Marianne Spolen gjorde denna batikbild till Hornborgasjöns ära      sänkning 2013-2017    

Start ] Uppåt ] Storslam vid Hornborgasjön ] Gasbildning i sjön ] Ad acta 2012" ] [ sänkning 2013 ] Bostadsbrist ] Flian ] 2016 ]
Reglerdammen 2002 och 2013 ] [ Innehåll ]

 

Stranden vid Sketreck som man hoppades på 1970   Stranden vid Sketrek under sommaren 2012

Drömmen om ett fågelparadis 1970, jämfört med resultatet 2012....

Stranden vid Sketreck sommaren 2013 i samband med att sjön sänktes

...och efter sänkningen aug 2013. Alla bilderna taget från samma plats med ungefär samma riktning till den västra stranden av sjön. Här blottlägges som sista bild klapperstranden men strax utanför tilltager den illaluktande dybottnen.

En så nätt sonett till Hornborgasjön

Isen dig födde och stormen dig dana
åter igen vill mänskan dig ansa
trots visa män, som länge dig varna
mark man vill åter i dag sig tillskansa

I seklerna tre man sökt dig betvinga
med spadar, maskiner och muddrande verk
men vinst blev oss ständigt så ringa
och pengar har flödat, det väl bemärk!

Nu flera millioner skall åter vi satsa
ty tranorna gynna vår Arnturism.
O stränderna sjunka och medel bortkasta,
åtgärd som gynnar blott framtida schism.

Sjön tar tillbaka av våtmark som fanns,
men nu är en tid visa vett och sans.

 


 

Miljödomstolen i Vänersborg och Miljööverdomstolen i Stockholm har efter påpekanden från strandbönderna riktat skarp kritik av Naturvårdsverkets (SNV) restaureringen av Hornborgasjön. Efter de höga klagoropen från bönderna runt sjön om för höga vattenstånd har (SNV) ansökt om att få sänka Hornborgasjön! Detta tillstyrktes med omedelbar verkställighet strax efter midsommaren 2013. Det skulle i så fall bli den sjunde sänkningen, om än interimistiskt, av sjön sedan början av 1800 talet.

Bakgrunden är att efter den halvhjärtade restaureringen av sjön på 90 talet, förbisåg man vad som skulle ske med sjön och dess stränder. I stället för att lyssna till de som på 70 utredde sjön, som dessutom fick godkänt av regering, riksdag och vattendomstolen, tog verket över och gjorde en egen ny utredning under 1980. Det redan godkända förslaget förkastades och utredarna fick sparken. SNV tog själv hand om sjön och på eget bevåg och påbörjade den halverade höjningen. För lite tyckte vetenskapen, nog tyckte lantbruksnämnden och Centern. Härpå följde stormande gräl, vilket föranledde kläknamnet "Trätornas Träsk" på det som skulle vara Sveriges och Europas förnämsta naturvårdsobjekt. Dramat blev till manus för Skaraborgs egen musikteater med samma namn.

Affischen till Trätornas Träsk
Trätornas Träsk musikteatern som fick SNV att snabbt överlämna till Skaraborgarna att själva lösa problemen vid sjön.

Efter en ny omgång med vattendomstolen på 90 talet med en gammal lag (vattenlagen) i bakfickan förbisåg myndigheterna att Hornborgasjön gärna tar tillbaka vad som berövats den och det vanligen efter mindre än en mansgeneration.
Strandåkrarna blev vattensjuka och obrukbara och stränderna, som man inte ville låta ingå i en första slutgiltig sjörestaurering bara fortsätter att sjunka. Efter nu över tio års klagan får bönderna rätt! Mossmarkerna mineraliseras vilket man redan visste, men SNV nonchalerade.
Nu har verket ansökt och fått tillstånd om att få sänka sjön för att kompensera för att stränderna sjunker. Med den kunskap, som verket förfogar över, förbiser man att strandängarna kommer att protestera mot okunskapen. Stränderna fortsätter att sjunka och bli vattensjuka. Då får verket sänka sjön på nytt om kanske redan en tioårs period. Så talet om en interimistisk sänkning är bara undanflykter för att slippa ta i detta naturens trotsiga sjöområde. Det är som att vända ut och in på sjön menar iakttagare runt sjön. Bottnen höjs av slam och växtrester och strändernas mossbelupna arealer kommer att fortsätta att mineraliseras och därmed sjunka. Hornborgasjön är nu Sveriges dödaste sjö och tillsammans med de döda bottnarna dessutom Sveriges största kompost.

