Ökentröskeln 

Start ] Uppåt ] Monsunstormen ] [ Ökentröskel ] Midsommar ]
Start ] Uppåt ] [ Innehåll ]

På ökentröskeln

Den trakt vi kommit till gav något alldeles nytt. Det var första gången vi sågo berg. Ännu blott enstaka, runda, nästan stiliserade stenkolonner med kilometer mellanrum strödda över landskapet. Men mot söder hejdades blicken av en taggig mur med tre höga toppar.
Den omgivning vi hittills rört oss i hade plattat till mitt sätt att se. Jag minns, hur stimulerad jag blev av dessa höjder, upplyftad är väl för mycket sagt, det blev jag i bokstavlig mening, när jag besteg bergplatån, ehuru den nådde endast lägsta gränsen för ett högland, omkring 200 – 300 m. Den föreföll mig dubbelt högre, jag skulle omsider få erfara, att uppstigningens vedermödor väl motsvarade sistnämnda mått.
Men jag är icke där än! Nu är det mötande, enstaka utposter, som fängsla. Icke tinnar eller toppar, men stympade käglor, krönta av en tvärhuggen kalott av jämn, alldeles horisontell sandsten av denna platå vilande på en sockel av block och stora stenar. När jag på långt hållfick se den första, trodde jag, att det var en palissad eller ett hus, som bushmännen, vilka vi då voro på spaning efter, hade byggt upp åt sig på en kulle. Snart såg den dock ut att vara, vad den var, en klack, en häl, som blivit kvar av bergens fötter, vilka nu stodo någon engelsk mil bort. En vanlig ökenformation, uppkommen genom solsprängning.
De blevo snart flera och gjorde ett kusligt intryck. Strama, nakna och dystra reste de sig som ruiner eller stenstoder över slätten. Jag kom under mina strövtåg kring Mowla Down att ofta besöka dem för att ta skugga i grottor och hålkar, som vittrat ut i klippväggen. Jag hade ett annat ärende, att studera det fågelliv, vars existens de möjliggjorde. Kolonier av klippsvalor bodde där, de hade murat sina bon på tak och väggar alldeles som hussvalorna på våra lador.

Men för ögonblicket är det ökentröskeln som gäller. Ju närmare jag kom den, desto tydligare framträdde ett till ytterlighet söndertrasat bergmassiv, ett stelnat, upprört hav av hemsk ödslighet utan en enda, ljusare skiftning.
Denna sandsten, varav platån består, har ett närmast tertiärt innanhav att tacka för sin uppkomst/ somliga forskare skulle kalla den eolitisk, en vindackumulation. Hela kontinenten sandfyllda inre var då övertäckt av ett stort vatten, som under otaliga årtusenden skulle Väst och Östaustralien från varandra. Härav förklaras de många sära drag, varav växt och djurlivet är präglat av dessa båda landsdelar.
Berggrundens egendomliga utseende och beskaffenhet beror också på att detta hav har funnits till. Annorstädes finns visserligen sandstensöknar av samma ålder. Men av annat ursprung. De kunna ofta uppvisa storslagen skönhet, ”Libyska Schweiz” i Nordafrika t.ex., ett av de hetaste av alla torrområden ” hat alle Gestalten der Phantasie und alle Farben des Märchens” säger Haelbriegel, som befarit det. Heidenstam förklarar, att överhuvud ”ingen trakt på jorden är så ful, att den icke är vacker”.

