Marianne Spolen gjorde denna batikbild till Hornborgasjöns ära      SNV "New Knowledge"-2017    

Start ] Uppåt ] [ SNV "New Knowledge" ] Etologisk Analys 94 ] Merlin ] SOF hedrar Hornborgasjön ]
[ Innehåll ]

 

I ett försök att finna en förklaring till att Naturvårdsverket gör helt om i restaureringsfrågan har vi stannat vid en rapport nr 1903. Här frånsäger sig SNV visserligen ansvaret för innehållet, men två veckors rundresa i USA är tydligen vägledning nog om hur Hornborgasjön skall restaureras, där svensken forskat i 6 år.

Sammanfattning

Man konstaterar att det finns en fundamental likhet mellan våtmarker i USA och Sverige. Våtmarkerna var ursprungligen jägarens och fiskarens intresseområde, senare kom boskapsskötaren hack i häl följd av kostsamma dikningsföreträdare. Amerikansk våtmark har i så måtto drabbats lika hårt som den Svenska, men därmed upphör likheten.

Den svenska naturvården präglas av en romantiserande bevarandefilosofi menar författarna, medan Amerikanens styrs av jägarinstinkten, som är helt styrande för naturvården i Amerika. Våtmarker skall producera jaktbart vilt ! I Amerika sköts våtmarkerna med sikte på fågelproduktion för jakt men även för allmänhetens naturstudier konstaterar resenärerna vidare.

Amerikanarna bedriver forskning och naturvård i nära samarbete för att nå en hög fågeltäthet i våtmarkerna, och den leds av tvärvetenskapligt orienterade ekologer. Zoologer, botanister och limnologer göre sig inte besvär. Som exempel nämns Gaylord Memorial Laboratory vid Univ Missuri Colombia. Genom god kunskap om fåglars födobehov kan man skräddarsy våtmarkerna så att de producerar optimal föda vid för fåglarna rätt tidpunkt. Här kommer begreppet moist-soil kultur in.  En arts behov av vattennivåer får styra helheten. Fortsatt manipulering av naturen är det recept, som den amerikanska forskningen förordar om enbart ekologer får råda.

Allra sist konstaterar man - en amerikansk våtmarksspecialist kallar vatten djupare än 45 cm för värdelöst vatten ! En stilla undring är det en ekologs eller en zoologs slutsats ? Några referenser om var den amerikanska forskningen står inte att finna.

Summary

After two weeks stay in USA in order to study wetland management the conclutions are

  • methods scientifically proved in field-stations are less often applied in reality. (In case Hornborga the sientific team was dismissed).
  • strict sientifically founded management is the explanation for success over there. (This is an important conclution as six years of research in Sweden was refused by the SNV).
  • Literature studies on waterdepth and waterlevel manipulation, moist-soil, are very important management tools. (As no reference to this is noted, it is difficult to verify the results).
  • Details in waterregim varied from reserve to reserve, depending on what type of food was needed by a certain group of birds. In Sweden such methods are not accepted in Sweden wetland management, but may be after our journey. (No lack of selfconfidence !)
  • Moist-soil management is a way to produce food for wetland birds, in order to compensate for all loss of wetlands in the past century. Gaylord Laboratory at the Univ of Missouri and their knewledge on food demand of wetland birds is the latest research of combined botanical/ zoological research there is.
  • Production of birds for hunting is the main goal.

 

 

Start ] Uppåt ]
redigerad juli 2017.