalbaggsätarens ägg höjde sig något över bokanten. Deras färgton och framförallt fläckigheten var skyddande även den. Hanen visade mer ängslan över min närvaro än honan, tills han tvingat henne att vända åter och fått henne på äggen. Eljest bruka under lektiden kontrahenterna under glam och sång, ty även honan kan sjunga en smula.
Denne sångare är flyttfågel i södra delarna av Australien. Han beger sig därifrån efter häckningstidens slut och anländer i februari eller mars för att övervintra till landets nordligare delar. Då har han slutat att sjunga. Emellertid uppmärksammade jag honom i dessa nejder under tio av årets månader. Följaktligen är han stannfågel också inom vissa revir av sitt vidsträckta övervintringsområde.
Lalage hade purrat mig och min dåsighet var försvunnen. Jag väntade bara på min följeslagare för att bryta upp. Han kom snart. Han kom bärande på en börda, som han kastat över axeln, samt någonting han hade i vänstra handen och bar med större försiktighet. Jag gissade att det var fågelägg. Han hade spjutat en vallalug (liten känguruart), och var lika belåten som jag. Vad jag inhöstat till gagn och glädje var inte litet, och det kunde ha varit nog: Men den som mycket får, vill mer hava.
Han räckte mig den i sin slutna näve. En smula besviken över vängåvan blev jag, när han öppnade handen och den var fylld av en simmig, brun vätska, som påminde om sirap. Meningen var att jag skulle sörpla i mig ur hans svarta, svettiga och otvättade labb. Han fick tömma innehållet i min egen. Jag smakade på det och förstod, att det var de små svarta gaddlösa biens honung han funnit. Den smakade illa beskt och sliskigt, och konsistensen var långmjölkens, den hängde ihop. Men jag låtsade under grymtande ljud njuta av den, medan jag manipulerade med fingrarna att allt rann ut mellan dem i ett sammanhang. Den svarte skrattade ohejdat. Han trodde på min civiliserade oskicklighet att dricka ur handen, lade sig på marken och sög upp det tappade.
Vi voro således belåtna båda två. Vad mig beträffar av det jag fått till gagns och glädje av ett glansfullt tropiskt fågelliv, och det var ju ej litet och kunde ha varit nog. Men den, så mycket får vill hava mer.
Alltså tecknade jag åt honom, att vi skulle fortsätta runt billabongen. Kring ett buskigt parti mitt över, ett tätt gömsle av slanka höga vidjor, svärmade vävarfinkar, och jag beslöt att undersöka det. Innan vi kom dit, vandrade vi åter genom skogen. Nu var allt förändrat. Lugnet hade återställts. Den tryckande monotonin fanns här igen. Kakaduorna hade uppsökt steppen, de enda, som kunde ha hållit målron vid makt. Det fick kungsfiskarna göra i stället.
De gåvo då till ett gällt skrik, och kokaburran svarade. En nyhet var fjärilarna. De hade kanske väntat på eftermiddagens något dämpade temperatur och fladdrade omkring inne mellan skogens stammar för att söka blommor. Några sådana kunde jag dock ej upptäcka. Fjärilarna hade varken stora eller bjärta vingar, de voro gula, vita och bruna
Ur en med taggspjut väpnad piggsvingrästuva for en liten fågel med lång stjärt ut i solen och ryckte mina ögon till sig. Jag visste, vad han hette, malurussmygen, en av bushens små juveler. Det var nämligen en hane i bröllopsskrud, som verkade som en knalleffekt av eldrött och svart, ett glimmande kol, som fått vingar. Jag flammade också till av iver att följa honom, men han dök skyggt in i en annan tuvas gömsle. Därifrån hade jag hört kvitter. Stack in sina händer, gjorde intrång med andra ord och blev illa sårad av vassa taggar, vars uddar jag fick behålla länge. Men fick också min lön. Mitt i den väldiga nåldynan hängde ett stort nystan med ett hål på sidan. Ur detta blixtrade milt ett fågelöga, det var honan, som ruvade. Hon lämnade, så fort hon fick se mig. Hon var ljust beigefärgad som tuvan och försvann spårlöst. Hanen såg jag exalterat spritta omkring under ett ängsligt tirrande läte och med högt uppspetande stjärt. Äggen voro skärvita, dekorerade med en krans av rödbruna fläckar kring tjockändan.
