Författaren
Start ] [ innehåll ]
[ Författaren ] Swanberg 90 år ] Fotografen Ornitologen ] Debattören ] Naturvårdaren ] 

 

P O Swanberg förknippas med Hornborgasjön, fågelfotografering, nötkråkor och tranor. Vad vi inte får glömma är hans tidiga författargärning inom ornitologin. Han dokumenterar under sin Lundatid den av Erik Rosenberg upptäckta Krankesjön och visar vägen till fjällvärldens fågelliv. Hornborgasjön tog sedan all hans kraft varför mycket av hans material är obearbetat men finns samlat på Stifts och Landsbiblioteket i Skara, där även hans arkiv om Hornborgasjön är bevarat.

Krankesjön var debutboken 1931 där han beskrev denna Skånesjös unika fågelfauna. Med sin kamera och sitt tålamod upptäcker han tillsammans med Arne Bergengren nya arter och förmedlar till en entusiastisk omgivning sina iakttagelser och upplevelser. Boken översattes till Danskan året därpå. Det intressanta är Krankesjöns betydelse för Swanbergs och Sven Björks engagemang för Hornborgasjön.

Med Fjällfåglars paradis, som återupptäckts i tidningarnas recensioner för några år sedan, visade han vägen till fjällets fåglar och dess mångfald vid Tjålmejaure och Svaipa, numera nationalpark. Se mer om dess platser. Boken kom 1936.

Med dessa två böcker börjar Svensk Ornitologi ta fart på allvar. Han är naturligtvis med att starta Sveriges Ornitologiska förening, en förening som svekfullt övergav honom och Hornborgasjön på upploppet.

På 1950 talet utkommer Fåglar som ett led i Bonniers serie om Fotografering och visar vägen för naturfotografen inom oss och för mig vägen till Hornborgasjön. Hans bilder står sig fortfarande, vilket bekräftas om Du tittar på de andra sidorna på denna adress. Många är de ynglingar på 50 och 60 talet, såg PO, som sin idol och fortfarande står han högt i kurs bland äldre ornitologer.

På senare år kom boken Tranan, där han deltar som medförfattare och redaktör. PO hade många strängar på sin lyra.

Vi har publicerat ytterligare material, som han producerat genom åren. Tills dess rekommenderar vi PO Swanberg 1959 Hornborgasjöns sänkningar och Hornborgasjön som fågelsjö som finns i Från Falbygd till Vänerkust, Lidköping 132-151. samt P O Swanberg Hornborgasjön och Människan Falbygden 175-206. Båda uppsatserna finns publicerade på Hornborgasjöns egen hemsida.

Vi har nedan valt ett antal uppsatser som speglar P O Swanbergs storhet som fältornitolog. Det är bara att klicka och läsa. Välj från innehåll, som ger en god överblick.


Vi lägger här in en text, som jag fann bland Naturhistoriska Museets små informationshandlingar.

Om Per Olof Swanberg som en av Naturfotots pionjärer.

Bengt Berg har varit inspirerande för många med naturintresse i vårt land. En av dem som tidigt gick honom i spåren var Per Olof Swanberg, zoologistuderandeornitolog i Lund på mitten av 20 talet, sedermera tandläkare i Skara och med anledning av djupgående naturvårdsinsatser hedersdoktor vid universitetet i den sydliga lärdomsstaden i början av 70 talet. Fågelsjöar har stått  i centrum för P O Swanbergs liv och verksamhet. Det började med Krankesjön strax utanför Lund i slutet av 1920 - talet. Äran av att ha upptäckt denna klenod kan må hända delas av flera, men i varje fall är P O Swanberg den, som med ingående studier kartlagt den rika fågelfaunan och till yttermera visso fotodokumenterat såväl sjön som markerna runt omkring med deras bofasta och även rastande fåglar. De nu 60 år gamla vyerna visar  med eftertryck hur snabbt och radikalt förändringens vind kan blåsa fram över ett av människan starkt påverkat landskap. På motsvarande sätt är häckfågelbeståndets omgestaltning belagd. Jämförelser låter sig göra på platsen med P O Swanbergs debutbok i handen. Den utkom 1931 efter fyra års avancerad ornitologiskt och fotografiskt arbete och höll en för tiden enastående hög kvalitet på bildmaterialet, både vad gäller teknik och innehåll. Åtskilliga fågelarter fotograferades för första gången i vårt land, andra därtill i flykt eller i annan miljö än de bekantnära, som tidigare och längre därefter varit den helt dominerande . P O Swanbergs storverk rör emellertid en annan av Sveriges berömda fågelsjöar:

Hornborgasjön. Bosatt vid dess strand sedan 30 talet är han utan jämförelse den främste kännaren av denna misshandlade klenod, inte bara vad gäller fågelliv utan också och fastmera den långa torrläggningsepoken. Hans arbete för att återställa sjön i någorlunda ursprungligt skick bl.a. femtioårig forskning i domstolsprotokoll och andra arkivalier (inkl fotografier) - kröntes 1982 med fullständig med fullständig framgång (att detta sedan saboterades av naturvårdsverket är en annan lika oförklarlig som skandalös historia). P O Swanbergs kamera var också här det registrerande hjälpmedlet, både vad gäller sjöns sentida utveckling och dess fågelliv.

Fortfarande håller P O Swanberg i trådarna för kartläggningen av det märkliga transträcket över landet och där Hornborgasjön och dess omgivningar blivit en internationellt ryktbar rastplats. 

Det är inte bara dess fåglar och deras uppträdande som P O Swanberg med och utan kamera ägnat sig åt. Nötkråkan och dubbelbeckasinen är ytterligare några av de arter, som han studerade grundligt , inte minst avseende deras beteendemönster, som i stor utsträckning blivit fotografiskt belagt, delvis i fortfarande unika bilder.

De flygskott som P O Swanberg använder som exempel i sin handbok om fågelfotografering 1956 står inte dagens bilder av flygande fågel efter och då ska man betänka, att enögda spegelreflexkameror knappt ens existerande !

Nestorn inom svensk naturfotografi håller ännu, vid 81 års ålder, sin position. skrevs ~1992.


Hedersbetygelser som kommit P O Swanberg till del

 • Hedersmedlem i SNF 1968, som han av förståeliga skäl avsade sig.
 • Hedersmedlem i SOF.
 • Hedersmedlem i Skaraborgs Tandläkareförening.
 • Hedersmedlem Skaraborgs Läns Naturskyddsförening 1981, som han nog inte var särskilt stolt över.
 • Hedersmedlem i Skövde Fågelklubb.
 • Hedersörn, glaspjäs från Skövde Fågelklubb.
 • Hjovialens pris statyett i Porslin.
 • Landstingets kulturpris.
 • Vasaorden 1974.
 • Van Tienhoven Preis 1974.
 • Hedersmedlem i Societas Aquatica Lundensis.
 • Fil Dr Lunds Universitet 1971.
 • Rosenbergs stipenidat 1979.
 • SvD miljövårdsdiplom 1982.
 • Skaraborgsmoderaternas pris 1987.
 • Hedersmedlem i Falkenbergs Ornitologiska Förening 1993.
 • Det mest hedrande var väl ändå Musikteatern Trätornas Träsk, som spelades våren 1999.

Lista över P O Swanbergs produktion.

Lista över P O Swanbergs produktion av litteratur och manus. De flesta artiklarna är publicerade på Webben eller kan nås via Stifts och Landsbiblioteket i Skara.

VF Vår Fågelvärld
FoFl Fauna och Flora
SNF Svenska Naturskyddsföreningen

1927 Några iakttagelser angående trastsångaren Acrocephalus arundinaceus). FoFl .

1929 Ett bo av gråhakedopping (Podiceps Grisegena)  FoFl

1929 Våmbs ängar. Skånes Natur

1931 Fältpiplärkan. Naturliga liv i ord och bild. Ny följd del 2

1931 Krankesjön, ett fåglarnas paradis. Stockholm

1932 Krankesjöns fågelvärld. Sv. Natur.

1933 Ett sorgligt  behandlat inflyttningsförsök Sv. natur.

1933 Flyttfågelspaning på Gotland. Jorden Runt.

1935 Om några lappländska barrskogsfåglar. Sv. Natur

1936 Fjällfåglars Paradis Stockholm

1938 Iakttagelser av sällsynta fåglar FoFl

1939 Om Fågelfaunan ovan trädgränsen i Sveipas fjällområde FoFl 34 p 1-22 och 49-66; Uppsala

1939 Strömstararna vid Tyresö. Bygd och Natur.

1942 Har gräshoppssångaren (Locustella naevia) häckat i Västergötland VF.

Om fågellivet på Morups Tånge i Halland KVA skrifter i naturskyddsärenden № 41.

