Swanberg 90 år
Start ] [ innehåll ]
Författaren ] [ Swanberg 90 år ] Fotografen Ornitologen ] Debattören ] Naturvårdaren ] 

P O Swanberg

Mannen som satsat sitt liv på att återskapa Hornborgasjön, en epok i sjöns historia är nu till ända.

Per Olof Swanberg

1908 - 2001

En blyg sökande man, som när han fann något som inte stämde gick genom eld och vatten för att finna sanningen. Ex pondero et numero Veritas var hans valspråk (Genom vikt och mått får man sanningen).

Den tändande gnistan i sin kontakt med Hornborgasjön (Hornborgasjön och PO är ett) får han, när han mötte en styrelseledamot för Hornborgasjöns sänkningsföretag. PO blir bekant med hans son, som hade intresse för fåglar och PO träffar fadern vid ett tillfälligt besök i hemmet. Intet ont anande frågar PO: "När räknar Ni med att vallarna i den i föreskrifterna s.k. Vallsjön skall byggas"? PO möter häpet ett utfall om att här skall minsann inte bli några vallar!

Vad styrelseledamoten inte visste var att det var ett mycket olyckligt uttalande, ty PO reagerar med att fråga: Varför detta häftiga utspel? Varför denna reaktion? Och på den vägen blev det. Allt sedan krigsslutet har PO försökt att finna sanningen kring händelserna och hanteringen av Hornborgasjön, tidigare Lôen kallad. Minutiöst och noggrant letar han fakta, frågar, debatterar och jagar så auktoriteter med fakta. Ensam, men oförtröttlig. Vad som vaskats fram har inte fallit alla på läppen. Domstolar, ordförande i folkrörelser som Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) och Sveriges Ornitologiska förening (SOF) myndigheter som Naturvårdsverket (SNV) har försetts med hans analyser. 

Var fick han sin energi och sin obändiga kraft ifrån ?

Det går att spåra ett naturintresse i släkten. Morfar var präst och visade talang, när det gällde att visualisera naturfenomen. Systern, som med fågelhäftens hjälp, ledde in honom på ornitologins väg. Pappan som i egenskap av gruvingenjör finner fossil i Skånska gruvor och som dessutom lånat sitt namn åt den fossila fisk, som han sände till Naturhistoriska Riksmuseet. Hyllingea swanbergi heter följdriktigt arten. Med fadern ärver PO också intresset för att dokumentera världen via kameraögat. Välkända och ständigt levande är de fotodokument som PO under lång väntan från gömslen fångar på plåten.

PO växte upp i Västra Broby utanför Hälsingborg, där han också tog studenten. Engagerar sig tidigt i skolans biologiska förening, som med dess biologilärare Folke Persson ordnar en fjällresa. PO:s dåvarande växtintresse och herbariesamlande utbyttes mot fåglar efter mötet med en fjälluggla, med för skolklassen dolda ungar. Upplevelsen av fjället och fågeln synes ännu levande och befäste PO:s intresse för våra flygande vänner.

Efter studenten cyklade PO ner till Lund och skriver in sig på Zoologen för ett år framåt. Han hamnade snart in i ett forskningsorienterat ungt gäng, underbart kreativa entusiaster med framtidstro. Här odlas en bristande auktoritetstro med mottot lita endast på vad, som går att visa och bevisa.

Han riktar sina blickar mot Krankesjön upptäcker dess fågelvärld med nya arter för Sverige. Han blir vid ett tillfälle varse att jägare skjutit hans nyupptäckta art. Vad gör han, han går till jakträttsinnehavaren, en häradshövding, som svarar på ett sätt, som får PO att alldeles tappa tilltron till juridiska auktoriteter. PO samlar materiel lär sig forskarplikten: "Vet vi inget, tar vi reda på". Denna relativt korta tid har varit viktig för utformningen av den forskarinställning, som präglar PO Swanbergs livsgärning.

Anställningstryggheten vid universiteten var lika dåliga då som nu, varför PO väljer att läsa i Stockholm till tandläkare. Ornitologi och odontologi sysslar ju båda med liv förklarar han. Tillsammans med en studiekamrat från Lund Gunnar Nordqvist, kan han genomdriva en gammal närd idé om en nationell ornitologisk förening. Detta trots samfällt motstånd från den fågelkommitté, som då lydde under SNF. Ledningen för denna kommitté motsätter sig denna nyordning, men tvingas i demokratisk ordning att efterhöra föreningens representanter och en ornitologisk förening bildas, SOF.