Vackra, blåa trädsvalor svävade omkring oss. De flögo ut och in i de ihåliga träden, men jag lämnade deras bon i fred. Från lövverken kom då och då en honungsätares enkla visa. Mer överraskande uppmärksamhet skänkte jag de skarpa visslingar, som en liten gynnare hälsade oss med, vilken på hackspettarnas manér vigt och säkert rände uppför de glatta stammarna. Han var ej av de nyssnämndas släkte, ty någon riktig hackspett finns icke i detta land trots den övertaliga rikedomen på murkna träd. Han var en representant för en australisk trädkryparfamilj. Hans trevliga vanor lärde jag närmare känna under kommande utflykter.
Nere vid billabongen hade den vitpannade hägern byggt sitt risiga kvistnäste uppe i toppen av en hög eukalypt, som stod ute i vattnet. Fågeln flög av det, först när jag skickade ut infödingen för att undersöka. Senare fick jag flera gånger göra samma erfarenheter som nu, att de västaustraliska svartingarna äro mycket dåliga klättrare både i jämförelse med en trädkrypare och deras egna kumpaner i östra Australien, kända just för framstående skicklighet i den konsten, som de utvecklat till fulländning. De gå med tillhjälp av en virad sladd av gräs, som de sno runt trädet, uppför spikraka grenfria stammar och ha härvid utmärkt gagn av sin präktiga rörliga stortå.
Min svarte vän gjorde fåfänga försök. Han kände inte en till knepet med bindslet. Men så saknar också savannskogen resliga träd, allra helst av den ofantliga höjd (120 m), som finnas i Östaustralien. Det kan förklara saken i dess helhet. Med det tillägget, att vilden av naturen är en lätting.
Nästa gång vi funno ett fågelträd, äntrade jag det själv. Här hade en av de små blå kungsfiskarna slagit ned sina bopålar i en ihålig stam. Han hade varit förtänksam och omkringmurat ingången, som varit för stor, med en smet av sand och lera, vilken nu var fast och hård. Han hade gjort den så trång, att han nätt och jämt kom in och ut. En signifikativ handling, vars betydelse är ännu mer ändamålsberättigad hos flertalet australiska småfåglar, som bygga under bar himmel och utbildat en förunderlig mångsidigteknik för att freda sina fritt exponerade bon mot påhälsningar av trädklättrande ormar. Härom i ett kommande kapitel. Kungsfiskarens 5 klotrunda skinande vita ägg sågo läckra ut.
Vidjorna intresserade mig, ju mer, desto närmare jag kom dem. De hade en ljus grönska utom i topparna. Där slokade eukalypternas vanliga, blågröna, toviga vimpelfransar av långa, smala vinkelböjda blad. Jag steg snart in i snåret. Något liknande detta hade jag icke förut beträtt. De kvistar och grenar jag vek åt sidan, buro ett till både form och färg helt annat lövverk än topparna, ehuru det satt på samma vidjeslanor som detta. Dessa blad voro runda, skaftade och vågrätt ställda, ordnade med mellanrum två och två mot varandra. Om bladdimorfism visste jag ju en smula. Här fick jag en levande bild av de australiska eukalypternas, detta intressanta drag i ett skogsträds utvecklingshistoria, syftande millioner år tillbaka som så mycket annat i denna ända av världen. Gummiträden bevara som unga ännu denna ursprungliga parbladighet. De äga den fullständigt i tidigare generationer. Numer förloras den gradvis, medan trädet växer till, de uppträder först i det tillstånd, som jag befann mig mitt uti. Ombytet börjar upptill, neråt möter ungdomen, men den skuffas snart för att efterträdas av arvingarna, bättre rustade och inställda att möta klimatets ess och solstrålarnas angrepp.

