Handlingar

[ överordnad ] Start ] Grefvagården ] Hans i Hof ] Jägartorpen ] Kappagården ] Korpatorp ] Nilsagården ] Torstensgården ] Brogavägen ] Ryttartorpet ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad]

 

Arvet efter Lars Andersson

Grefvagården efter Lars

På anmodan av sterbhusägarne efter Lars Andersson i Grefvagården Hof blev utredning och arvskifte i boet denna dag börjat, varvid tillstäde kommo änkan Annika Johansdotter, biträdd av sin broder fd nämndemannen Johannes Jonsson i Munkgården Bolum och för de omyndiga barnen sönerna Anders, Johannes och Per samt döttrarna Inga, Anna och Johanna deras förmyndare Jonas Eriksson i Brestorp och Johannes Jonsson den yngre i Nilsgården Hof. Till grund för förrättningen företeddes bouppteckning efter den aflidne, upprättad den 21 december 1847, vilken upptager ovannämnda sterbhusdelägare, samt att i boet fanns lösegendom till ett värde av 499 rdr 15 skr kontanter och fordringar till 700rdr och fastigheter till värde av 7333 rdr 15 skr banko, varemot såsom skuld är antecknat endast 4 rdr nämnde mynt. , utgörande bouppteckningsarvodet varförutom av de på bouppteckningen gjorda anteckningarna inhämtas att fattigprocenten är betald med 10 rdr och 22 sk r och att lösen för bouppteckningen med charter uppgått till 32 rdr 44 skr banko.
Fastigheterna bestå av ¾ mtl kronorusthåll Grefvagården Hof, därav den aflidne före äktenskapet, emot sitt ärvda ¼ mtl i Nilsagården Hof tillbytt sig ett halft mtl, därå han vid äktenskapets ingående var skyldig till 111 rdr 5 skr 4 srt banko.

Den ena fjärdingen i Grefvagården, ½ mtl Bosgården Hornborga, och ½ mtl Båltorp äro under äktenskapet förvärvade. Ett 1/16 mtl Korpatorp har den avlidne jämväl ärvt. Under äktenskapet har den avlidne med nuvarande änkans bifall sålt till det henne i arv tillfallna ¼ mtl Monk- el LarsNilsgården Bolum, emot en köpeskilling stor 666 rdr 32 skr banko, för vilken änkan fordrar vederlag i jord.
I avseende på lösegendomen överenskoms att änkan skulle in natura uttaga sin fördel av det hon hälst önskade efter det pris som därå nu skulle överenskommas och bestämmas, och om värdet å det hon uttoge skulle överstiga vad henne i fördel tillkomme, så skulle överskotet avgå på vad henne i övrigt av lösegendomen tillkomme. Härefter tillkännagav änkan, att hon ville behålla det i bouppteckningen upptagna skymliga stoet med sin fölunge, vilken nu ansågos värda 111 rdr 5 sk r bco, vilket värde såväl förmyndaren som änkan och äldste sonen Anders Godkände. All den övriga lösa egendomen skulle på offentlig auktion försäljas , och sedan så skett, kommer var därföre erhållas jämte fordringarne att särskilt skiftas. Till framtida rättelse antecknas att morgongåvan blivit utfäst till 50 lod silver och att den vid delningen av lösegendomen skall av barnens lott gottgöras änkan med 66 rdr 32 sk r bco.
Till följe av vad sålunda är överenskommet, är det endast fastigheterna som nu komma att delas; och på det att var och en må erhålla vad honom eller henne med rätt till kommer, så överenskoms och beslutades att fastigheterna skulle antagas till det värde vartill de nu kunna säljas; och för att till till en början utröna änkans lott i fastigheterna, värderades först de under äktenskapet förvärvade varfvid
¼ mtl Grefvagården Hof upptorgs till 1000 rdr Bco
½ mtl Bosgården Hornborga till 2000 rdr
½ mtl Båltorp till 2888 42 8
Summa Banko riksdaler 5888.42.8
Härav tages vederlag för änkans arvsjord med 666.32
Varest återstår för förvärvad fastighet för 5222.10.8
Därav tillkommer änkan såsom giftorätt fastighet för 1740.35.6 "/3
Och för barnen gemensamt 3481.23.1 1/3
På fråga huruvida sterbhusdelägarna ansågo lämpligt att var och en erhöllo del i alla fatigheterna, eller om det icke vore fördelaktigare att varje tilldelades någon jämn lott i en fastighet, emot en ersättning i penningar för vad en sådan lott i en fastighet, emot en ersättning i penningar för vad en sådan lott kunde över eller understiga arvingens lott i boets fasta egendom, förklarades enstämmigt , att senare alternativet borde utgöra grunden för delningen, varvid änkan tillkännagav sin önskan, att erhålla sin del i Båltorp, varest köpeskillingen för hennes arvejord är nedlagd; och som förmyndarna häremot icke hade något att invända, så tilldelades nu änkan Annika Jonsdotter ett halft mantal Båltorp i värde ansett Bco 288.42.8, men som hon i giftorätt icke erhåller fastighet för mer än 1740.35.6 2/3 och som vederlag för sin arvejord 666.32 1/3 av den vid äktenskapets ingående, på Grefvagården varande skulden 111.5.4 med 37.1.9 1/3, som tillsammans utgör endast 2444.21.4 så kommer änkan at till barnen betala Bco Rdr 444.21.4.

