Soldatöden

[ överordnad ] Start ] Hjilmer ] Assar Blomberg ] Folke Ekström ] Skolan ] Fattiga ] Soldaten ] Gårdarna ] Föreningar ] Kommunen ] Spelmän ] Arkeologi ] Rättsväsendet ] Billingen ] Djuren ] Kyrkan och Döden ] Sjukvård ] Klas Abrahamsson ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Soldatminnen ] Örlog ] [ Soldatöden ]
[underordnad]

Kulturbilder om tre soldater. Ringstorp, Hökatorp och Svanhem.

Soldaterna Rings, Höks och Bergs intäkt på Gryten.

Ringstorp skall ha fått sitt namn efter en soldat med namnet Ring, liksom de två därintill belägna intäkterna Hökatorp och Svanhem, av vilka det förra av de senare erhållit namn efter rotekamraten Hök och det sistnämnda efter en tredje rotekamrat Bergs måg vid namn Svan.

De tre soldaterna voro ryttare vid Västgöta Kavalleriregemente och blevo under sin tjänstgöring i något av Sveriges sista krig troligen mot ryssarna tillfångatagna och förda inåt det främmande landet och förmådde först efter många år, att fly från sina väktare, som höllo dem i strängt arbete. Sedan soldaterna flytt kommo de så småningom fram till östersjökusten, där de i en stad träffade en svensk skeppare, som tog dem med sig till Göteborg, varifrån de till fots begåvo sig uppåt hembygden.

Kriget de varit ute för var då redan för länge sedan slut och man räknade ut, att soldaterna av sina väktare kvarhållits för utförande av gratis arbete.

Efter att ha vilat ut några dagar anmälde sig soldaterna hos sitt vederbörliga befäl men återfingo icke sina soldattjänster som voro besatta av andra karlar, men lovades av regementschefen kompensation och erhöllo sedan till fördelning sig emellan ett område (intäkt) på kronoparken Grytens mot Edsvära gränsande del, där de förefaller att utan iakttagande av föreskrivna lagliga former synes ha nedsatt sig år 1818 från vilken tid de kyrkobokförs där.

Efter 15 års frihetstid, som av regementschefen utlovats, begärde soldaterna skifte och instening av sina andelar i den innehavda intäkten o fingo då veta att de byggt på lösan grund och utan tillstånd tagit marken i besittning men man lät nåd gå före rätt, uppmätte och gav tillökning i mark, satte ägolotterna i vardera 1/16 mantal och skrev Bergs måg Svan som ägare till den honom tilldelade andelen, med mera – och så blev var och en ägare till en 40 tunnland gård, som från 1835 stå inskrivna i jordeböckerna.

Jordmånen på de då nyblivna hemmanen var emellertid icke av bästa beskaffenhet och hel eller delvis missväxt inträffade ofta, såsom t.ex. 1840, då det i sockenstämmoprotokollet antecknats, att åborna på ifrågavarande kronolägenheter å skogen Gryten haft så dålig skörd, att skatt ej kunde erläggas, intygades av stämman, som förklarade marken utgöras av mossar och sand och vara den svagaste och sämsta.

Sagesman om de tre soldaterna Ring, Hök och Berg. Karl Svan i Välaslätten Edsvära f. 1870, dottersonson till sold. Berg. Vardera av de tre hemmanen Ringstorp, Hökatorp o Svanhem omfattade cirka 40 tunnland. Och uppläts på vissa frihetsår. //Svan.

Ring, Hök och Berg soldaterna

som voro med i krig och blev fångna samt efter återkomsten till Sverige odlade på Gryten.

En i edsvärabygden utbredd sägen omtalar att tre soldater från orten, som utkommenderats i krigstjänst blivit tagna av fienden och i flera år hållits fångna i främmande land tills de en dag lyckades fly och återvände hem igen.

Soldaterna, som buro namnen Ring, Hök och Berg, hade kommit med ett fartyg till Göteborg och gingo därifrån till fots uppåt hembygden, nående allt kändare och kändare trakter men hade därunder ännu ej träffat någon hemortsbo, då de på Larvs hed mötte en karl, som de tilltalade och funno vara därifrån samt naturligtvis överhopade med frågor och först och främst sina familjer - såsom t.ex. Hök :

"Nå, känner lu te sulldat Hökes kvenna?"

"Ja, dä måtte ja le jära – svarade den mötande –"dä ä mi mor……!"

"Hare Jösses, då ä du min pôjk! Ä du allt så gammel?" utropade då soldaten och kramade om sin till man uppväxta son, vilken å sin sida fick återse sin av umbäranden åldrade fader.

De under kriget försvunna soldaterna, på vars återkomst man ej vågat hoppas, blev både i hemmen och på regementet något av en sensation och föranledde mycket både skämtsamt och elakt tal i bygden och bland kamraterna, varav dock det senare mistade sin udd, efter det att soldaterna genom regementschefens förmedling erhöll rätt till instening av var sitt markområde på kronoparken Gryten, där två av dem, Ring och Hök, nedsatte sig, under det att den tredje, Berg, överlät sin instening till mågen Svan och så uppstodo de sedan undan för undan raserade småhemmanen Ringstorp, Hökatorp och Svanhem.

Anders Berg. Soldat för Stenberga, Edsvära o innehavare av det efter mågen Johan Svan uppkallade Svanhem i Edsvära.

17

18

Gift 17 med

F. 17

18

Barn :

Stina Andersdtr Berg f. 1802, levde 1862 ? G.m. soldaten Johan Svan.

 

 

Jon Hök.

Soldat för och innehavare av det efter honom uppkallade Hökatorp i Edsvära.

F. 1783 i Larv.

D. 1865 i Edsvära.

Gift 180 med Annika

F. 1785 i Bitterna.

D. 1860 i Edsvära.

Barn :

1. Stina

Här finns ett tidningsklipp med en rolig episod från Axvall. S.L.T. 1946 19/8.

Finns kopierat i pärmen. //MA.

Nils Udds avsked 1725

Hans Kongl May:ts
Till Sverige
Min allra nådigaste konungs och Herres förordnande General af Cawalleriet och öfverste för dess lyf Regemente Till Häst
Carl Gustaf Creutz Fryherre

Giör witterligt att såsom wid denna General munstring med wästgöta Regementet till Häst och Gudhems Compagnie N:o 19 Nils Udd, hwilken under benämnde Regemente tiänt tillbörl. Och wäl utj Nyo åhrs tyd, nu har erhållit om afskied och Dimision ifrån krigstiänsten, emedan han är siuklig och felar på synen , och dymedelst oförmögen till vydare krigstienst, hafwandes Rusthållaren utj dess ställe framstedt en annan munstergill Karl, som blifwit inskrifwen och approberad, alltså och i anseende till sådant warder ofwan bemälde Nils Udd härmed utur Kongl M:ts krigstienst wid detta Regemente alldeles Demitterad och afskedadt.

Datum Generalmunstringsplatsen Eggby den 27 Aug A:o 1725
Carl Gustaf Creutz

 

[ överordnad ] Start ] Hjilmer ] Assar Blomberg ] Folke Ekström ] Skolan ] Fattiga ] Soldaten ] Gårdarna ] Föreningar ] Kommunen ] Spelmän ] Arkeologi ] Rättsväsendet ] Billingen ] Djuren ] Kyrkan och Döden ] Sjukvård ] Klas Abrahamsson ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Soldatminnen ] Örlog ] [ Soldatöden ]
[underordnad] [ Innehåll ]