Snår innehöll blott de vanliga vävararterna. De hade emellertid lockat mig i en fälla. Knappt hade jag trängt in några steg, förrän en orm, lång och smal som en repstump, kvickt slingrande iväg genom kvistnätet. Han hade hängt i min väg, ute på fågeljakt han också. Jag önskade ej rivalisera, upptäckten betog mig lusten att stanna kvar, han hörde sannolikt, bladgrön och blank som han var, till de särdeles giftiga trädormarna. Vävarna få alltså, så älskvärda de än alltid äro, nöja sig med att endast bli omnämnda som ett inslag i billabongens fågelliv. Jag skulle gärna ha velat befria dem från lustmördaren med ett skott, men fick ej syn på honom vidare.
Nu måste jag tänka på återtåg, innan solglödet hotade att steka mig levande. Jag tog bössorna och de ömtåligaste fåglarna och lämnade infödingen min jaktväska och den fyllda vattensäcken. Hemmarschen började. Kroppen dröp som ett såll för varenda klunk den gula, illaluktande gölvätskan, som trängde till huden på ett ögonblick och kom ut renare än dem kom in. När jag äntligen var under örnboets tak, tyckte jag, som flera gånger förut, att hade vägen varit en kilometer längre, hade jag väl ej härdat ut.
Efter nattens för själ som kropp bottendjupa vila voro alla strapatser som oupplevda. Den avkylda luftens eller snarare markens friskhet, de torra kläderna, de svala skodonen kändes som en vederkvickelse. Den första, tidiga morgonströmmen bådade väl, vad som komma skulle. Men dessförinnan var jag för länge sedan ute igen. Vildmarken kallade på nytt.


Långt uppehåll

Ark 24
Många australiska duvor ha fantastiskt utsmyckade fjäderdräkter , brokiga briljanta som kakaduornas. De te sig fantastiska i en duvas skepnad. Dessa arter finnes icke här, det hade jag ej heller väntat, de äro fruktätare, och ätliga frukter saknas i denna vilda väster. De bebo därför urskogarna österut. De blå former göra sig gällande av andra skäl. En enklare klädsel är förenad med en smäcker, ytterst välformad kropp, ofta på framträdande partier smakfullt dekorerad t.ex. med en bronsglänsande paljettlika runda fläckar som se ut som smycken på vingarna har vita ornament på stjärten, utom det att halsen har den vanliga metallskimrande glansen. De minsta blott av en ärlas storlek äga en särskild charm, därför att de är så små, vilket förlänar alla deras attityder i synnerhet under den snurrande dans , när de kuttra ett täckeligt behag.

Detta var nog en refuserad dubbelanteckning
Vi får se senare
 

Vi får kanske återkomma när vi hittar mer material.

Bref till Handelstidningen. 1911-04-04

En jaktdag i Kimberley.

Broome, Dampier land i Juli.
En första Maj på andra sidan jordklotet innebär ingenting, som kan förliknas vid Nordens första Maj, den stora dag, då våren tar väldet. Men man går ej häller gärna och bär på några förväntningar af sådant slag, då man vet, att årstiderna, bytt plats, och att Maj i Australien är höstmånaden.