Barnens fastighet utgöres således av 3/4 delar mtl kronorusthåll Grefvagården Hof i värde ansett 3000,
½ mtl frälse Bosgården Hornborga till 200
1/16 mtl Korpatorp till 222.10.8 och det på moderns andel överskjutande värdet på Båltorp 444.21.4, vadan barnen sålunda äga att sig emellan fördela fastighet till värde av 5666.32.
Därav tillkommer varje barn 1/6 eller 944 rdr 211 sk r 4 rst, för vilket belopp var och en av dem äger rätt att erhålla fastighet eller vederlag härföre. Till följe av här ovan antagna grunder, upprättades sex lottsedlar, varpå på nr 1 och 2 tecknades 1/4 mtl Bosgården , Hornborga och på nr 3 !/16 mtl Korpatorp samt kontant av syskonen 277 rdr 37 sk r och av modern 444 rdr 21 sk r banko på nr 4 5 och 6 1/4 mtl Grefvagården Hof.

Sedan såväl skiftesmännen som alla övriga närvarande förklarat, att dessa lotter till sin godhet voro lika, sammanrullades de och lades uti en hatt, varutur för sonen Anders uttogs lotten nr 4, för Johanna lotten nr 1 och för sonen Per lotten nr 3 och för dottern Inga lotten nr 6 och för dottern Anna lotten nr 5 och för Johanna den kvarvarande lotten nr 2.

De Per Larsson tillkomna vederlagssummorna skola honom gottgöras då likviden för lösöresarvet upprättas.
Innevarande års avkastning av fastigheterna, ingå till och användes för gemensamma boets bästa, vadan arvingarna tillträda sina lotter den 14 mars 1840, från vilken tid de skola betala ränta till Per för de honom tillkoman vederlagssummorna. Skiftesarvodet med skjuts till och från förrättningsstället, uppgående till trettio rdr banko skola sterbhusdelägarna nu av gemensamma tillgångar gottgöra. Sålunda utrett och skiftet betyga. Grefvagården Hof den 22 juni 1848.
G Sandahl, Jonas Andersson, Annika Jonsdotter, Johannes Eriksson, Johannes Jonsson Änka förmyndare.

Auctions protokollet efter Lars 1849-03-10

Enkan Annika Jonsdotter och förmyndaren för de omyndiga barnen öfverenskommo nu, att enkan åtager sig uppfostra kläda, föda och hålla och bekosta de tre yngsta barnen uti tre år, från den 14 dennes, emot det hon erhåller deras lott uti spannmålen och fodret, som blifvit på Grefvagården och Korpatorp under nästlidet år – att är öfverenskommet och afgjordt intygar Grefvagården Hof den 10 mars 1849.