Därmed garanteras fortsatta gräl vid Hornborgasjön och 50 års arbete med att få en fungerande fågelsjö är sedan länge tillspillogiven. Vi tvingas nu börja om från början. Kostnaderna för hantering av sjön kommer ständigt att öka. Benämningen "Trätornas Träsk" fyller väl de drygt 210 år av gräl som pågått.

Naturvårdsverket har skjutit till tjugofem miljoner kronor

De pengarna skall användas till att renovera pagoden, förbättra tillgängligheten för turister och bygga en ny vasstäckt administrations och fika lada. Men att rusta upp sjön kan dröja...

Pagoden med Utsikten vid Fågeludden i fonden….
…kompletteras med en ny administrationsbyggnad och fik på stranden av Hornborgasjön måhända av följande utseende. Nya ritningar är på gång.

För att skyla missgreppen har man avsatt 25 miljoner kronor för att rusta för turismen med en omgjord pagod, utställningar och utsikter, samt en ny administrationsbyggnad vid stranden av sjön. Långa halmtäckta längor följer sedan turisterna ner till sjön för att ge plats åt fler administratörer och ett nytt fik för besökare. Som om inte redan uppförda vasstäckta byggen mer än väl uppfyllt vasskvoten inom Bolums gamla socken i Falköpings kommun.


En närmare studie av verkningarna av sänkningen

Utsikt från Bjellum augusti 2013

Från östra sidan av sjön ser vi sammanhängande områden av Chara ansamlingar. Vi går ner till sjön och ser efter.

Majdomens svar på att SNV ville sänka sjön en 7:de gång med Utsikten i bakgrunden. Det gick fort att sänka.

 

Drömmen så som den blev efter sänkningen 2013: Se sedan du pekat på denna bild.

Från  Fäholmen nedanför Bjellum kan vi se effekten av sänkningen.

stranden vid Fäholmen aug 2013

Slambottnen blottas i stora sammanhängande övervattensområden.

utsikten från fågeltornet vid Fäholmen

Strandlinjen är utan fågel och täckt av illavarslande och illa luktande gyttja. Man kan skönja de bankar, som under vattenytan skapades för länge sedan och där nu sediment lagrats. Bilden påminner om vad man såg på 1930 talet efter föregående övergrepp.

Fågeludden eller som det gamla namnet var Sketreck

håller måttet. Från Utsikten, som för flera miljoner kronor ersatte Naturskyddsföreningarnas fågeltorn, kan man skåda effekten av de låga vattnet. Dybankarna går inte att beträda och föga inbjudande då lukten från de nu frilagda bottnarna vittnar om bristande syrsättning.

Från Utsikten vid Sketreck (Fågeludden) kan man följa hur dybankarna dominerar och hur stränderna blottlägger den dy, som nu karakteriserar sjön. Havsörnarna gör sina svep och oroar änder och sothöns, som nu börjar samlas vid sjön inför stundande vinter. Besök gärna sidan, som berättar i bilder vad som skett med sjön sedan 1970 talet och framåt!

För en förklaring till denna misär hänvisar jag till www.vesan.se, där vi berättar mer om varför det blivit som det är.

Allmänhetens kunskap om vad som egentligen sker med sjön är skrämmande låg och visar att SNV, SNF och SOF lyckats med att dupera den stackars besökande turisten om sjöns hälsotillstånd. Vi kan blott konstatera att förståelsen för limnologi och ekologi är obefintlig hos myndigheter, miljödomstolar och allmänhet.


Start ] Uppåt ] Reglerdammen 2002 och 2013 ]
redigerad juli 2017.