Men trots att det också i det heta Kimberley är en gräns mellan sommaren och vintern, märker man förvånande litet af de tecken, som skola bryta stafven öfver det förflutna och markera en förändring i årets gång. Omärkligt löper tiden framåt utan brottningar och utan segrar, händelselös och tom på växlingar. Jag kunde ej se en skiftning i skogen, olikvärdig mot något, som jag såg första gången jag i början af Oktober föregående år satte foten på Kimberleys jord. Allt är sig likt, färgen på himlen, på träden, på marken; inga blommor, ingen höstkulör i grönskan, ingen löffällning med undantag af de enstaka baobabträden, som värkligan skiftat färg och strö sina torra, gulnade blad, öfver sanden. Luften är endast svalare, daggen hänger i droppar i gräset före soluppgången och sommarens enstaka stormbyar med slagrägnen ha upphört — det är allt, och därmed är skillnaden mellan Kimberleys sommar och höst gifven. Hvilken kontrast mot en majdag i Sverige, då det blommar och surrar på hvarje gren och allt är så ungt och nytt, som om den dagen vore skapelsens första!
Dessa betraktelser kommo osökt på oss, när vi, konservator Widell och jag, den första Maj, kort efter återseendet i Derby, åter voro på färd inåt Kimberleys skogar. Negern, som körde våra hästar, afbröt oss med den oväntade upplysningen, att nu voro vi framme vid Medastationen, målet för denna dags resa. Vi sågo några hus resa sig öfver trädtopparna ute på en öppen plan, men ingen människa stod att anträffa utom kocken på stället, en ful kines, som "bråkade" engelska värre än en papegoja. Vi gjorde klart för honom, att vi önskad stanna här en kort tid, och han var artig nog att anvisa oss ett hörn av verandan till huset.
Förbi stationen droga nästan dagligen färdmän och togo in här i förbifarten för att få sig ett duktigt mål mat utan kostnader. De må så ha kommit från okända omarker på väl till okända obygder, alla sloge de sig ned vid det långa middagsbordet och såga så hemvana ut, som om de suttit där hundra gånger förut. Underliga fysionomier fick man skåda, alla i sätt; och bruk sig lika, men ansiktsuttrycket röjde karaktärens skiljaktigheter. Grofva, smutsiga händer arbetade vid tallriken, brunbrända, såriga armas sträckte sig öfver bordet och fåriga och solstekta anleten stirrade en till mötes, när man såg sig om. Obesvärade voro de flesta, läto ordsvallet flöda och svordomarna också, om det passade, men deras bordskick var i öfrigt icke alla så bakom flötet, som man skulle förmoda. Maten är mer än halfva lifvet för dessa robusta människor, och är det något, som kan tämja deras vilda vanor, så är det åsynen af fyllda köttgrytor.
Den spis, som går i en bushman, är en mycket blandad kompott. I regel är det ingen föraktlig kost, som bjudes på en boskapsstation, men ibland kunde det hända, att det blef sträfsamt för både Widell och mig att "följa med" de andra. Det berodde mest på den seden, att husfadern i hvarje hem, rikt som enkelt, serverar anrättningarna, hvarför alla portioner med tillbehör tillskyndar en, utan att man själf har det ringaste att säga till eller ifrån. Följaktligen befinner man sig mycket illa till mods, om man för tillfället ej är hungrig, men ändå måste hålla till godo med en fullastad tallrik. Man våndas vid åsynen, ty man känner, att det är omöjligt att bereda plats. I bushmännens utvalda krets är viljans frihet visserligen stor, nästan oinskränkt, men det är icke rådligt att rata någonting. Jag skulle dock vilja se en ung man, tagen från en göteborgsmiddag och placerad vid detta bord! Där kommer en öfverlastad tallrik seglande från hand till hand, tills den når den unge mannens plats, där den stannar och firar ankarert. Han ser tre å fyra tjocka köttskifvor, liknande ett tvärsnitt genom en oxlägg, bredvid en drifva af kokt ris. Det ser ut, som om portionen kunde räcka för hela laget, och han undrar, om det värkligan är meningen... Ja, det är det värkligan! Han ser sig omkring, och möter samma om icke vidunderligare syner, hvilka just icke äro ägnade att reta aptiten. En temugg af bleck har under tiden ankommit från motsatt håll. Den ser möjligare ut, och nu får han mod att börja. Allas tuggvärktyg arbeta för full maskin, men vår unge mans stoppa snart, ty det är bud från magen. En femtedel af köttportionen är försvunnen, ty han var hungrig, men de öfriga fyra femtedelarna ligga kvar, orubbligt kvar! Och därvid blir det. Väntar så en pudding af något mixtum compositum, där kryddorna utgöra anrättningens clou.