1942 Ängshök vid Hornborgasjön VF 2:31

1943 Hotet mot Morups Tånge

1944 Luottolakos fåglar FoFl 39; p1-14 Uppsala

1944 Om Nötkråksträcket 1943 FoFl

1945 Om Skärsnäppan Calidris  m maritima, i de svenska fjällen och dess häckningsbiologi FoFL 40 108-133, 154-160

1945 häckande gräshoppssångare VF 4 : 149-174;

1946 Från fågelskyddsområdet Sveipa II FoFl  43 p7-20

1946 Från fågelskyddsområdet Sveipa III FoFl 43 97-106

1948 Gräshoppsångare (Locustella n naevia) häckande och icke häckande vid Hornborgasjön 1947 VF 6:18-24;

1948 Ringtrastar Turdus troquatus vinddrivna under Vårflyttningen VF

1948 Ett tillfälligt återsträck av bofinkar den 3 april 1947. VF

1948 Till kännedomen om videsparvhannes (Emberiza rustica) ruvning VF 7: 163-5

1948 Något om sjöorrens (Melanitta nigra) vanligaste läten, Dansk Orn Foren Tskr

1949 Stjärtmes häckande i fjällbjörkskogen VF

1950 Kärrsångaren på en förbisedd lokal VF

1950 On the concept of incubation period. VF 9: 63-80.

1951 Food storage Territory and Song in the Thickbilled Nutcracker. Proc  Xth Internat. Orn. Congr.Uppsala 545-554.

1951 Till kännedom om vissa fåglar i Lappland. FoFL 46: 11,29, 111-136;

1951 Fågelsträcket över Västergötland Natur i Västergötland.

1951 Billingen  Ibidem.

1952 Morups Tånge Natur i Halland.

1952 Fältpiplärkan Ibidem.

1952 Observationer rörande Kungsfiskaren etc. VF 11: 49-66.

1953 Strömstare (Cinclus Cinclus) tiggar mat av kungsfiskare (Alcedo  atthis). VF

1953 Om nordsångaren (Phylloscopus borealis). VF 12:49-78

1953 Om bobyggnad hos skogssnäppa (Tringa ochropsus). VF: 92-3

1953 Flyttfåglar i Lapplandsfjäll STF årsskrift 151-168

1853 Vad händer med Hornborgasjön. SNF årsbok

1953 Bändelkorsnäbb ungar i Junosundstrakten Norrb Natur 1953:19

1954 Peter Hernqvist och Hornborgasjöns sänkning SNF

1954 Kan den sänkta Hornborgasjöns sjöområde någonsin bli odlingsbart? SNF.

1954 Hornborgasjön. Ett första förhand på den skadade. SNF

1954 Dvärgsparven (Emberiza pusilla) häckande i Sverige VF

1954 Kentska tärnor (Sterna sandvicensis) vid Morups Tånge. FoFl 49: 91-2.

1955 Om dubbla kullar i fjällen ovan polcirkeln VF 14: 89-96.

1956 Fåglar Stockholm.

1956 Territory in the Thick billed Nutcracker (Nucifraga caryocatactes) Ibis 98: 412-19.

1956 Incubation in the Thick - billed Nutcracker, Nucifraga caryocatactes. Festskrift Bertil Hanström Lund 276 - 297.

1959 Hornborgasjön som fågelsjö. Från Falbygd till Vänerkust 111-113.

1959 Hornborgasjöns sänkningar I Ibidem. 132-151.

1959 Den svarthalsade doppingen Monografi i Våra Fåglar i Norden.

1960 Dubbelbeckasinen. Ibidem.

1960 Nøddekrigen. Monografi i Nordens Fugle i Farve Köpenhamn.

1960 Skovskaden Ibidem

1961 Våra Ugglor I VF 20

1962 Vad som göms i snö. Utflykt

1963 Hornborgasjön 1902-1962 sextio års torrläggningsromantik. Skriften beställd av SNF för årsboken 1963, färdig i ombrutet korrektur med insatta fotografier, stoppad av SNF:s ordförande i sista minuten, emedan vittnesbördet var ovälkommet för ordf. kolleger. Finns i färdigbundet skick i Hornborga Arkivet.