Auctionsprotokoll hållet i Grefvagården Hof den 9 och 10 mars 1849 å qvarlåtenskapen efter derstädes aflidne Lars Andersson med betalningsanstånd till den förste oktober samma år och redovisning inom Januarii manads utgång 1850. Anders Nilsson i Ulunda ropar och inropen anmälas af soldat Ehn under Hof.

Anders Mårtensson i Korpatorp 1 yx -.32.-
Anders Larsson i Grefvagården 1 d:o 1.1.-
Afsk sold Hägg 1 d:o.18.-
Anders Pettersson i Grefvagården hammare tång -.40.-
D:o man Låshinkar -.4.-
Johannes Jonsson i Nilsag Hof 1 såg -.16.-
Anders Pettersson i Grefvagården Nafrar -.32.-
D:o man okhanker 1.-.-
Johannes Jonsson i Nilsag 1 flaska -.32.-
Jonas Eriksson i Brestorp 1 d:o.13.-
Anders Pettersson i Grefvagården 2 spadar.24.-
Anders Mårtensson Korpatorp 1 tumstång 2.-.-
Anders Pettersson i Grefvagården Greplar,24,-
Jonas Jonsson i PerHåkansgården Broddetorp 1 spann.36.-
Annika enka i Grefvagården 1 duk,38,-
Anders Pettersson i Grefvagården 1 halskappa,24,-
Annika i Grefvagården 1 dricketunna 1.24.-
D:o d:o Bräder,24,-
D:o d:o 1 tunna,12,-
Anders Pettersson i Grefvagården 1 spann,12,-
Jonas Jonsson i PerHåkansg 1 lås,12,-
Sold Nöjd 1 tunna,12,-
Annika i huset 1 så,28,-
D:o 1 tunna,6,-
Johan Petter Andersson i Hof Jägareg ? 1 så,36,-
Annika i huset 1 dricketunna 1,16,-
Jonas Johansson på hartgrevareg ? 1 d:o 2.24.-
Annika i huset 1 d:o 1.1.-
Anders Pettersson i Grefvagården Rifver.28.-
Annika i huset 1 säng,25,-
Soldat Nöjd Lår,36,-
Anders Pettersson i Grefvagården d:o 1.-.-
Lars och hans son under Backg 1 d:o 1,-,-
Johannes Jonsson Heljesg Lår,36,-
Jonas Eriksson i Brestorp 1 lackt ? 3.8.-
Joh Pettersson i Korsg Bolum 1 sele.36.-
Anders Pettersson i Grefvagården selar 5.-,-
Jonas i Brestorp 1 sele,25,-
Anders Pettersson i Grefvagården 1 Wäfstol 5.-.-
Annika i huset 1 d:o 5.-.-
Anders Pettersson i huset 1 Oxok,24,-
Joh i Nilsag 1 häst ok,24,-
D:o man Bjöls ?.3.-
Anders Pettersson i huset 1 Kredg ? 5.-.-
D:o man 1 harf -,24,-
Jonas i Brestorp Kälkar 1,-,-
Anders Pettersson i huset 2 nard 4.25.-
Joh i Nilsag 1 nard -.24.-
Jonas i Brestorp 1 pard 2.-.-
Jonas Olofsson i OlofGrottesgården 1 harf 1.24.-
Johannes i Nilsag 1 Wagn 20.-.-
Anders Pettersson i Grefvagården 2 d:o 15.-.-
Joh Pettersson Korsg Bolum 1 d:o 5.-.-
Anders Pettersson i Huset 1 d:o 50.-.-
D:o man 1 d:o 91,24,-
D:o man 1 oxe 70.-.-
Jonas Nilsson i Oxlatomten i Brunnhem 1 stut 60.-.-
Borgen afsehs i Nilsa och Jonas i Skattegården Brunnhem.
Anders Pettersson hofslagareg 1 oxe 70.-.-
Annika i huset 1 stut 52.1.-
Wig i Amundtorp 1 qviga 26.-.-
Annika i huset 1 ko 37.-.-
Soldat Palm borgen af Joh i Nilsag 1 d:o 30.24.-
Jonas Larsson i Tomten Bjellum 1 ko 44.-.-
Annika i huset 1 d:o 33.24.-
D:o 1 d:o 37.24.-
D:o 1 d:o 30.1.-
D:o 1 kalf 19.24.-
Sold Lans borgen af Anders i Grefvagården 1 d:o 10.24.-
Stenholm i Backg bogen 1 d:o 8,-,-
Annika i huset 1 d 8,40,-
Stenholm i Backg 1 d:o 12,1,-
Anders Pettersson i Grevag 1 sugga 25.-.-
Gustaf Andersson i Lunnag 1 gres 14,-,-
Annika i huset 1 d:o 15,-,-
Anders Pettersson i Grefvagården 1 bullt –12.-
Anders Larsson i Grefvagården 1 får 2.24.-
Anders Pettersson i Grefvagården 1 d:o med lamb 3,-,- 994.45

