Hulebäckars

[ överordnad ] Start ] Sätuna Tå ] Weka ] Markavägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Tjursbacke ] [ Hulebäckars ]
[underordnad]

 

 

57 Planterhagen norr om Lund utmed landsvägen hwarest äro några ekar, men en stor myckenhet björk och aspskog.

Skarpås Wekaberg

ligger under St. Weka. Sven Johansson bor här 4 år från 1814 då han gifter sig med Lena Nilsdotter men försvinner sedan ut i det okända åt Gudhem. Anders Larsson f1790 kom från Olof Bergskan i Västorp Anders skrivs under Hulebäckars så Skapås kan ligga här. 

Inhys Lars Lundell f1792

under 50 talet bor torp Gustaf Sjödal f1833 här 

34 Kullars

Ställe omedelbart söder om den s.k. Russli Backe vid nuvarande Stommen södra gräns. Stället fanns ännu för några år sedan då det råkade i händerna på tattare och måste inköpas av kommunen, som rev det. Det var uppfört först under senare delen av 1800-talet. (1885) Här hade dock en gång förr i tiden, enligt vad traditionen omtalar, varit bebott av en soldat med namn Ryss, efter vilken backen och liden erhållit sitt namn, som i äldre tider skrevs "Rysslynne kulle". Enligt vad gamla ortsbor omtalar spökade det så på denna plats att ingen velat bo där. Stället hade byggts av Fiskars Alfred, som köpte en avstyckning från Weka och byggde där mitt emot sitt kullaställe, flyttade sen dit. Då hette det Kullen.


 Det måste vara detta som var Emmas i Backen 

Då hette det Kullen. Rösslunda, Rysslunda och Planteringstorpet i Sä

Raskebacken Emmes i Backen

som ligger i höjd med Wekaberg kallas också Emmes på Backen. Nanny kan ha bott här.
Ladugården låg precis inne vid vägen och grindstolparna står ännu kvar, som bär upp till stugan, som här finns avbildad av Maj Britt Larsson. Det var tom och socknen rev det för att slippa tattarna.
Här fanns förr en pöl med en stor sten i och föräldrar varnade barnen för att där under låg ett barn lik i akt och mening att hålla barnen borta från denna farliga lekplats. 

Erik Göte bodde här och Oskar tog hand om stugan och flyttade den till sin tomt inne på Tån. Teckningen är gjord av Maj Britt Larsson.

Blombergs Blumbärs

En backstuga mellan Paris och Mejeriet i backen vid pölen kallades Blomberg ett litet ställe som inköptes av kommunen och revs för att slippa problem med eventuella tilltänkta köpare.

Huset revs någon gång på 30 talet och bilden tecknad av Maj Britt Larsson.

Sven Johan Blomberg

f1848 gifte sig med Ulrika från Dala de fick nio barn som alla åkte till Am utom Augusta som stannar hemma och förevigar fem telningar i Karlskoga. Han tjänte under Stommen under 33 år och fick avsked p.g.a. bråck. Han skulle alltså ha bott i denna stuga som skulle ligga på Stommens södra gräns och tog med hela familjen till Amerika. Familjen är tämligen anonym.

Feskars Alfred Kullen mitt emot St Paris

Alfred Oskar och dotter Alida bodde här före 1900 och perioden över 1950 och hade upp till sex kor, men det var nog mer än gården kunde bära. Oskar Rapp f1895 kom från Båltorp var sambo här nere. Stommen till stugan tog han från Hulebäckars innan den stugan i sin tur renoverades med material från Käckes soldattorp.

Stället skrivs per 50-77 som Paris 5'1

Evert Åhman 

Julius Odh kommer 64-72

Nils Erik Nordström 


Karta över Hulebäcken

Ekonomiska kartan 1873

Hulebäcken

Från det s.k. Vipekärret uppe på Sätuna utmark rinner i riktning mot Hornborgasjön en oansenlig bäck, som i forna tider måste varit kraftigt flödande för att kunna, som skett, ned erodera sig i marken. Benämningen å denna bäck är i orten av naturförhållandena Hulabäcken. Platsen där bäcken skär landsvägen hade under bytiden på grund av vattenförekomsten en viktig mission att fylla, vilken föranlett uppförandet av de torp och backstugor, som då funnos här och varav ett enda, det så kallade Hulabäckars, ännu återstår, ehuru utvidgat och utgörande en avstyckning från dess forna stamhemman. Hulabäckars utgjorde vid tiden för Sätuna bys skiftande torp under St. Veka men hörde därförut till byn och synes vara mycket gammalt. Rörande alla de övriga här varande småställenas ålder och invånare vet man nu endast mycket litet. De försvunno kort efter skiftet och ha icke efterlämnat några minnen. Vid Hulabäcken låg fem ställen.

