Dokument Bäckagården

[ överordnad ] Start ] AndersGunnarsgården ] Bäckagården ] Bredegårdarna ] Lunnagården ] Källegården ] Päregården ] Slätterödjan ] SvenBengtsgården ] Tomten ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad]

Fastebref 1790

På Tingsrättens vägnar Georg Arosenius

”Kongl. Maj:ts Min allernådigaste Konungs och Herres Tro Tjenare och Häradshöfdinge öfwer Gudhems Wilske, Walle och Kåkinds Härader uti Skaraborgs Lähn, Jag Georg Arsenius gjör härmed weterligt: at då jag åhr 1790 den 23 dag uti October månad allmänt häradsting hölt med menige man och allmoge af Walla Härad uti Rättegångsstället Gästgifwaregården Skjerf, i närwaro af wederbörande Kronobetjente och then i domboken antecknade häradets nämnd, anhölt hos mig och sittjande Rätt Lars Andersson i Besgården Bjellum, om Tings Rättens Faste- och Skiöte – Bref å then jordahandel som han ingådt och slutat med des broder Gunnar Billdahl och Svägerska Margareta Varlund om Skatte och besittningsrätten af hela Frälsehemmanet Bäckagården i Bjellum, Walla Härad; upwisandes till sådan ända den härom den 14 juni 1785 uprättade, samt af witnen Johan Nilsson och Anders Nilsson i Ledsgården Wartofta besannade kiöpeafhanling. Och althenstund däraf wat at intaga thet anförde säljare emot ärhållen och quitterad Tvåhundrade femtioåtta Riksdaler Sexton Skillingars specie Kiöpeskilling besagde Skatte och besittningsrätt till kiöparen afstådt, hwarmed han lagfarit och därå den 26 februari, den 4:de Junii och 22 October 1789 Laga upbud ärhållit; hwarefter inom thet förflutne Laga stånd af natt och år, häremot icke något klander försports; Fördenskul pröfwade Härads Rätten skäligt i förmågo af IV Cap. Jorda Balken det begärte Faste Brefwet bewilja, och följaktligen härmed frånkänna förbemelte Fasta egendom des fordna innehafware och then i stället tildömma och tilärkänna kiöparen Lars Andersson des hustru barn och arfwingar med alla de förmåner och rättigheter, som därtil af ålder lydt och legat, eller hädanefter med lag tilwinnas kunna. Till yttermera wisso hafwer jag detta med egen hand underskrifwit samt med Häradets och mitt sigils undersättande bekräftadt. Åhr och dag som före skrifwit står.

 

[ överordnad ] Start ] AndersGunnarsgården ] Bäckagården ] Bredegårdarna ] Lunnagården ] Källegården ] Päregården ] Slätterödjan ] SvenBengtsgården ] Tomten ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad] [ Innehåll ]