Anders Larsson i Grefvagården 1 får 3.24.-
Inger Larsdotter i Grefvagården 1 d:o 7.-.-
Annika i huset 1 d:o 7.-.-
Dräng Lars Jonsson i munkg 1 d:o 2.60.-
Johannes Larsson på Bjersg 1 d:o 5.-.-
Annika i huset 1 får med lamm 8.2.-
D:o d:o 1 lamb 1.13.-
Anders Pettersson i Grefvagården 1 dito 1.-.-
D:o man 1 Krok -.24.-
Anders Larsson i Torstensg Hof 1 harf drik 1.25.-
Jonas i Brestorp Krokar -.25.-
Anders Pettersson under Böljan krokar.19.-
Jonas Mårtensson i Toltan 1 kittel väg 17 tt à 28 9.44.-
Annika i huset 2 d:o veg 17 tt à 4 14.29
D:o 1 kopparpanna 4.24.-
Anders Larsson i Torstensg 1 kittel 6.-.-
Gustaf i Lunnag 1 kruka 2.24.-
D:o man 1 d:o 3.1.-
Carl Johansson i Bäckag 1 kopparbunke 2.40.-
Johannes Håkansson i Besgården 2 tilfar bollar 7.-.-
Anders Pettersson i huset rep 2.4.-
Per Larsson Waltorps qvarn d:o 1.-.-
Gustaf i Lunnagården d:o 3.-.-
D:o man d:o 2.4.-
Per Larsson i Waltorps qvarn d:o 2.-.-
Anders Pettersson i huset d:o 1.24.-
Jonas Mårtensson i Toltan d:o 1.-.-
Jonas Jonsson i PerHåkansgården Bjärsjö ?.36.-
Johan Jonsson i Brestorp 2 gevär 4.25.-
Annika i huset 2 stolar 1.8.-
Anders Petterson i Grefvagården 3 d.2.-
Annika i huset 2 d:o ,2,-
Anders Pettersson i huset taurukan.6.-
Dräng Johannes Persson i Brestorp 1 tunna -.6.-
Johannes Larsson i Grefvagården 1 skrin 1.28.-
Anders Larsson d:o 1 d:o.26.-
Anders Mårtensson i Korpatorp 1 bord.20.-
Soldat Ehn Wäggur -.24.-
Annika i huset 1 d:o 7.-.-
Anders Larsson i Thorstensg 1 by?e.,24,-
Annika i huset stop.12.- 1113.24
Anders Larsson i Grefvagården 1 skrin.12.-
Annika i huset 1 flaska.25.-
D:o 1 1 fjerding. ? skrubbor.25.-
Anders Andersson i Korpatorp 1 skrin.6.-
Annika i huset 1 besman 1.24.-
D:o 1 bord 2.-.-
Anders Pettersson i huset 1 hemqvarn 1.24.-
Jonas Jonsson i PerHåkansgården 1 soffa 3.-.-
Johannes Pettersson i Pilhult 1 skåp 2.25.-
Anders Pettersson i huset 1 Wäggur 1,24,-
Soldat Krans 1 soffa 1,12,-
Anders Pettersson i huset 1 tråg med knifvar -.28.-
Soldat hägg 1 ljusstak 1.24.-
Annika i huset 12 percellinstallrikar 2.1.- D:o 6 st d:o.37.-
Dräng Joh i Brestorp 6 st d:o -.36.-
Inga Larsdotter i huset 1 thenfat 2.1.-
Jonas Jonsson i PerHåkansgården 5 tallrikar 1 thenfat 2.-.-
Anders Mårtensson i Korpatorp thekanna.24.-
Anders Larsson i huset 1 spegel.40.-
Annika i huset 1 kanna.13.-
Anders Pettersson i huset 1 strykjern.36.-
Bolla Carlsdotter i Slätterödjan 1 flaska.6.-
Annika i huset d:o.16.-
Anders Pettersson i huset 1 brandring.4.-
Per Larsson i Västorps qvarn 2 bock.12.-
Anders Larsson i huset thenfat 1.16.-
Anders Pettersson i huset 1 brandring.24.-
Johan Engqvist 1 bibel 2.24.-
Annika i huset trädfat –12.-
Anna Maja Andersdotter under Källegården Bjellum 1 stekpanna.32.-
Anders Pettersson i huset Brennvinspipa.40.-
D:o man 1 Brennvins tygvag 22 tt a 32, 14.32.-
Anders Larsson i huset 1 säng.24.-
Anders Larsson i Torstensgården 1 kittel väg 1.11 a 18 8.34.-
Annika i huset 1 saltbalj 8.34.-
Anders Pettersson saltbingar 5.-.-
D:o man 1 fjerding.24.-
Anders Mårtensson i Korpatorp 1 bord.12.-