Nog såg jag fantastiskt utformade bergsformationer i dessa ökenberg, som jag strax skall skildra, men det sagoaktiga färgspelet, som skulle besannat Heidenstams ord, det fanns icke här.
I över en vecka hade jag genomkorsat trakten närmast vårt läger. Stunden var kommen att göra cirkeln vidare. Solen hade var dag förgyllt de tre topparna borta vid ökenranden, vilka glimmat och lockat likt tinnarna på ett trollslott. Nu började de verka med suggestionens makt likt ljuspunkter, som ögat ej ville släppa.
Mitt första mål blev alltså dessa. Avståndet dit var omkring en svensk mil. Ute på steppen rides det alltid galopp. En ryttare skall fram bara, vill ej hejdas av något, och han stackars kampsätter genast in et prolongerat tempo. Jag föredrog att på mina utflykter tillryggalägga korta sträckor åt gången, ännu oftare att begagna apostlahästarna – att förlora tid med andra ord i avsikt att ej gå miste om alltför många tillfällen till iakttagelser, samt för att göra anteckningar in situ. Det besök jag nu ärnade företa skulle ske till fots. Landskapet hade vunnit i intresse, det var regnens förtjänst, och jag önskade ta en långtitt på det. Jag skulle bege mig av i nattsvalkan, redan i svinottan kl 2. Rymdens stjärnor strålade och månen kastade sitt vita, magiska sken över marken, när jag lätt rustad tog kursen efter kompass. Endast bössan och den fyllda vattensäcken tyngde, inga mansbördor precis, och brödet, jammen och skrotten av en trapp finge rum i min lillväska.
Det var den 1 december – sommaren var inne. Spinifextuvorna hade ännu icke ökat i antal. Jag kunde lätt urskilja och undgå dem och röra mig fritt. Ett par kilometer från Mowla Downkullarna förändrades terrängen. Det blev jämnare och sanden lösare. Jag visste, att jag nu skulle träffa termitstackar. Jag borde ha tagit lyktan med. Icke för djurens skull, de äro blinda och akta sig för att lämna sina skansar och blottställa sig för angrepp av myrorna, deras värsta fiender. Utan för det hinder dessa själva skulle bli. Den första jag mötte överdimensionerades av månskenet såg jättestor ut. Jag undrade, om jag skulle få med flere sådana att göra. Likgiltigt gick jag dock förbi den, men anade att den hade sällskap. Snart framträdde också den ena efter den andra, till slut så tätt, att blott något tiotal meter skilde dem åt. De reste sig dock ej högre än till manshöjd, tvärt ur marken, klädda i ett pansar, hårt som en bunkers, ett murbruk, vars struktur var oerhört grov och skrovlig. Det var elakt att bara skrubba sig mot dem. Jag måste ofta vika, fast naturligtvis knuffade jag ofrivilligt till en och annan, men den behagade icke maka på sig. Dessa termitboningar hade ett annat utseende än dem man ser avbildningar av. De hade inga småtorn eller spetsar, utan avrundades upptill av en bucklig kupol. Hela figuren var nämligen putig och svällande. Man skulle få en fulltrogen bild av både arkitekturen och storleken, om åtta eller tio säckar staplades ovanpå varandra till en pyramid. Fula i formen gåvo de landskapet karaktär. De kullriga mjuka formerna och den grå färgen gjorde dem mer lika stenkummel än stackar.
Istappar, som stucko upp ett par à tre decimeter ur sanden och rotfasta, men ej alls så sköra som de. Det var omöjligt att icke snubbla över dem. Ett tag tänkte jag stanna och invänta morgonen. Sex eller sju timmar kunde jag räkna med för min vandring och mina undersökningar, innan hettan tvang till dödläge i någon berghåla. En tämligen god tid, av vilken dock en del skulle gå åt för välbehövliga raster. Efter att ha styrkt mig med några klunkar och en jamssmörgås, sicksackade jag därför vidare med långa kliv.
Det stora termitsamhälle jag råkade in i och som nog hade en vidsträckt utbredning, glesnade emellertid omsider åt bergtröskeln till. Det dagades alltmer. Ett stycke nytt land låg framför mig. Jag avser icke bergen, vilka kommit nära, utan den slätt, som låg utbredd vid deras fötter och skiftade på ett sätt, som föreföll sig osannolikt. Jag urskiljde ej ännu tydligt nog detaljerna. Men snart glimmade de ljusa ytorna och speglade. Det var verkligen små vattensamlingar.
Spinifexet avlöstes här av ett glest, högt fjolårsgammalt steppgräs, mjukt och behagligt för mina stressade fötter. Jag välkomnade också och framför allt de få, dvärgväxta, förvridna, men vitstammiga eukalyptusträd, som hade vågat sig hit och anlagt litet grönt i grenspetsarna.