Således behöfver man ej svälta, så länge man är på, en boskapsstation, och det är värdt mycket. Och vi voro glada att sitta här i alla fall!
Ett par veckor senare startade vi inåt vildmarken. Vi åtföljde en oxvagn, hvilken skulle förse en af stationens i bushen kamperande gränsridare med proviant. Oxarna drefvos af fyra negrer, som åtföljdes af sina käringar. Med detta patrask i hälarna vandrade vi till fots i två dagar, tills vi 15 mil från utgångspunkten påträffade mannens tältplats. Vi slogo, ned våra tältpålar i grannskapet och voro, dagen därpå i arbete.
Australien är intet jaktland, ty med undantag af strutsen och möjligen en största känguruformen är det icke mycket som förmår höja en utflykt med bössan till hvad en jägare skulle kalla för jakt. De mindre kängurufor¬merna, som titta fram mellan buskarna, kunna locka till ett skott, men mer än skytte blir det icke, ty konsten är ej stor och fordrar blott, att man siktar något så när rätt. Det flygande villebrådet tar mer beräkning och uthållighet i anspråk, och därför väljer jag en dag på änder och vadarfåglar!
Tidigt en morgon styrde konservatorn och jag med matsäckspåsen på ryggen och bössorna öfver axeln stegen ned mot en floddal, som slingrade
fram genom gummiskogen. Vinden var stilla, det blef snart brännande hett, och när vi kommo ned till den frodiga grönskan vid stranden yrde moskiterna upp ur gräset och anfäktade oss ohyggligt. Floden var delvis uttorkad, så att vi kunde gå ned i bottendalen, där en fin, lös sand knarrade under fötterna. Vi nådde snart ett - litet idylliskt ställe i flod-bädden, öfverskuggat af höga eucalyptusträd. Vid randen af en vattengöl tände vi en eld, lade torkad kospillning på glöden och rökte oss fria från det stingande anhanget. Det var nu vid middagstid tystare än vanligt i skogen, endast stundtals hördes en liten flugsnappares spinnrockslika surr, någon gång papegojornas skrik eller kungsfiskarnas ljudliga hvissling.
Vi sutto just och inmundigade vår middag, då plötsligt en stor, bjärt färgad fågel kommer flygande längs dalen och fäller ute i den grunda vattengöten på tre bösshålls afstånd. Fågelns röda ben, svarta vingar och hvita kropp men framför allt det kraftiga näbbet öfvertygade oss om, att det var den ståtliga jaburistorken. I den tysta, ensliga lilla skogssjön med sitt svarta vatten, däri löfvärket omkring gjorde inslag af grönt och gult, framträdde han som en väl funnen dekoration i den i och för sig tilltalande interiören af ett australiskt flod parti, sådant det ter sig i sina bästa stycken.
Det faller af sig själft att vi sökte närma oss fågeln, men det blef en lönlös möda den gången.
Ett litet jaktintermezzo, som inbringade oss tre präktiga hökar och en mindre fiskörn, vore jag frestad att närmare omtala såsom ett bevis på rikedomen på roffåglar i dessa trakter. Men jag har den andra hälften av denna dags händelser att skildra och lämnar vår lägerplats i flodbädden.