Ornitologen.

Detta att gå till botten med de fynd han gör, exemplifieras av för Sverige nya funna fågelarter, t.ex. Gräshoppssångaren, där han finner två häckande par vid Stora Bjurum vid Hornborgasjön. Inte nog med det han konstaterar att paren lägger vardera två kullar. Hans krav på klarhet leder honom till det faktum att intet finns om denna art. Vad gör han? Tar reda på! Samma sak med Nötkråkan, som mer än någon annan fågel förknippas med PO Swanberg. Han blev nyfiken letade under studietiden i Stockholmstrakten, men blev bekant med denna skygga fågel först sedan han återfinner den på Nord Billingen här i Västergötland. Vad gör han? Jo, tar reda på, forskar, studerar och söker hjälp av sin vapendragare Frille från Trestena och publicerar märkliga fakta kring denna skygga och annorlunda fågel. Detaljer som ruvfläckar hos båda makarna, hur de ruvar, näringsfång och vinterföda är bara några exempel på kraven på fakta och exakthet. PO har inte publicerat allt i svåråtkomlig vetenskaplig litteratur utan fast mer vänt sig till oss amatörer för att dela med sig av sina upplevelser. Det mesta om t.ex. Nötkråkan finns i förenings och festskrifter och torde väl kunna mätas i en rent vetenskaplig avhandling. Visste Ni till exempel att Nötkråkan utför s.k. parningsdans. PO har i bild dokumenterat spåren efter denna lek men tyvärr inte publicerat sina iakttagelser. Hornborgasjön tog över! Universitetet i Lund har naturligtvis upptäckt dessa insatser och har förärat PO ett hedersdoktorat vid den Naturvetenskapliga fakulteten 1971.

Hornborgasjön blev hans liv

Att intuitivt ana sig till där fakta går att vaska fram har varit PO:s stora tillgång detta kopplat med en obändig energi. Fakta och sanning det är det enda som gäller! Att som de flest andra rätta sig in i ledet, när auktoriteter så kräver har aldrig varit PO:s livsstil. Detta visste inte styrelseledamoten i Hornborgasjöns sänkningsföretag, när han snäste av den unge tandläkaren från Skara. Ledamoten var en av de jordägare, som med understöd av en sekreterare från HD lämnade in ansökningshandlingen till Vattendomstolen 1932. Domstolen dömer sedan sjön olagligen till döden trots en friande dom i HD ett år tidigare.

När dessa fakta blir klara för PO startar en ny tid. Att söka förklaringen till allt detta. Nu börjar en tid av annat än bara fåglar ett arbete som får hans direkta intresse och forskning kring Nötkråkan att stå tillbaka. Om sanningen skall fram så var det inte Hornborgasjön som fågelsjö, som lockar PO till Skaraborg. Det faktum att något viktigt i den omskrivna sjön var obekant och oklart måste få ett svar. Detta är bakgrunden till att familjen söker sig till Billingssluttningen med utsikt över den sjö, som från krigsslutet och framgent blir hans livsmål.

Som styrelsemedlem av Skaraborgs Naturskyddsförening försöker han få en motsträvig SNF att gå till Kammarkollegiet, för att med dess hjälp få sänkningsföretaget att rätta sig efter de domslut som förelåg efter avrättningsdomen. Men med SNF:s ledning i spetsen fördröjdes processen varför Skaraborgsföreningen själv fick gå till Kammarkollegiet, nu under SNF:s uttalade ovilja. Under många år försöker denna statliga kontrollmyndighet att förmå sänkningsföretaget att rättas sig efter vad i domstol blivit sagt om att spara en del av sjön med en "Vallsjö" och att dämma den åderlåtning som en olaglig blindkanal skapat.

Processerna slutar med att man i början av 50-talet försöker att avskriva katastrofen genom att staten tar sitt ansvar för sjön och dess historia. Härigenom sonande lantbruksingenjörers, domstolars och andra myndighetsrepresentanters övergrepp på befolkning och natur.