En annan, större överraskelse blev en flock vadare, vilka lyfte från den pöl jag nalkades. Brockfåglar av samma sort, som kommit flyttande till Mowla Downs efter de första regnen. En buskig akasia hälsade mig till ännu större förvåning med små fågelkvitter. Lockade härav, knäppte några gräshoppor och cikador till på sina knarriga instrument. Det klingade som Bellman i mina öron.
Jag blev humoristiskt mottagen, tyckte jag, vilket det ju fanns skäl för, och jag tror jag skrattade högt. Dessa fattiga toner och ljud tålte emellertid icke den stora tystnaden. Jag lade märke till att de icke hunne långt, innan de förstummades.
Stor glädje beredde det mig att se en fjäril samt sländor, som på darrande vingplan singlade över det nyuppkomna gräset i vattenpölens kant.
Ännu hade jag ett gott stycke att gå på denna mark, som var jämn ända till bergens fötter. På ett ställe lågo ånyo några obetydliga pölar i rad i en uttorkad creekbädd, som kom därifrån; de lågo i ett brett före, till vilken denna förvandlades, innan den dunstat bort. Bottnen bestod av sprucken lera. Jag följde creeken. Bergen antogo allt skarpare kontur och relief. Solen ljöt nu glöd över en trasad kam, som blev allt fruktansvärdare. I sidorna slöto öppna schakt och klyftor in, ännu överlämnade åt skuggorna. Jag kom icke dit utan en sensation till, ty jag hade trott, att jag sett det sista av liv. Inte alls! En liten blå fågel med bekymrad flykt ur vad som nästan uteslutande var en med taggar besatt buske. Och efter kom en falk! Varifrån? Från bergsidan påtagligen. Kanske gick livet förtunnat in över bergströskeln, långt inåt? Jag blev angenämt desillusionerad. Än mer, när jag senare, uppe på bergen, fick se ett litet sällskap vita kakaduor komma strykande från det håll jag kommit. Det gjorde min tidigare förmodan sannolik, att den gräns ornitologer satt för att ett särskilt nordaustraliskt utbredningsområde vid Fitzroyfloden här flyttas ett gott stycke söder ut till randen av dessa ökenberg.
Medan jag hade vandrat över den spinifex bevuxna slätten under de ljusa morgontimmarna, hade jag skuggats av en fågel, som med gällt skrik kretsade omkring mig. En gång fällde han på sanden, men långt utom skotthåll. Mörkret hade hunnit skingrats så mycket, att jag fick klart för mig, att det var en stor vadare. Han hade långa kraftiga ben, bröstet och buken voro vita, på ryggen var han gråsprängd med svarta inslag. Vid mitt försök att komma närmare flög han icke upp, utan rände iväg med en snabblöpares fart och försvann plötsligt. Jag fortsatte i samma riktning, bestrykande fältet med min kikare Till slut fick jag syn på honom. Nu låg han utsträckt på bara marken utanringaste skydd. Jag skulle ej ha upptäckt, att det var en fågel ens, om jag ej känt igen den vita och svarta teckningen. Det kunde ha varit vad som helst, ett stycke bark, en vinddriven grenstump, ett ben av en känguru, äten av en dingo eller en upphöjning i marken rätt och slätt. En händelse gjorde, att jag icke efter att ha släppt kontakten för ett ögonblickförnyade den.
Framför mina fötter kilade en liten dunig tingest kvickt upp i en tuva, ödlors tillflykt de bli skrämda. De brydde sig ej om att dölja sig på något vis, tryckte sig ens till sanden, utan sjönk endast ned på hasorna (tassarna) och sträckte ut halsen, endast lyfta i jämnhöjd med kroppens horisontella plan. Jag förstod, att det var sandlöparens unge, vilken han visat sådan oro för. Men denna attityd förvandlade honom till en ödla. En ödla i dunpäls, camouflerad med svarta och vita, längsgående ränder, som från ryggen gingo ända upp på hjässan. Hans sätt att förvända synen på en fiende (falken lär vara den främsta). Orörlig hypnotiserad, låg han kvar medan jag ställde upp kamerastativet och fotograferade. Varpå jag tog upp honom i handen och om en stund satte ned honom på marken igen. Ej alls paralyserad fick han tillbaka rörelseförmågan på fläcken, sprang till närmaste spinifexdyna och upprepade mekaniskt simuleringen. Omedveten om den och vad den tjänade till. Ty så arbetar instinkten.

