Miljöbalk

Start ] Centrerad Vargjakt ] [ Miljöbalken ]
MKB ]

 

Miljöbalkens Propp kom mars 99. (Prop. 1997/98:45) och trädde i kraft 1999. Det innebar skärpta krav på MKB.

Miljöbalkens portalparagraf 1 kap 1 § lyder:

Miljöbalken skall tillämpas så att värdefull natur och kulturmiljöer skydda och vårdas, att den biologiska mångfalden bevaras och att en från ekologisk synpunkt långsiktig god hushållning tryggas.

Här talas om främja hållbar utveckling byggd på insikten om att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl. Miljöbalken skall tillämpas så att värdefull natur natur. och kulturmiljöer skyddas och vårdas och att biologisk mångfald bevaras. Vidare att mark, vatten och fysiks miljö i övrigt används så att en från ekologisk synpunkt långsiktig god hushållning tryggas.

Balkens 2 kapitel Hänsyn och Försiktighet

 • §3 försiktighetsprincipen

 • §4 och val av plats med minsta möjliga inträng och olägenhet.

 • §9 Stoppregeln. Kan verksamhet föranleda skada eller olägenhet för människan hälsa och miljö, får verksamheten bedrivas endast om det finns särskilda skäl.

Balkens 3 kapitel hushållning av mark och vatten

 • §1 om företräde för allmänintresse, eller som den förtydligar: Mark och vatten områden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.

 • §4 Jord och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggning endast om om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen.

 • §6 Mark- och vattenområden samt fysiks miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas.

Balkens 6 kapitel MKB

 • §1-2 När den krävs

 • §3 Definition. Identifiera och beskriva effekter på människor, djur, växter, mark, vatten, luft och klimat. Syftet är att göra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljö.

 • §4-5tidig samverkan med lst och beslut om betydande miljöpåverkan. Om lst beslutar skall den som skall bedriva verksamheten samråda med övriga statliga myndigheter, kommuner den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. Samrådet skall avse lokalisering, omfattning , utformning och miljöpåverkan samt innehåll utformning av MKB.

 • §7 En MKB som medför betydande miljöpåverkan skall uppfylla villkor i §3

  • påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på hälsa, miljö och hushållning med mark och vatten.

  • en redovisning av alternativa platser, utformning, med motivering varför ett visst alternativ har valts, dels e konsekvens av att verksamheten inte kommer till stånd.

 • §9 Den myndighet som prövar skall i särskilt beslut avgöra om MKB uppfyller kapitlets krav. Får ej överklagas.


Ekologi måste överta ekonomins överutnyttjade plats! €konomiska nyheter dominerar nyhetsmedia. Överskottet på senaste generationens talesmän är alltid ekonomiskt skolade bank, portföljs, aktie, välfärds, chefsanlytiker, prognosmakare av alla de slag. Men denna kohort av tyckare kan ändå inte förutse eller förebygga de ekonomiska härdsmältor, som lurar bakom en aldrig så gynnsam konjunktur. Men förklaringsmodellerna flödar, när prognoserna slår fel. När skall ekonominyheter ersättas av mera långsiktiga ekologinyheter med en fastare förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet. Om de mänskliga resurser, som nu läggs på ekonomiska organisationer, skulle överföras på ekologi skulle kanske vårt förlamade ekosystem i världen se annorlunda ut.

Den snabba naturförslumningen som nu sker i takt med en okontrollerad befolkningsutveckling är ekvationer som inte går ihop, men ändå är det bara ekonomer som kommer till tals. Pengar är det enda, som styr allt medan våra vatten, sjöar, innanhav och hav och till och med våra egna blodbanor slammas igen av föroreningar från vinsters och arbetstillfällens altare.

 


Start ] Centrerad Vargjakt ] [ Miljöbalken ]
MKB ]