Här och hvar ute på de öppna grässlätterna, som afbryta skogsbältenas förfärliga enformighet, ser man grupper af träd resa sig, och när man väl är där, står man vid brädden af kanallika gölar, vattenfåglarnas utvalda uppehållsorter. Det var en sådan oas, vi närmade oss, då solen redan var i nedgående. Några uppflygande änder varskodde, att det var villebråd i mossen, och vi gjorde oss klara. När vi kommo fram, sågo vi en större andflock lägrad ute på vattnet. Det var den här vanliga hvisselanden, stor ungefär som en gräsand. Fåglarna hade förut blifvit påskjutna af mig och voro därför svåra att nalkas. Men nu voro vi två och kunde begagna oss af den vanliga listen. Till den ändan placerade sig den ene af oss ute i dammen bakom några trädstammar, medan den andre tog en omväg kring gölen för att från motsatt håll söka närma sig det utsedda bytet. Detta med den beräkningen, att fåglarna, sedan de tagit flykt, skulle stryka öfver den utposterade jägaren. Jag valde platsen i kärret och min vän omvägen.
En god stund fick jag vänta, under det moskiterna höllo mig sällskap, hörde ändtligen två skott smälla och såg mina fåglar på rätt stråt. När flocken passerade en öppning mellan träden, kornade jag, och för skotten störtade tre änder ned i vattnet. Widell kom snart åter med tvänne fåglar, det blef följaktligen tillsammans fem, eller liktydigt med minst två fästmiddagar i våra omständigheter.
Om det är något i Kimberley, som hastigt förändras, så är det dagens öfvergång till kväll och kvällens förvandling till natt. Solen står några minuter röd och brinnande vid horisonten, börjar sjunka bakom jordrund-ningen och sända flammande eldsken upp i skyn. Sedan hon försvunnit, tar färgspelet vid, purpur, guld och lila strida om skymningens svinnande sekunder, snart mattas deras lek och blek och trött går dagen till hvila un¬der tropiknattens djupblå himmel.
Medan det ännu var ljust, lämnade vi vår jaktplats och gingo in i en liten trädgrupp vid kanten af vattengölen. Vid denna tid af dygnet börjar kvällssträcket af kakduor, ibisar, hägrar och andra fåglar, som söka nattkvist. Det var det vi nu väntade på.
Först kommo de svarthvita ibisarna i kedjeflykt. Min vän fällde två och när kort därpå skedstorkarna och hägrarna följde, blef det min bur att öka bytet med en helhvit häger. Plötsligt nådde oss de präktiga, stora svarta kakaduornas skrik. Vi sågo dem styra kosan på sidan om oss, skyndade därför ut och dolde oss i det höga gräset. Fåglarna närmade sig långsamt med elegant, lugn flykt, kommo rakt öfver oss och gåfo oss godt tillfälle att välja. En vacker hane med blodrödt band öfver stjärtfjädrarna föll för mitt skott, och för min väns en hona, som med sina gula fläckar likt ett pärlstänk öfver den höga, svarta hjässtofsen ej var mindre härlig att skåda där hon låg med de långa vingarna utbredda öfver en grästufva.
Nu hade natten hunnit oss och med detta icke föraktliga jaktbyte styrde vi med brådskande steg färden hemåt, snart vägledda af gränsridarens lägereld, som lyste i skogsbrynet öfver slättan.
Så ungefär förflyter en jaktdag i Australiens gummiskogar. Stundom kan det vankas större villebråd bland örnar, trappar, tranor och storkar, så att den som älskar fågeljakt har knappast orsak att klaga.
Efter kvällsvarden gjorde vi upp en väldig stockeld, tände piporna och sutto snart i samspråk om våra jaktbedrifter, tills gränsridaren infann sig som vanligt, då berättelserna, och historierna kommo fram.
Det var en af de sista kvällarna af vårt lif för oss själfva ute i bushen. Åtta dagar härefter gungade vi på King Sounds krabbsjöböljor och sågo Derby försvinna för alltid. Därmed var det ock slut med dessa minnesvärda aftonbrasor som tänts så många gånger under gummiträdens kronor korsets strålande stjärnbilder.


Start ] Uppåt ] Sydafrika ] Dålig start ] Honungsfåglar ] [ Billabonger ] Ökenvandring ]
Start ] Uppåt ] [ Innehåll ]