1963 Nötkråkan. Monografi i Våra Fåglar i Norden

1963 Nötskrikan Ibidem

1963 Trastsångaren Ibidem.

1963 Fältpiplärkan Ibidem.

1963 Den rödstrupiga piplärkan Ibidem.

1963 Stenknäck Ibidem.

1963 Våra Småsnäppor och deras kännetecken VF.

1963 Sveipa fågelskyddsområden I Natur i Lappland II

1963 Fåglar kring övre Lainio älv Ibidem.

1964 The draining of lake Hornborgasjön in Sweden: A financial failure and the reasons for it. IUCN Publications New Ser. No 3

1964 Aktuellt från Hornborgasjön Skaraborgsnatur.

1965 Våra beckasiner I & II VF

1965 Great Snipe British Birds

1965 Från Hornborgasjön 1964 Skaraborgsnatur.

1966 (& med förf A Stagen): Hornborgasjön Skaraborgsnatur.

1966 Om Laisdalens vertebrat fauna e.t.c. Norrbottens Natur 22: 39-58.

1966 Hornborgasjön förr och nu. Skara Lantmannskoleförbund årsskrift.

1967 Hornborgasjön 1966. Skaraborgsnatur.

1968 Bilder från Hornborgasjön 1967. Skaraborgsnatur.

1968 Hornborgasjön och människan. Falbygden.

1969 Om Hornborgasjön 1968. Skaraborgsnatur.

1969 Jay recovering buried food from under snow. British Birds.

1970 Fågelmorgnar vid Hornborgasjön. STF årsskrift.

1970 Tranorna vid Hornborgasjön. Skaraborgsnatur. 7: 9-19.

1971 Tranorna vid St. Bjurum 1971. Stencil

1971 Hornborgasjön. I Boken om Gudhem s. 274-303. Falköping.

1973 Tranorna vid Hornborgasjön 1973 Skövde Fågelklubb: Stencil.

1973 Hornborgasjöns sänkning 1933-1973. Stencil. (Hos POS)

Denna skrift kanske är den mest genomarbetade analys av hur Svenska domstolar hanterar vår natur. Skriften blev troligen startskottet till de lama löften som ändå gavs sjön. Vi har sammanfattat den under Hornborgasjöns Hemsida. Handlingen finns dock på Stifts och Landsbiblioteket i Skara i den s.k. bunkern.

1973 En guide över Hornborgasjön Skaraborgsnatur 10: 17-29.

1973 Hornborgasjön som fågelsjö. Hornborgasjönutredningen del 3. Statens Naturvårdsverk PM 280 Stencil

1973 Hornborgasjöns sänkning 1933-73 relation till enskilda strandägare och till vattenlagen. Yttrande t Tingsrätten aug 1973 Stencil 66 s

1974 Förslaget till Hornborgasjöns restaurering. Skaraborgsnatur 11:12 - 24.

1974 Tranorna vid Hornborgasjön 1974. Skövde Fågelklubb stencil.

1974 Über den Plan, aus dem trochengelegten Hornborga See in Schweden wieder ein offenes frischgewässer herzustellen. Stiftung  F V S zu Hamburg, Van Tienhoven - Preis 1974: 27-36.

1974 The effect of the first experimental steps of a restoration of Lake Hornborga as regards bird fauna. Sympos on wetland management Kalø 9-10 dec.

1975 Planen för Hornborgasjöns framtid. Grus I: 6 - 9.

1975 Tranorna vid Hornborgasjön 1975 mot av erfarenheter 1967 - 1974. Rapport tillsammans med Lennart Eriksson & Alf Karlsson. Skövde Fågelklubb, stensil

1975 Rättsliga och sakliga fel. Stencil.

1976 Nötkråkans vana att upplägga vinterförråd Grus 2: 10-18

1976 Tranorna vid Hornborgasjön 1967 - 1975. Grus 2: 22-24;

1976 Naturvårdsverkets plan 1976 för Hornborgasjöns restaurering. Skaraborgs Natur 13: 44-5

1976 Ortolansparven Emberiza hortulana i Valle Västergötland 1940, 1961 och 1975 VF 34: 235-36;

1977 Our cranes return every spring. The Brolga Bugle 3 nr3

1977 Alf Karlsson & POS Tranorna vid Hornborgasjön 1976 Grus 3 : 16-8; 1977 Ornitological working methods in limnological research. Aqua annalen 12: 12-19

1978 Drag ur Hornborgasjöns historia  Grus 4: 4-10;

1978 Den ornitologiska utredningen Grus 4: 23-36;

1978 Alf Carlsson & POS Tranorna vid Hornborgasjön 1967-77 Grus 4: 52-4;

1978 Alf Karlsson & POS Tranorna vid Hornborgasjön 1978 jämte en översikt 1967-78. Länsstyrelsens meddelande Nr 17/ 1978 Stensil.

