Jordbävan  på Dagsnäs

Table of Content ] Sonetter ] [ innehåll ]
[samma nivå]

[ underordnad sida ]
 
[ innehåll ]

 

Miljödomstolen / fd Vattendomstolen Vänersborg

 

Angående Länsstyrelsen Västra Götaland beslut Dnr 521-24831-2009 samt 515-23948-2009 om utjämnande av isälvskulle och dödisgrop å Fastigheten Dagsnäs 1:2 Skara Kommun Västra Götalands län.

 

Fastighetsägaren har förutom nedanomnämnda förändringar under tidigvåren 2009 efter kalhygge utjämnat en kulle samt deponerat materialet i en vad, som en geolog av facket snarast skulle rubricera som en dödisgrop. Detta har skett inom fågelskyddat område, dit tranbesökare ej äger tillträde, men väl kan överse. Arbetet avbröts med krav om återställande. Vite lär enligt ortspressen ha utdömts och miljödomstolen har nu att avgöra om miljöbalkens tillämpning är motiverad.

 

Övriga synpunkter om vad som timats på Dagsnäs under 2000 talet och framåt är hämtade från hemsidan bolum.nu.

 

”Bättre vara före än snar efter” lyder devisen vid infarten till fastigheten. Kartan över fastigheten Dagsnäs 1:2 sammanfattar de åtgärder som vidtagits vid fastigheten sedan nye ägaren tillträdde.

 

Brännvinspatronerna på 1800-talet väster om Hornborgasjön visste att suga musten ur arbetarna och potatisen. Men med spade och skottkärra till förfogande kunde de inte betvinga den av isen vackert formade böljande naturen. Men modern teknik och maskinpark kan ommöblera vår natur och våra tranområden på ett sätt, som man inte trodde var möjligt för bara 50 år sedan. Här har tranorna valt att rasta efter att ha fått siktet på kornet, som de på vårarna bjuds vid Trandansen. Området är periodvis under året skyddat enligt lag och tranorna kan lugnt vandra runt utan att behöva bli störda av närgångna turister. Här stred riddare Arn för ett nyblivet Svea Rike, ett projekt som GRU och KGB visat sig understödja, i sin jakt på att sabotera vårt svenska kulturarv.

 

Nuvarande tandlösa miljöbalk inbjuder till markägares tolkningsföreträde vad som är tillåtligt eller inte vid hantering av mark och vatten. Hornborgasjöns över 200 åriga öden har annars inspirerat lagstiftaren till att efter hand utforma miljöbalkens föregångare såsom dikningslagen och vattenlagen. Dagens övergrepp borde kunna ge material för en skärptare miljöbalk, eller skall den kallas lex Hornborga. Samordning av skogsvårdslagen och ”landskapslagen” med tillhörande förordningar borde skärpas för att minska antalet feltolkningar och undanflykter. Nu gällande EU direktiv vad gäller vatten, jordbruks och livsmedelsdirektiv torde med nödvändighet inordnas i vår miljöbalk. Men vad sker nu när centrala myndigheter, kommunala decentraliserade byggnads och miljömyndigheter, även lokalpress och allmänhet av oförmåga underlåter att bevaka och värna vårt natur och kulturarv. En bristande respekt för demokratiskt tagna lag och regelverk synes råda. Vart har myndighets Sverige tagit vägen sedan en ny generation myndighets- och administrativ personalkull tagit över.

Nu har länsstyrelsen i Västra Götaland påtalat manipulering av en liten kulle med tillhörande lilla våtmark. Domstolen bör med hänsyn till de omfattande övertrampen som sker inom jordbruksmarken norr, väster och söder om Hornborgasjön avvisa markägarens klagan.

 

 

Omfattande övertramp:

1. För några år sedan väcktes vi brutalt i vår självbild av att 10 tusentals ton rötslam från västgötska reningsverken utportionerades runt om på ägorna. Man uppfann begreppet viltåkrar, som foderytor för viltet, och lockade utländska jägare att skjuta vilt omkring sig och få njuta tungmetallspäckade älgfiléer med viltåkersås vid kvällsbrasan. Chocken accentuerades av att miljöåklagaren Göteborg lade ner ärendet utan att det politiska systemet reagerade.

2. Något år senare avsåg man att plantera salixskog för att skyla vad som komma skulle, med att kunna ta emot mer slam för att göda gårdens ekonomi. Denna gång kom miljödomstolen till undsättning och förhindrade mer slam vid Hornborgasjön.

3. Senaste året har nya möjligheter yppats med interntransporter av de åsar, som karakteriserar landskapet. Ohörda berövas backsvalorna sina boställen för att ge plats åt en parkeringsplats på våtmarkerna vid Dagsnäs och Hornborgasjöns strand. Julmässans gäster får därmed ett kort gångavstånd till evenemangen i gamla bränneriet.

4. En gammal grusgrop, som för en mansålder sedan användes av ungdomen för att köra motorkross, har planats ut och ersatts av kvittblivningsmassor från industritomter i Skara.

5. Nära den kanske mest graverande slamgivan 2004 har en våtmark fyllts igen och området dräneras direkt ner mot Ore Backar och Hornborgasjön.

6. Mitt emot trandansen har landskapet berövats på en av sina moränkullar, tidigare bevuxna med ett ungt tallbestånd. Överblivna massor och tallstubbar har vräkts ner i den dödisgrop med en ålder av över 12 000 år.

 

Hr Pehr Tham skapade devisen ”Håll måtta i alt”, skulle visa stort avund över att kunna möblera om markerna som idag sker. När naturvårdsområden inte respekteras mer, utan en hel gård likt andra gårdar väster om Hornborgasjön kan slammas igen och misshandlas: Vad skall vi då med en miljöbalk till?

 

Jag önskar att domstolen går på länsstyrelsens beslut, samt vidtalar ansvariga myndigheter att utöka tillsynen av denna och andra fastigheter väster, norr och söder Hornborgasjön och närmare utreda ovanomtalade övergrepp. Ytterligare information om övergrepp på Hornborgasjön finns dokumenterade på www.bolum.nu;

 

En så nätt sonett

 

knappt isen släppt sitt grepp om bygden

en annan kraft bröt in "herr Tham"

han önska sig en följsam damm

sen va’ de’ han, som värna pärabrygden
 

och locka tranan som ehuru skygg en

att dansa mitt i länets högbetalda slam,

som mot naturens regel ohörsam,

patron i gåva gav, en föga blyg en.

 

Nu strandens svall han skall betvinga

nu isens åsar han så flytta

där Arn fick strida med sin klinga
och GRU fick jämväl draga nytta

 

att svensk kulturmiljö förringa
och våran balk gör kullerbytta.

 

Sveriges Riksdag Miljö och Jordbruksutskottet svarar 2010-10-21:Utskottet tog del av innehållet den 19 okt och beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna, med kommentaren att endast riksdagsmän kan ta upp frågan som behandlas i riksdagen.

Table of Content ] Sonetter ] [ innehåll ]
[samma nivå]