Annika i huset 1 fjerding.24.-
Bolla i Bältareg stöflar 1.1.-
Soldat Krans d:o 3.-.-
Johan Enqvist 1 närstromper 1.16.-
Per Andersson under Ringag 1 par d:o 1.24.-
Petters Andersson i Säckasten 1 hatt d .24.- 1187,26.-
Hägg under Torstensgården 1 hatt.3.-
Anders Olofsson i Tomten Bolum 1 Wäst 1.2.-
Gustaf Persson i Korsg Qvarn 1 d:o.36.-
’Nils Silberg 2 d.28.-
Hägg under Torstensgården 1 d:o.13.-
Sven Larsson under Bredegården Bjellum 1 d .12.-
Lars Arfvidsson i Bosgården i Hornborga 1 kappsäck 12.-.-
Anders Mårtensson i Korpatorp 1 Råck 9.-.-
Johannes Larsson i Korpatorp 1 kappsäck 6.-.-
Johannes Jonsson i Kappagården 1 Råck 6.-.-
Johannes Larsson i Korpatorp 1 d:o 9.-.-
Johannes Persson i Brestorp 1 d:o 12.-.-
Anders Pettersson i Kappag 1 d:o 5.-.-
Joh Engqvist 1 tröja 2.-.-
Lars Petter Andersson i PerHåkansgården 1 päls 4.2.-
Sihlberg byxor.30.-
Johannes Pettersson i Pilhult d:o 2.24.-
Hägg under Torstensg 1 skjorta 1.-.-
Sihlberg 1 skjorta 1,2,-
Lars Andersson under Pähreg 1 d:o,20,-
Hägg under Torstensg 1 d:o 1.4.-
Lars Johansson under Backg Bolum 2 d 1,-.
Joh Persson i Brestorp 2 d 1.32.-
Per Larsson i Westorps qvarn 1 d:o.37.-
Anders Pettersson u Böljan 1 d:o.37.-
Joh Persson i Brestorp 1 d:o 1.8.-
Anders Pettersson i Kärrag Bolum 1 kista 2.24.-
Annika i huset säng med omhänge 2.1.-
D:o 1 bollster väg 51 tt a 24 s 26.24.-
Anders Pettersson i huset 1 d:o vägt 51 a 26 27.30.-
Inga Larsdotter i huset ansvaras av förmynd 1 d:o vägt 37 a 44 33.44.-
Anders Larsson i Torstengården 1 dyna vägt 13 tt a 46 12.22.-
Annika i huset 1 d:o vägt 16 tt a 36 12.-.-
Anders Pettersson i huset 2 dynor 3.2.-
Annika i huset 1 bollster 5,-.-
Anders Pettersson i huset 1 täcke 3.-.-
Annika i huset 1 d 3.1.-
Joh Larsson i Korpatorp 1 d:o 1.-.-
Anders Pettersson i huset 1 d:o 2.2.-
Jonas Eriksson i Korpatorp 1 lakan 1.1.-
Lars Johansson med Storeg Sätuna 1 d:o 1.18.-
Stina Johansdotter u Kappag 1 d:o.26.-
Annika i huset 1 duk.36.-
d:o 1 lakan 1.4.-
Anders Pettersson i huset 1 duk.28.- 1407,16
Anders Pettersson i Grefvagården 1 täcke 3.-.-
Lars Johansson i Korpatorp 2 täcken 1.12..-
Lars Andersson under Päreg 2 d:o.36.-
Maria Larsdotter i Kappag 2 d 1.24.-
Lars Andersson under Päregården 2 d:o.16.-
Anders Andersson i Huset 2 d:o 1.-.-
Anders Andersson i Säckasten 2 d 1.12.-
Annika i Huset 1 gås 3.-
Jonas Mårtensson 1 ko 30.-
Joh Jonsson i Munkg 1 qviga 16.-.-
Anders Pettersson i Kärrag 1 Wagn 10,1.-
Johan Johansson i Brestorp 1 Kärra 6.-.-
Annika i Huset 14 st gamla Kar 6.-.-
Jonas Mårtensson i Toltan 1 gryta 1.24.-
Anders Larsson i Huset 4 tolfter timmer 33.16.-
Anders Pettersson i Hofslagareg 1 silverbägare 5.16.- 1827,29,-
Liqvid På auctions summan afgår provition Rx 91,27 6
Ropararvode 4:-:- 95,27,
Behållning 1712,1,6
På denna behållning afskrifves enkas inrop 357.24.-
Anders Pettersson i Grefvagården Hof 46.49.-
Anders Larsson i Grefvagården d:o 43.39.-
Johannes Larsson d:o 1.28
Inger Larsdotter d:o d:o 42.45.- 792.40
Kontant härjemte lifvereras 619.9.6.
Hanaskede den 15 jun 1850 D Sandahl