Under kriget så svämmade Hulebäcken över och Gustaf Larsson Isaksgården som tidigare transporterat de döda i en fin likvagn med fina hästar med svarta svansar fick sin sista resa på ett lastbilsflak. Och som begravningsgästerna fick gå av bussen för att kunna passera den översvämmade vägen gav ett livslångt minne till den betraktande barnaskaran.


36 Marieberg Moells 

Marieberg Frälsegårdens soldattorp N:o 42. utlagt vid Hulebäcken. Sista soldat Johannes Robert Jarl.

Johannes Robert Jarl

bor här fram till 09 då han blir förrådsförvaltare vid Axvall.

Carl Magnus Johansson

f1866 kommer hit från St Weka 1910 som arrendator och bor här över 31

sonen Carl Erik Gunnar Magnusson 

tar över stället 1928 i samband med att han gifter sig detta år. hustrun Valborg Vallinder flyttar till Falköping 1979 varefter ställer uthyres till flera.

Stora Paris


37 Torpet Hulabäcken under St. Weka Hulebäckars, Sjödals Åsvalls

kring 1810 Lars Svensson f1778 med familj splittras ca 1825 och in träder Olof Olofsson f1791 med sin familj.

Johannes Sjödals

f1797 Sjödalsnamnet fördes till stället av Johannes Sjödals i nr 47 son Gustaf, som lärt till skomakare, och någon tid nedsatte sig där, där efterlämnande sin styvmoder och sina minderåriga halvsyskon, vilka jämte bröderna efter faderns död där fingo en fristad och sedan bodde kvar i en å eller invid tomten varande backstuga tills modern och de sjukliga barnen av gårdsägaren eller kommunen förvisades till en gammal fallfärdig stuga invid Wekavägen Sjödalsas (nr 14).

 1. Maria Persdotter f1752 och dör på Tjursbacke hade dessförinnan varit tillsammans med Anders Vogel och gift med skräddaren Samuel Larsson f1755 i Dala och död på Tjursbacke 1816.
 2. Maja Persdotter från Stenstorp också hon död på Tjursbacke, men dessförinnan varit gift med Johannes Fogel, som varit soldat för Heljesgården i Bolum där vi kan berätta mer under Heljesgården.
  • Anders Petter flyttar till Göteborg
  • Gustaf som ju stannar här i denna stuga som skomakare.
  • Johannes flyttar till Holmängen och vars ättlingar sedan blir slottsherre på St Bjurum
 3. Johanna Andersdotter Bly Anders dotter från Häggum
  • Maja Stina och som dör på hospital
  • Fredrik hittar vi på Björkelund i Hånger
  • Per Alfred flyttr till Amerika
  • Carl Vilhelm följer efter

Gustaf Sjödal

f1833 var en i alla avseenden förståndig och framåtsträvande karl, som kom sig väl före och så småningom skapade sig en god ställning inom socknen över en lång rad små och nybyggarställen. Från sitt torp här vid Hulabäcken flyttade Sjödal snart nog upp till detta ovanliga vattendrags källomgivning. Där nedsatte han sig först som nybyggare å Lilla Paris utmark, där han efterträdde den därifrån till Storegårdens utmark flyttande s.k. Marka Lars, varest han då gift fick sin första son, Henning. Efter att ha varit några år här, tog han sitt hus på ryggen, som det heter och flyttade till en vid sätunaskiftet utflyttad men ännu ej bebyggd och uppodlad hemmansdel av Isaksgården, belägen å den från Markars rakt motsatta sidan av Vipemossen, där sonen August föddes, vilket hemman (1/8 mtl) han sedan 1875 inköpte av hemmansägare Alfred Johansson på Berg, som ärft det efter sin fader Johannes Håkansson i Paris. Efter samma arvlåtares måg övertog Sjödal något senare (1883) genom hans svåger August f. i Paris dennes arvslott bestående av Stora Paris utmark, som av honom var bebyggd med nya hus men övergivits för amerikaresa. Sjödal överflyttade nu till sistnämnda ställe och sålde efter hand det förra samt hade väl där ämnat bli bofast – om han icke vid egendomen Wekas styckning år 1894 tyckt sig böra utvidga stället samt inköpte en lott av denna gårds nära belägna utmark och därigenom fått smak för att äga ännu mera. Genom denna sin affär blev Gustaf ägare till den mark fadern som torpare innehaft. Kulmen på sina förvärvsbegär nådde Sjödal 1901, då han tillsammans med sin bror Johannes måg, mjölnare Alfred Johansson Rapp inköpte mtl av det gamla Gyllensting säteriet Båltorp, varav han och sönerna i sin livstid innehade sina hälften. Därmed var det också slut på Gustaf Sjödals era som torp- och utmarksbebyggare, ehuru han i egenskap av hemmansägare hade del däri och bibehöll äganderätten av den från Weka köpta utmarken.

