Jordbävan  på Dagsnäs

Table of Content ] Sonetter ] [ innehåll ]
[samma nivå]
Slam på Ore Backar ] [ Jordskred ]
[ underordnad sida ] Miljödomstolen ]
 
[ innehåll ]

Stora markomflyttningar sker vid Dagsnäs, gården med de många viltåkrarna, som åklagaren i Göteborg fann för gott att frikänna.

Tillplattat Dagsnäs

eller Håll måtta i alt

Brännvinspatronerna väster om Hornborgasjön visste att suga musten ur arbetarna och potatisen. Men med spade och skottkärra till förfogande kunde de inte betvinga den av isen vackert formade böljande naturen. Men modern teknik och maskinpark kan ommöblera vår natur och våra tranområden på ett sätt, som man inte trodde vara möjligt för bara 50 år sedan. Här har tranorna valt att rasta efter att ha fått siktet på kornet, som de på vårarna bjuds vid Trandansen. Området är periodvis under året skyddat enligt lag och tranorna kan lugnt vandra runt utan att behöva bli störda av närgångna turister. Här stred Arn för ett nyblivet Svea Rike, ett projekt som GRU och KGB visat sig understödja, i sin jakt på att sabotera vårt svenska kulturarv.

  • För några år sedan väcktes vi brutalt i vår självbild av att 10 000 tals ton rötslam från västgötska reningsverken utplanterats runt om på ägorna. Man uppfann begreppet viltåkrar, som foderytor för viltet, och lockade utländska jägare att skjuta vilt omkring sig och få njuta tungmetallspäckade älgfiléer med viltåkersås vid kvällsbrasan. Chocken accentuerades av att miljöåklagaren lade ner ärendet utan att det politiska systemet reagerade.

  • Något år senare avsåg man att plantera salixskog för att skyla vad som komma skulle, men också och för att kunna ta emot mer slam för att göda gårdens ekonomi. Denna gång kom miljödomstolen till undsättning och förhindrade mer slam vid Hornborgasjön.

  • Senaste året har nya möjligheter yppats med interntransporter av de åsar, som karakteriserar landskapet. Ohörda berövas backsvalorna sina boställen för att ge plats åt en parkeringsplats på våtmarkerna vid Dagsnäs och Hornborgasjön. Julmässans gäster får därmed ett kort gångavstånd till evenemangen i bränneriet.

  • En gammal grusgrop, som för en mansålder sedan användes av ungdomen för att köra motorkross, har planats ut och ersatts av kvittblivningsmassor från industritomter i Skara.

  • Nära den kanske mest graverande slamgivan 2004 har en våtmark fyllts igen och området dräneras direkt ner i Ore Backar och Hornborgasjön.

  • Mitt emot trandansen har landskapet berövats på en av sina moränkullar, tidigare bevuxna med ett ungt tallbestånd. Överblivna massor och tallstubbar har vräkts ner i den dödisgrop med en ålder av över 12 000 år som tillhörde naturformen.

Hr Per Tham skapade devisen ”Håll måtta i alt”, skulle visa stort avund över att kunna möblera om markerna som idag sker. När naturvårdsområden inte respekteras mer utan en hel gård likt andra gårdar väster om Hornborgasjön kan slammas igen och misshandlas: Vad skall vi då med en miljöbalk till ?

en så nätt sonett

knappt isen släppt sitt grepp om bygden
en annan kraft bröt in "herr Tham"
han önska sig en följsam damm
sen var de' han som värna pära brygden

och locka tranan som ehuru skygg en
de dansar mitt i länets högbetalda slam
som mot naturens regel ohörsam
patron i gåva gav, en föga blyg en

Nu strandens svall han skall betvinga
nu isens åsar han så flytta
där Arn fick strida med sin klinga

och GRU fick jämväl draga nytta
att svensk kulturmiljö förringa
där vår miljöbalk gör en kullerbytta.


2009 Jordbävan och igenfyllning av Hornborgasjön.

Tät går trafiken vid Dagsnäs för att jämna ut ojämnlikheterna.

Våtmarkerna vid Ore Backar

Innanför Bjärka lada har man betäckt ett våtmarksavsnitt med jordmassor. Detta längs vägen ner till Ore Backar.

Gamla grustäkter

Längs vägen in till Bjerka lada låg förr en grustäkt, där ungdomar på 60 och 70 talen roade sig med att ordna en Motorcrossbana. Efter hand så har grustäkten jämnats ut och under augusti 2009. En industritomt från Skara har fått släppa till sina jordmassor, för att bygga upp den gamla grustäkten. Med grävmaskiner och lastbilar kan mycket ske vid våra naturvårdsområden utan att någon reagerar.

Mellan Bjärka lada och Falköpingsvägen har den gamla grustäkten och motorkrossbanan fått påfyllning av industritomter från Skara.

Kvittblivna jordmassor från Skara har nu ersatt det grus som inlandsisen en gång lade hit. Det är Bjerka lada som vi ser i bakgrunden.

Hornborgasjön fylls igen

Brännvinsviken vid Dagsnäs fylls igen under augusti 2009.

Norr om Dagsnäs på väg mot gamla Bjärka kyrkoruin fyller man igen den forna viken och våtmarkerna vid Hornborgasjön. Tät går trafiken mellan grustag och Hornborgasjön.

....för att utöka parkeringen utanför Bränneriet ....


Det böljande landskapet vid Dagsnäs, som utnyttjades för att skapa ett annat gissel, Arnfilmerna, jämnas nu med marken. En vacker dödisgrop ca 12 tusen år gammal är igenfylld av material från kullarna i omgivningen. Länsstyrelsen lär ha varit ute på inspektion och funnit åtgärden oacceptabel.

Dödisgropar fylls igen

Det kuperade landskapet där Arn från GRU stred för sin Cecilia jämnas med marken. Här fanns förr en kulle som var skogsbevuxen. Det mesta av moränmassorna är borta och kanske ligger i Hornborgasjön. Skogens rötter är vräkta ner i dödisgropen norr om kullen.

Rester av den kulle som låg söder om dödisen.

Här ligger den fd dödisgropen igenfylld med rötter från den skog som täckte kullen. Vad syftet är får vi nog inte veta även om åklagare tagit hand om ärendet.

Gamla grustäkter med backsvalor elimineras

Svalorna får betala med att bli bovilla. Det är inte bara Tham och Ekbergarna som burit sig illa åt mot sjön och dess värden.

Även Dassnäs har en lagun

i kanten av ett naturreservat.

Dräneringen sker som synes men västerut ner mot naturvårdsområdet och ut i Dagsnäs kanalen. Det finns en kammare som mellanlagrar men det hindrar inte att skogen väster om lagunen är död. Här ligger stallgödsel och inte något slam.

En kammarlagun som borde ha tagit hand om lakvatten. I högra kanten av bilden ser vi själva lagunen, men dess lakvatten finner sin egen väg in i naturvårdsområdet som i princip börjar där den döda skogen lämnar över till en ridå.

 

Uppåt ] Slam på Ore Backar ] [ Jordskred ]