Arvsskifte 1850-01-15 efter Lars Andersson

år 1850 den 15 januari inställde sig undertecknad anmodad skiftesman biträdd af kyrkovärden m.m. Jonas Andersson från Stommen i Bolum, uti Grefvagården Hof för att sedan, enligt beslut af den 22 Junii 22 1848, att den efter derstädes aflidne Rusthållaren Lars Andersson, befintliga Lösa egendom, blifvit på auction försåld, utreda och skifta lösöre tillgångarne efter bemäldte Lars Andersson äfvensom den efter honom afledne sonen Per Larssons egendom. Härvid närvarande äro Lars Anderssons enka Annika Jonsdotter, mågen Anders Pettersson i Grefvagården gift med dottern Anna Larsdotter, förmyndarne Johannes Jonsson den yngre i Nilsagården Hof och Jonas Eriksson i Brestorp, hwilka bevaka den omyndiga sönerne Anders och Johannes Larssöner, samt döttrarna Inga och Johanna Larsdöttrars rätta. Som sonen Peter Larsson aflidit efter fadern och sedan fastigheten skrifven, så kommer hans andel i Lösöre boet att nu jemväl bestämmas, för att sedan tillika med den honom tillfalla fastigheten, emellan hans arfvingar fördelas.

Av nu förevisa auctionsprotokoll hållet den 9 – 10 mars 1849 och den deröfver i upprättade redovisning, inhämtas, att lösa egendomen gifvit en behållning stor 1412.1.6-, 941,17,-
Vid dödsfallet fanns i Boet Contant inneliggande 666.32.-
Den derå till denna dag beräknade, dels inslutna och dess innestående räntan avgår till 69.32.-
Boet äger en fordran af Jonas Andersson på Stommen Bolum utgörande ogulden ränta tillhopa 40.16.-
1847 och 1848 arrenden för Bosgården i Hornborga äro af Enkan uppburen med 111.9.-
äfvensom senare af 1846 års arrende för Båltorp 44.21.4
och första hälften 1847 års arrende för Båltorp 50 205.26.8
Förmyndaren Johannes Jonsson ha dels upburit och dels skall han upbära sednare hälften af 1847 och hela 1848 års arrende för Båltorp med 150:-.-
Ränta å Båltorps arrende 7.-.- Tp 2080.27.8

Enkan har erhållit på sin fördel 1 sto och 1 föl för 111.5.-
Lösöre boets tillgångar uppgå således till Banco 2191.33.-
Afräkning på hvad Enkan upburit har hon betalt boupptecknings arfvodet med 2.2.-
Fattigprocenten 10,22,-
Lösen för bouppteckning 32.44.-
Skiftes arfvodt för fastigheten 30.-.-
Likstol 30 Rd 1847 o 1848 års ägare bevillning 18.48.-.-
Kostnader förteckningen af Hornborgasjön 30.46 154.26.2

Förmyndarne utbetaldt brandstodsafgifter 10.-.-
Arfvode för denna skiftesförrättning 10.-.-
Enkas fördel af bo afskrifto 109.29.4 277.33.
Behållning till delning Banco Rd 1914:-.-