Gustaf f1833, hustrun Anna Charlotta Andersdotter född 1828 Varnhem,

 • Sonen Henning äger del av Isaksgården och Sjödals Båltorp.
 • Sonen Einar är kyrkvärd men återfinnes på Piltagården Stenstorp,
 • sonen  August Levin Sjödal f1870 kallade sig Adolf Osvald och förblir skomakare ogift här ute på Hulebäckars. Friköper vid konkursen St Weka (?) loss detta ställe, lägger till lite jord och kan skapa sig ett fungerade jordbruk.

Adolf Åsvald

Åsvald flyttar stommen av Käckes till denna plats i det gula hus som nu står där. Den stugan som i sin tur stod på denna plats gav i sin tur stomme till Feskars Alfreda stuga hundratalet meter norrut. Det lilla stugan på gårdsplanen utgjorde Åsvalds skomakareverkstad.

Den senare innehavaren av Hulabäcken, som skrev sitt namn Adolf Osvald, var också skomakare till yrket, men köpte då St. Weka styckades en del därav och skapade på så sätt ett mera inkomstgivande jordbruk. Adolf Åsvald f1864 gifte sig med Emma Axelina från hemmasocknen Mularp. Han bodde först i stugan på södra sidan av vägen i gavelrummet hos Käckesa, men flyttar sedan över till Sjödahls.

Dottern Ella gifter sig med gossen från Björkenäs Karl Ragnar Björkman. Deras barn är Lennart och Eivor. Björkman byggde den nuvarande ladan med uthus och fick plats med 7 kor. Tjuvar huserade i källaren under skomakeriet och minnesgoda Sätunabor vet att berätta att en vettskrämder Forsberg smet iväg sedan dottern i huset röt till efter att ha hoppat över muren och orerat sedan hon upptäckt att något var i görningen. Forsberg hade förgripit sig på en cykel, varå han transporterat en styckader gres och sen hade han tagit ett par stövlar som någon bonde haft till ladugården. På Berg hade han knyckt några greser.

Adolf Åsvald f1864 kom från Mularp och gifte sig omsider med sin hushållerska Emmy Carlsdotter 1902. Dottern Ella gifter sig med Carl Ragnar Björkman 


38. Fredrika Lyckan Jungström 

Utom Hulabäckars och det nedan nämnda Liars funnos här vid bäcken ytterligare två ställen, vilkas varande läge ej kunnat exakt bestämmas: ett torp kallat Fredrika – i skiftesprotokoll. Omnämnt med epitetet "i Hulabäcken" och då fråntaget sin jord till förmån för de där utlagda soldattorpen; det andra en backstuga, som skulle legat helt nära det förstnämnda torpet Hulebäckars nr 37.

Olof Jungström

f1766 kom från Gudhem och valde Stina från Götene kan ha varit torpare här under Weka men exakt var är obekant även för mig Två överlevande barn av sju.

 • Inhyses Stina Olofsdotter f1798 och överlevande
 • sonen Fredrik som då kan ha övertagit torpet.