Tjockfoten (Burchinus magnirostis), som han egentligen kallas, är ingen sällsynthet. Han har vidsträckt utbredning. Camparen kan räkna med hans sällskap. Men mycket försiktig är han. Det är bara i skydd av mörkret han under ”hiskliga, spöklika skrik” omsvärmar hans tält. Detta för särskilt en vadare besynnerliga vana har gjort honom till en nattens märkesfågel ute på steppen. På Sunday Island gick han till attack mot infödingarnas hyddor. Han kastade sig mot dem med häftiga, flaxande vingslag och ställde till ett larmande oväsen, som räckte hela natten igenom. Ej att undra på att han intar en framstående plats i de svartas tro på onda andar.
Att komma till gränsen för vad som enligt vanliga begrepp utgör villkoret för att liv skall existera kan vara lockande nog, förutsatt, att man icke själv blir hotad. Allt är relativt. Den stora Öknen är ett dödens hemvist i samma bemärkelse som den dock icke är det. Steget är långt, innan allt levande upphör. Den skulle ha varit det lika mycket som sandens sterila rike, om icke de skyfall (dock ej årsvissa) som ibland svepa in här, gåvo upphov åt stagnerande, ehuru mycket sporadiskt kvarliggande vattensamlingar i djupa sänkor nere i ravinerna, där solen ej kommer åt. Ökenberg anses likväl människofientligare att fara bland än sanddynor.
Växter eller rättare levande skelett av växter fanns det. Grönt var det dock ingenstädes. Bladskivorna voro indränkta till smala strimlor längs stjälkarna och kvistarna på besatta med taggar, att det gjorde ont att se på dem; ett djurliv saknades ej heller, men det var osynligt, det dröjde länge, innan jag kunde upptäcka något.
En dödsmärkt natur alltså. Ur marken, den hårda röda sandstenen, belagd med makadam, stucko vassa, vita, kubikcentimeterstora kvartskristaller upp. Där jag gick fram, satte jag materian i rörelse. Det gnisslande, rasslade och rasade för vart steg. Väldiga skarpkantade block lågo ständigt i min väg, men jag rådde icke på dem. Jag tyckte det skulle ha varit roande att se och röra dem, höra dem rulla utför och öka den kaotiska villervallan som rådde. Jag skulle säkerligen ha satt igång något ovanligt, fått ännu starkare intryck av urtiden. Berget var så löst och uppluckrat i ytan och under den, att, då jag tog ett hårdare tag i en vägg fick en del av den i handen. Sand eller sandlägen såg jag inte till här, utan vad vittringen smulat sönder till stoft, hade vinden tagit med sig. Det var ordets verkliga mening ett naket land.
Efter en vandring upp och ner i dälder och över puckelryggåsar kom jag till en högre höjd, vars rygg var så vild och så vidunderligt grovt huggen i sargen, som hade skräcködlornas griphuvuden gapat mot oss. Jag började märka mina hjärtslag, inte för den sakens skull, men för ansträngningarnas, och gick och lade mig i en drakhals skugga.
Min fantasi kom också i livligare verksamhet. Var jag på månen? Det såg ut så. Mitt tilltänkta mål De Tre Topparnas Berg, reste sig i veckiga och sönderbrutna, omgivna av stupade pyramider, vulkaner lika, fötter av samma slag jag sett nere på slätten, erosionsberg alltså, geologiskt talat. Tanken på att kunna uppnå topparna fick fara. Avståndet var större än jag väntat. Men jag ville icke ge tappt fullständigt. Framför dem skymtade lägre höjder eller ryggar. Jag tyckte jag borde titta bakom de närmaste åtminstone, jag begriper just inte varför.
Jag fattade emellertid det kloka beslutet att vänta med hemfärden, tills det randade mot kvällen och XXX
Han där uppe skulle då lysa mig, jag kunde vandra i fullmånens sken på den lysande sanden. Och jag skulle säkert få en oförglömlig avskild bild av ett kosmiskt landskap.