Af förestående Behållning tillkommer barnen 2/3 med 1276:-
Varaf morgongåfva tages med 66.32.-
Hvarefter tilldelning emellan barnen återstår 1209.16.-
Enkan Erhåller i giftorätt en 1/3 med 638:-
Och morgongåfva 66.32 704.32.- 1914.-.-
---
Emellan alla de vid fadrens död lefvande barnen delas de dem tillkommande Banco 1209.16.-;
Så att hvardera erhålla 1/6 hvardera
dottren Anna Larsdotter gift med Anders Pettersson i Grefvagården Hof undfår Rd 201.26.8;
Sonen Anders Larsson d:o Rd 201.26.8;
Sonen Johannes Larsson d:o Rd 201.26.8;
Dottren Inga Larsdotter d:o Rd 201.26.8;
Dottren Johanna Larsdotter Rd 201.26.8;
Och afledne sonen Per äfven Rd 201.26.8; 1209.16.-
Sedan tillgångarne efter Lars Andersson sålunda blifvit skiftade företages utredningen och delningen af tillgångarne efter sonen Per Larsson hwilka enligt det å fastigheterne efter Lars Andersson 22 juni 1848 förrättade arfskifte, utgöres af kronoskatte hemmanet Korpatorp 1/16 mt deraf den aflednes moder enkan Annika Jonsdotter nu såsom bakarf erhåller hälften eller 1/32
Den andra hälften delas lika emellan nu lefvande syskonen så att
brodern Anders får 1/160 mt
Johannes d:o 1/160 mt
Systern Anna gift med Anders Pettersson d:o 1/160 mt
Inga d:o 1/160 mt
Och Johanna d 1/160 mt 1/32 1/16mtl af Kronoskatte hemmanet Korpatorp
Enligt ofvanstående arfskifte å fastigheterna och erhöll Per Larsson då såsom vederlag för det han erhöll mindre jord af modern Banco 444.21.4;
Och af hvardera af sina syskon 55.26.8 eller tillhopa 277.37.4;
Enligt förestående arfskifte å Lösegendomen efter Fadren tillkommer 210.26.8;
Hvartill kommer has efterlämnade gångkläder i värde ansedde till 2.44.-;
Summa tillgångar Banco 926.33.4.-;
Deraf godtgöres boutredningskostnaden efter Per Bc 4.4.-;
Fattigprocenten 1.8.10. förmyndare förordnande 1.30 Bc 2.38.10.-;
Lösen mm rörande försäljningen af Korpatorp 2.38.-;
Till förmyndarne för deras efter för Per 2.-.-;
Till delning återstår Banco 915:-.-;
Deraf erhåller den aflednes moder enkan Annika Jonsdotter hälften enligt nya arflagen den Rd 457.24.-;
Af andra hälften erhåller den aflednes broder Andersson 1/5 del 91.24.-;
Johannes 1/5 del 91.24.-;
Hans syster Anna gift Anders Pettersson 1/5 del 91.24.-;