PO blir en naturlig kugge i det utredningsmaskineri, som syftar till att finna former för hur en renovering av sjön skall gå till. Tillsammans med limnologen professor Sven Björk från Lund formas ett förslag och en restaurering där sjöns biologi, hydrologi och fågel - och växt liv dokumenteras. Det äger rum 1965-1972. Regering och riksdag fattar tycke och ber då SNV att verkställa. Det var ett olyckligt uppdrag skulle Alf Henriksson skrivit då SNV fördröjer med dess chefs goda minne och hänvisar till den trojka som hade att verkställa höjningen. Efter 10 års utredande drar verket tillbaka sin ansökan alldeles innan jakande domslut i vattendom. Märkligt då det förelåg ett preliminärt tillstånd. Domstolen återsänder ansökan. Tjänstemän på verket beslutar om en sänkning från tillåtliga max 150 cm höjning. Hornborgasjön sänks till bara 80 cm motsvarande en första etapp i det vetenskapligt belagda förslaget. Alltså ännu en sänkning av sjön, den sjätte i ordningen. Vad händer? Jo PO protesterar, utsätts för en formidabel slakt av sina före detta vapenbröder, inom SNF, där dess ordförande i vanlig ordning går auktoriteters ärenden. SOF, den förening som året tidigare i ett jubileums nummer lovordat höjningen smutskastar PO. SNF:s representanter försöker muta PO till tystnad. Hade de känt PO bättre, så hade de troligen valt en annan teknik.

Ensam, åldrad men obruten återfann jag PO vid köksbordet med den obändiga kraften att söka sanningen, där sanning finns att söka. Vad fick SNV att ändra sitt och regerings och riksdagens beslut och företa en sänkning i stället för en höjning? Alla de imponerade anteckningarna om Nötkråkans biologi står nere i källaren obearbetade. Hornborgasjön tog allt!

Auktoriteter biter inte på PO, sanningen skulle fram, även om de krumma fingrarna inte riktigt ville nå skrivmaskinens tangentbord.

Sån är PO blyg, men med en energi och en kraft att vilja nå rättvisan och våga leta sanningen även om höga jurister från HD, som lånat sitt namn åt folkrörelsernas SNF försökt tysta honom.

Vad vi inte får glömma

PO Swanberg har vunnit internationellt erkännande bland annat, när han var i BONN på 70 talet för att referera om restaureringen, en plan som följts med stort intresse ute i världen. Det prestigefyllda priset, "van Tienhoven naturvårdspris" utdelades i samband med detta. Skapandet av Svaipas unika skyddsområde i norr har han genom skyddsinsatser bevarat åt oss och likaså i Halland räddades Morups Tånge undan Försvarets planer på ett luftvärnsskjutfält. Vet Ni förresten att PO står bakom att tranorna vid Hornborgasjön räddats kvar till Västergötlands stolta turistsymbol. När Vin och Sprit meddelade att brännerierna på Dagsnäs och Bjurum skulle upphöra var PO den förste som insåg att tranornas bevarande krävde stödutfordring. PO har under många år drivit denna fråga tills turismen i länet insett värdet av att tranorna utgör denna stora attraktion det nu är. Att rädda tranorna kvar vid sjön var bara en del. Kampen om att rädda Hornborgasjön undan orättfärdig behandling går oförtrutet vidare. Hornborgasjön och PO Swanberg är ett!

Läs hans uppsats Hornborgasjöns 100 år, det handlar om 50 års oförtruten kamp för sanning och rätt! Mer finns att läsa om Hornborgasjön, som har en egen hemsida. Läs också uppsatserna om nötkråkan, som visar skärpan hos forskaren P O Swanberg. Fotografen P O Swanberg tar oss med till Sveipa. Nu en nationalpark. På vems initiativ ? Gissa !

Minnesplattan efter P O Swanberg och Rudolf Söderberg

Den 12 april avtäcktes minnesplattan om Per Olof Swanberg med högtidliga tal och på samma sten som Rudolf Söderberg. I samma veva sanktioneras det olagliga vindkraft verket vid randen av Naturskyddsområdet av Svenska Naturskyddsföreningens representanter. Följ gärna den debatten.

Start ] [ innehåll ]
Underordnad sida
Uppdaterades mars 2013.  Adressen är