Ett auktionsprotokoll

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Skiftet ] Torpen ] Saga ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad]

 

Protokoll

fört vid fastighetsauktion hållen i soldattorpet till OlofEssbjörnsgården Bolumstorp den 26 januari 1909.

Enligt skedd annonsering utbjöds nu till försäljning å öppen auktion det till OlofEssbjörnsgården Bolumstorp hörande Soldattorpet N:o 341i Bolums socken av Valle Härad och Skaraborgs län mot följande villkor.

1 Soldattorpet hvilket enligt nu företedd, av kommissarien lantmätare U Wingård år 1863 - 64 upprättad karta med beskrivning har en arial av 3 tunnland 2.8 kappland, får av köparen tillträdas nästa 14 mars med jord och hägnader och godsen sådant det nu och då befinnes, utan åbyggnader.

2 Alla skatter och anera, hvilka efter tillträdagen kunna komma att vidlåta torpet, skola av köparen gälda och utgöras.

3 Av köpeskillingen skola åttahundratjugofem kr erläggas vid tillträdet den 14 mars 1909 och åttahundratjugofem kr den 14 mars 1910 jemte fem procents årlig ränta å den siste köpeskillingen från tillträdesdagen.

4 Då köpeskillingen blivit till fullo gulden, gäller detta auktionsprotokoll såsom laga fångeshandling och tillhandahålles köparendå utaf säljarne de åtkomsthandlingar som äro erforderliga för vinnande av fastställelse å torpets avsöndring från stamhemmanet och lagfart å detsamma.

Sedan föregående villkor blifvit för spekulanterna bekantgjorda, utropades torpet, därvid efter bud och öfverbud. LAntbrukaren LArs Johansson från Sven Bengtsgården Bjellum stannade för högsta anbudet ett tusen sexhundrafemtio 1650 kronor, vilket med klubbslag fastställdes. Som ovan G W Hoffman Auktionsförrättare.

Omstående autionsprotokoll

godkännes att gälla såsom köpekontrakt. Som ovan.
Joh Bäckman, Joh Andersson
Alexander Karlsson L J Pettersson
Alfrid Persson J Andersson, Mathilda Persson
Omyndiga HAnna Elisabet Persson genom förmyndaren J Andersson. Dock förbehålles av förmyndaren att häradsrätten för den omyndiga stadsfäster köpet.

Säljare

Med förestående auktionsprotokoll, hvilket för mig gäller som köpekontrakt, förklarar jag mig nöjd  och förbinder mig till dess noggranna uppfyllande som ovan
Lars Johansson Köpare.

Att säljare Joh Bäckman Joh Andersson, Alexander Karlsson, L J Pettersson, Alf Persson J Andersson, Mathilda Persson och för omyndiga Hanna Elisabet Persson genom förmyndaren J Andersson och köparen Lars Johansson å detta kontrakt egenhändigt tecknat sina namn intyga på en gång närvarande Johan Krants Hoffman.

Första Betalningen

Första köpeskillingen å ofvanstående kontrakt är denna dag betalt med åttahundra tjugofem kronor som härmed erkännes och qviteras.
OlofEssbjörnsgården den 16 mars 1909.
Joh Bäckman, J Andersson, Alexander Karlsson, L J Pettersson, Alfred Persson J Andersson Mathilda Persson för omyndiga Hanna Elisabet Persson genom förmyndaren J Andersson.
På en gång närvarande vittnar A Palm G Wall Bolumstorp.

Andra Köpeskillingen

å ovanstående kontrakt är denna dag betalt med åttahundra tjugofem kronor som härmed erkjendes och qvitteras. (med renta).
OlofEssbjörnsgården den 14 mars 1910
Joh Beckman, J Andersson, Alexander Karlsson, Alfred Persson, Johanna Andersdotter, L J Pettersson, för omyndiga Hanna Elisabet Persson genom förmyndaren J Andersson
På en gon nervarend Wittne G Wall August Jonsson.

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Skiftet ] Torpen ] Saga ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad] [ Innehåll ]