Fredrik Olofsson Jungström

f1805 torpare å allmän bymark vid Hulabäcken. Fredrik fick i samband med skiftet 1859 rätt till kvarboende och skulle få begagna så mycket av honom innehavda marken som mitt för stugan och ut till vägen med kvarståenderätt för alla husen mot att fullgöra 16 dagsverken på jordegarens kost. Han gifte med Stina Andersdotter från Husaby. Barn:

 • Maja Stina gifte sig med Johannes Kjell under Ramsgården i Segertad
 • Cajsa var gift med Lars Andersson under Lars Svensgården (Smaletrufs? ),
 • Johanna dör vid 23 års ålder på Korsgården Bolum
 • Johannes Bäckman f1847 åker till Amerika 81.
 • sonen Anders Gustaf Bäckman f1851 återfinner vi som skräddare vid Tjursbacken och övertog troligen svärfars ställe.

Jungströmstorpet Walla torpet skall finnas här eller på Tjursbacke här bodde Johannes Andersson f1833

39 Liars

Liars nämndes ett torp i den s.k. Almeliden, där nu hemmanen Tomten ligger, som vid laga skiftet omtalas ha rivits och flyttats till en plats vid Vipeledet på en utflyttad hemmansdel i Isaksgården. Liarn dog vid tiden för Sätunarexans tillblivelse (1870-1880). Något närmare om stället och ägaren omtalas ej. Låg troligen å St. Paris ladugårdstomt.
Kan det möjligen vara sold Arvid Lind f1763. 

40 Gamle Käckes

Anders Larsson Käck är son till Hackars Larsa och var soldat för N:o 41 Isaksgården.
Efter slutad tjänstgöring som soldat för Tomten - Isaksgården knektrote nedsatte sig Anders Kjäck å sin redan förut, sedan före skiftet, innehavda förpantning å hemmanet Tomten, vilken vid sagda förrättning förlagts vid gårdens hemskiftes angränsning till landsvägen. Denna förpantning hade av honom bekommits av morbrodern kyrkoherde Anders Settergren i Ekby, som varit ägare till delar av båda hemmanen och övertalat honom att bli soldat för roten. Käck var liksom också nämnda kyrkoherde nedstammande från sextonhundratalsbonden Afze Larsson i Broddetorp och härstammande från Helsingsgården, där föräldrarna Lars Andersson från Hackaretorp under Båltorp och Bolla Kristiansdotter stod för rusthållet.

Till vänster ser vi gamle Käckes och på gaveln startade Osvald sitt skomakeri och kan sedan ta med sig stugan över vägen och resa den på kullen. Stugan som står där till höger blir stomme till Alidas. 

Anders Larsson Kjäck

f1817 och dog 1874, samt var gift med Anna Kajsa Eriksdotter Segersäll soldatdotter från Håkentorp. Gamle Käcken var enligt i annat sammanhang återgiven berättelse en stor ståtlig karl. Deras barn voro:

 • Maja Stina f1842 tog med sitt oäkta barn till till Amerika,
 • Bolla Greta dör relativt ung som piga på Prästgården i Broddetorp,
 • Johan Erik f1854 Käckes tar över soldattorpet efter fadern och gifter sig Kilian
 • Frans Gustaf  f1859 blir skomakare och slutar i Stenstorp.
 • se nedan och sist Bolla Matilda som gifte sig med sold. Per Åke i Gudhem.

Efter faderns död var sonen Frans

f1859 som var skomakare och gift med Augusta Matilda Tornblad från V. Kleva f1860 bosatt å stället, som dock vid moderns död 1892 enligt förpantningskontraktet återföll till stamhemmanet, varvid han utflyttade via Kullagärdet till Piltagården i Stenstorp. Av barnaskaran kan jag av sju barn endast återfinna ett i nutiden.

Osvald bodd ovanpå i gavelrummet medan han tjänade som lärling så att gamla Käckes kunde få en slant till maten. Efter Anna Cajsas död flyttade han stugan tvärs över vägen och den utgör nu stommen i den gula stugan som finns här.


Backstuga helt nära Hulebäckars

varom vi intet mer veta.


Anders Larsson 1790 har varit dräng under sina år och hamnar här ute. Han var gift med Cajsa som var piga på Nestegården. Deras yngsta dotter Maja Stina Andersdotter f1828 bor här på 70 talet men tvingas sedan bo på Fattigstuga där hon dör efter 1890. Hennes make var Anders Jonsson som heller inte har lämnat några avtryck i historien. Av barnen Eva och Alfred vet vi heller ingenting att berätta.

Anders Lilja bor här 43 49 åtminstone

[ överordnad ] Start ] Sätuna Tå ] Weka ] Markavägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Tjursbacke ] [ Hulebäckars ]
[underordnad] [ Innehåll ]