Inga 1/5 del 91.24.-;
Och Johanna 1/5 del 91.24.-; 915.-.-;
Med anledning af förestående arf skiften uprättas nu emellan arfvingarna följande liqvider:
För Enkan Annika Jonsdotter
Hon erhåller som fördel 109.29.4;
Såsom giftorätt 638.-.-;
Sommargåfva? 66.32.-;
I arf efter sin som Per 457.24.-;
Får åter de för boet utgifter 154.26.2; 1426,19,6
Hon har fått ett sto o föl 111.9.4;
Har upburet af ärende medlen 205.26.8;
Har inropat på auction för 238.19.4;
Inne har underlaget till Per 44.21.4;
Upbär af Jonas på Stommen 40.16.-;
Öfvertagit Pers gångkläder 2.44.-;
Erhåller Contant 383.26.10 ;
Liqvid med Anders Pettersson för dels hustrun Anna Larsdotter Hof
Hon erhåller i arf efter fadern Bc 201.26.8;
Och efter sin broder Per Larsson 91.24;.; Summa 293.2.8.
Afgår vederlaget till Per 55.26.8.-;
Anders Petterssons inrop auction erhåller nu Contant 6.11.4.-; Summa Bc 293.2.8;
Liqvid för omyndiga Anders Larsson
Får af lösegendomen efter fadern 201,26,8;
I arf efter Broderna Per 91,24,-; Summa 293.2.8.
Afgår hans vederlag till Per Bc 552.26.-;
Och hans inrop på auction 29.10.-;
Har Behållning 208.14.- Summa 293.2.8.
Liqvid för omyndige Johannes Larsson
Får af lösegendomen efter fadern 201.26.8;
I arf efter Per 91.24.-; Summa 293.2.8.
Afgår hans order lag till Per hans auctions inrop 1.2.4;
Hans behållna arf är således 236.21.4.; Summa 293.2.8.
Liqvid för omyndiga Inga Larsdotter
Hennes lösöresarf efter fader 201.26.8
Och efter dess broder 91.24.-; Summa 293.2.8.
Utgår hennes vederlag till Per 55.26.8;
Hennes inrop på auction 28.30.-;
Hennes behållning är 208.42.-; Summa 293.2.8
Liqvid för myndiga Johanna Larsdotter
Lösöres arf efter fadern är Rd 201.26.8;
Och efter sin Broder Per får hon 91.24.-; Summa 293.2.8.
Afgår hennes vederlag till Per 55.26.8;
Har i behållning 237.24; Summa 293.2.8.
Sålunda utredd och skiftat betyga som ofvan D Sanddahl Jonas Andersson Annika Jonsdotter Anders Pettersson Jonas Eriksson Brestorp, Johan Johansson förmyndare.


 

[ överordnad ] Start ] Grefvagården ] Hans i Hof ] Jägartorpen ] Kappagården ] Korpatorp ] Nilsagården ] Torstensgården ] Brogavägen ] Ryttartorpet ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad] [ Innehåll ]