1979 Försök till utfodring av tranor Grus 5: 27-31.

1979 Ladusvala började ruva sin andra kull den 15 augusti VF 38: 49-51 1979 POS och Stagen A Hornborgasjön Skaraborgsnatur 16: 50-64;

1980 Ruvning hos Nötkråkan, Nucifraga c Caryocatactes Grus 6: 61-70;

1980 Hornborgasjön historia. Vår Fågelvärld 39: 339-348.

1980 Hur blev ett beslut om Hornborgasjöns restaurering möjligt ? VF 39: 349-352

1980 Metodik i den ornitologiska inventeringen av Hornborgasjön 1969 1971.

1980 Tåkernår med torka, svandöd dopping konsert och kärrsnäpp spel. Meddelande Tåkerns fältstation 1980: 44-7.

1980 Problemet nötkråkans Nucifraga caryocatactes häckning på Öland . Calidris 9: 255-257.

1981 Hornborgasjön - där tranorna fortfarande dansar. I Svenska smultronställen Naturfotoserien 12: 27-8.

1981 Hornborgasjön , läget 1980-81 Skaraborgsnatur  18: 11-19.

1981 Krankesjön idag och för femtio år sedan LUFS 1981 nr 4:4-9 Lunds Fältbiologers publ.

1981 Kullstorleken hos nötkråkan Nucifraga caryocatactes i Skandinavien relaterad till föregående års hasselnöttillgång VF 40:399-408.

1981 Notes on the population of Common Crane in Scandinavia and Finland. I: Crane research Around the World 1981 184-85. Proceed of Internat Crane Symposium at Sapporo Japan in 1980 Barabo Winsc USA.

1981 Alf Karlsson & POS . Erfarenheter af tranornas uppträdande vid Hornborgasjön i april 1981. Tranor rastade vid Hornborgasjön 1981. Av lst sammanslagna rastande tranor , nr 14 86-99 i länsstyr i Skaraborgs län Hornborgadokument 2 Stencil.

1982 Mera erfarenhet af holk för trädkrypare Certhia familiaris . VF 41: 23-4.

1982 Alf Karlsson & POS Tranor rastande vid Hornborgasjön under hösten Grus 8: 27-33;

1982 Bilder av några intressanta fågelarter Grus 8: 34-7.

1983 Alf Karlsson & POS Tranor vid Hornborgasjön 1982 Lst i Skaraborg Hornborgadokument 4.

1983 Blå Kärrhökens Circus cyaneus förmåga att lokalisera bytge med hjälp av hörseln Grus 9:83.

1983 Har tandvårdsinsikten gått framåt sedan 1910 ? Tandläkaretidningen 75:399.

1983 Bilder belysande biotopförändringar i Hornborgasjön Grus 9: 51-5.

1983 Hornborgasjöns öde - experimentellt viltvatten i stället för naturlig utveckling. Kommentarer till Olof Pehrssons uppsats i VF 1983/3. 42: 365-371;

1983 Hornborgasjöns exploatering - 180 års försöksverksamhet. Skaraborgs Läns Tidning, 18 okt.

1987 Migrating common crane in Scandinavia. Experiences of farming for cranes and of vegetation control in wetland. Proceedings of Int. Crane Workshop 1983. Baraboo, Wisc. 1987: 225 - 229.

1985 Ornitologiska erfarenheter av biotoparbeten i Hornborgasjön. SOF:s våtmarkssymposium 4 mars 1983. VF, supp.

1984 Hornborgasjön framtidsperspektiv efter 35 års naturvårdsarbete. VF 43: 125-133.

1984 Tranan - välkommen gäst vid Hornborgasjön. Skaraborgsnatur 21:160-168.

1984 Alf Karlsson & POS Tranorna vid Hornborgasjön 1983. Länsstyrelsen Hornborga dokument No 5/1984 Mariestad.

1984 Smalnäbbad nötkråka, Nucifraga caryocatactes macrorhynchos observerad I Hjo 1984. Grus 10:

1984 Morups Tånge naturreservat. Om fågelfaunan 1984 och 40 år tidigare, en översiktlig jämförelse. Manus till lst Halmstad (18 sid text 22 fotografier)