Dagen kulminerade. Luften stod och darrade mot bergsidorna. Solen slungade pilar, nej lansar mot oss. Allt brände och stack. Jag låg på sylvasst piggsvinsgräs på en taggig grundrest, mina händer på små buskplantors redan benhårda kvistar, fullsatta med nålar; bössan var glödhet att ta på.
Jag vågade faktiskt icke flytta på mig, ej lämna drakens skugga, han gav oss den enda lisa jag kunde få.
Min siesta räckte långt över middagstimmarna. Först framåt fyratiden vågade jag mig ut bitvis. Jag steg upp och tog sikte på den närmaste blockhöjden i förhoppning att få se, vad jag ansåg icke fanns. Och jag fick det!
En människa med bössa på axeln måtte sett underlig ut i denna jaktmark. Jag vandrade med färdigt gevär. Plötsligt träffades mitt öra av ett levande smattrande ljud, icke av de döda smällarna när en sten sprack. Jag kände igen det där uppfloget, en rapphönas! Jag hade gått förbi hennes utan att ha sett henne. Det var förklarligt. Hon hade synbarligen legat tryckt mot nakna hällen helt nära mig. Hennes flykt var hönsfågelns med livliga kupiga vingslag. Så kom jag att tänka på att det i Australien icke har några riktiga rapphöns icke ens vaktlar. Hon flög icke långt. Så sprang hon, men stannade snart för at betrakta mig. Jag stod upprätt på två ben som en känguru och hons skyggade icke. Med kikaren till hjälp kunde jag fixera henne. En hög smal vipplik hjässtofs, som hon bar något framåtböjd, gav huvudet smidighet och karaktär. Den kunde gott tillhöra en vaktel, men ej en rapphöna. Kinderna hade tegelröda teckningar med vita inslag. Så kom turen till benen och fötterna. De voro en duvas! De tre likställda tårna gjorde varje tvivel överflödigt, hennes korta runda kropp snarare lade ett plus till mitt första antagande.
Ja, här hade jag ånyo en levande bild av fullständig underkastelse, tvångströjan som livet måste ikläda sig för ändamålsprincipens skull.
En konvergens, som denna företeelse kallas parallellism är ett dåligt uttryck härför. Inom ramen för en till en viss environ organiserad djurgrupp har av en avfälling anlagt masken av en för en annan omgivning anpassad djurgrupps typformer, vars yttre existensförhållanden den gjort till sina. En efterapning med andra ord men ingen förfalskning ty den fyller ett tomrum.
Snart fick jag åter höra det omisskännliga uppfloget. Denna gång var det en hel flock på ett tiotal. Den slog omedelbart ned igen efter att ha ränt över berget ett stycke – alldeles som rapphöns på ett åkerfält. Var fågel sprang till en sten och tog skugga. En vana, som också sade mig, att det icke berodde på en tillfällighet, att de voro här utan att de tillhörde denna natur, så tröstlös den än var.
Duvor är ofta slarviga vid val av häckplatser. Denna klippduva är ursäktad, kan inte vara annat: Hon har ingenting mer än bara berget att lägga sina två vita ägg på eller en gles, obetydlig piggsvinstuva att gömma dem i: Men detta kan ha sina risker. Hon har knappt några fiender, men om ödlorna ock uppehålla sig i spinifexxx.
Rovfåglar har hon sannolikt mer att frukta av, de få som uppsöka och kanske häcka i bergväggarna.

Hemvandring i månlandskapet.

Vid hemkomsten drabbades jag av en mildare form av solsting. Benen vägrade att bära mig. Det surrade i huvudet som en fläkt. Kräkningar och diarré. Utsträckt på marken fick jag undergå samma vattenkur, som våra hästar den natten hos Lindqvist i Yeeda. Jim hällde några vattenhinkar över mig. Yrseln lade sig. Det hjälpte, och på morgonen var jag i gängorna igen. Till bergen kom jag icke mera.


Start ] Uppåt ] Monsunstormen ] [ Ökentröskel ] Midsommar ]
Start ] Uppåt ] [ Innehåll ]