1985 Vid Morups Tånge för 40 år sedan Fåglar på Västkusten 19: 46-54.

1985 Hornborgasjön - 180 års olyckor. Skaraborgsnatur 22: 86-98.

1985 Nidingen. Naturfotograferna: 238-241. Höganäs. (Förl. Bra böcker).

1985 Trana- vart flyttar Västerbottens tranor ?. Fåglar I Norrbotten 5: 28-29.

1986 Migration routes of Swedish cranes, Grus grus, present knowledge. Aquila.

1986 Studies on weather influence on migrating cranes, Grus grus, in Sweden. Aquila 93-94 (1986-1987) Køtebøl: 203-212.

1987 Hornborgasjön -Naturskyddsföreningens mål 1972-85. Unik naturvårdshistoria. Skaraborgsnatur 24: 17-39.

1987 Tranmärkare efterlyses Fåglar I Norrbotten 6 1987/2 sid. 71.

1987 Skärsnäppan - Lite upptäcktshistoria. Fåglar I Norrbotten 6: 8-11.

1987 Migrating common crane in Scandinavia. Experiencis from farming for cranes and vegetqtion control in wetland: Preceedings of Int Crane Workshop 1983 Baraboo. Winc 1987 225229

1989 Tranans år 1988. Grus 135: 26-32

1989 Färgmärkning av tranor. Grus 15:18-21.

1989 Något om hur ICF blev vad den blev. Grus 15: 41-42.

1989 Färgmärkning av trana. Ringinform 12: 39-40.

1991 (Victor Hasselblad) Fågelfotografering som livsintresse. Camera Natura I: 46-51.

1991 Med fågelfotografering som livsintresse Victor Hasselblad AB jubileumsskrift, femtioårsjubiléet 1991.

1991 Kai Curry - Lindahl 1917-1990. VF 50

1992. Köpenickiad utan motstycke i svensk naturvård. Vittnesberättelse. Skrift till Svenska Naturskyddsföreningen, Sveriges Ornitologiska Förening m.fl. 1 september 1992.

1993. Västergötlands landskapsfågel - tranan. I boken om Härlunda Bjärka Nossebro s 97-102.

1993 Några kommentarer till tranors rostfärgningsteknik. I Tranan VF Suppl  № 17: 71-73.

1993 Familjebandets styrka hos tranan. I Tranan VF supp 17: 73-78.

Tranors föda. I Tranan VF  suppl. № 17: 79-87.

1993 Flyttningsvägar för svenska tranor. I Tranor VF № 17: 89-99.

1993 Flyghastighetsstudier. I Tranor VF № 17: 101-103.

1993 Vädrets inflytande i tranans flyttning. I Tranan VF № 17: 105-115.

1993 Tranors metod att skydda benen mot kyla, olika beteenden i Sverige, jämfört med i Spanien. I VF № 17: 116-120.

1993 Nattflyttning hos tranor. I Tranan VF № 17: 121-125.

1993 Hur Hornborgasjöns rastplats för tranor utvecklades. I Tranan. VF suppl № 17: 127-134.

Försök att räkna Ölands tranor. I Tranan VF № 17: 141-147.

1993 Ringmärkning av svenska tranor. I Tanan VF № 17: 157-160.

1993 International Crane Foundation. I Tranan VF suppl № 17 161-163.

1994. Ny bok om tranor: Paul A. Johnsgard: Crane Music. Recension, Anser 33:

1994 Skånes Fåglar i dag och i gången tid. Recension. Anser 33: 140-141.

1994 Historisk - etologisk analys, 1983 års helomvändning mot de beslut / ställningstaganden i Hornborgafrågan, som dittills tagits 41 sidor. Limnologiska Institutionen Lunds Universitet.

1994. Einige Gedanken und Kommentare zur Methode des Gefiedereinfärbens bei Kranichen, Grus grus. Der Falke 41: 188-189.

1994. Historisk - Etologisk analys av Hornborgasjöfrågan efter 1982.Limnologogiska Institutionen Lunds Universitet.

1991 - 1993. Manuskript lämnat till VF Anders Wirdheim, refuserat av AW 1993-03-31. Hornborgasjöns 90 lärorika år,

del I. 1902-1933,

del II, Skedet 1933-1982,

del III efter 1982.

1994. Falkars teknik att avliva bytet. Anser 33: 217-218.

1995. Vetandets acceleration. Anser 34: 148-149.

1996. Nötkråkans, Nucifraga c. caryocatactes, vana att lägga upp vinterförråd. Anser 35: 3-10.

Start ] [ innehåll ]
Underordnad sida
Uppdaterades mars 2013.  Adressen är