Jonas Jonsson Friman

[ överordnad ] Start ] Frimansgården ] Knektagården ] Storegården ] Toltan ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad]

 

"Drängen Jan Jonsson i Arvidsgården " köpte den 19 okt 1794 av hemmansägaren Anders Jonsson ¼ mtl Skattegården., Hornborga, enl. då upprättad köpehandling. Köparen har underskrivit "Johan Jonsson", med Lars Jonsson och Erik Andersson som vittnen.

Jan Jonsson och Maria Svensdotter utfärdade den 19 nov 1832 gåvobrev till sin måg Anders Andersson och dottern Inga Cajsa på ¼ mtl i kronoskatte rusthållet nr 34 Skattegården, Hornborga och meddelar däri att sönerna Jonas och Sven förut erhållit, den förstnämnde mtl Knektegården och mtl Jon Frimansgården samt den sistnämnde ½ mtl Nedre Bosgården. O. i D.

Gåfvo Bref.

Till vår Måg Anders Andersson och vår dotter Inga Caijsa gifves nu 1/4 mtl uti Krono Skatte Rusthållet n:o 34 Skattegården, Hornborga, sedan våra söner Jonas samt Sven redan erhållit, den förstnämnde 3/8-delar Knektegården och 1/8 Jon Frimansgården samt den sistnämnde 1/2 mtl Frälse Nedre Bosgården., Hornborga och må den af Oss nu bortgifvna egendomen af vår måg och dotter som deras everlderliga egendom begagna och nyttja med hus, jord, hägnader och egor, som nu lyder, af ålder lydt eller framledes lagligen tillvinnas kan med hustru, barn och arvingar utan både vår och våre öfrige barns vidare åtalan.

Att förestående Gåfvo Bref är med sundt förnuft och fri vilja upprättadt, styrker med våra namns underskrift Jan Jonsson. Maija Swensdotter Gåfvo gifvare.

Till vittne: Bergmark. E. Cederborg. Dat. 19 nov 1832.

Jonas Jansson erhöll åborätten till ½ mtl Frimansgården dels genom gåvobrev från föräldrarna av den 21 nov 1829 och dels genom transportbrev av den 12 mars 1838 från sin medarvinge Per Eriksson (Setterblad) och dennes hustru Maria Jonsdotter, samt löste den 18 jan 1856 1/2 mtl av hemmanet till skatte, enligt jordeboksutdrag och då utfärdat skattelösningsbrev.
Jonas Jansson eller – som namnet skrevs – Jeansson hade några år på faderns önskan gått i Skara skola, men "ledsnade", övergav studierna för att i stället bli bonde, men skötte sig som sådan så dåligt, att det höll på att gå ut med honom. Den av föräldrarna ärvda förmögenheten rök all världens väg och vid hans död funno sterbhusdelägarna t.o.m. den sista kvarvarande gården – Frimansgården – skuldsatt.
Jonas Jansson kallades i orten för Friman, - förmodligen hans namn som elev vid skolan – men tyckte ej om att höra detta eller benämnas därmed. Han var en i orten för sin skrivkunnighet anlitad man och beklädde under många år posterna som socknens kyrkovärd och nämndeman.

Arvsskifte

Arvskifte efter Jonas Jansson hölls den 26 mars 1866. Därvid avsade sig änkan alla anspråk på arv efter mannen, endast hon som sin lott erhöll 1/8 mtl i gården. Därigenom erhöllo barnen 1/16 mtl Frimansgården vardera.
Av det av föräldrarna ägda ½ mtl Frimansgården hade älste sonen Anders enligt köpekontrakt av den 13 mars 1862 och köpebrev av den 18 maj 1863 köpt 1/8 mtl i g. och blev sedan han genom liknande köpehandlingar av den 16 maj 1871 köpt brodern Lars Johans arvslott i g. samt enligt arvskifte efter modern den 14 feb. 1877 erhållit 1/24 mtl jämte sin hustru ägare till 7/24 mtl i g.
Genom egna arvslotter och köp av systerns dito blev sonen August ägare till 5/24 mtl i g. som gårdens nuv. äg. Köptes och sammanlades med det förstnämnda.
Vid arvskiftet efter Jonas Jansson i Frimansgården fick dennes älste son Anders till sterbhuset återbära dels 166 rdr 67 skr och dels 105 rdr, utgörande det beräknade värdet av en häst, en stut, en gris, en harv och en krok, som han vid sitt äktenskaps ingående erhållit i hemföljd.

Till de för Jonas Janssons lån å 1/2 mtl Frimansgården utfärdade handlingarna, som sedermera flera gånger förnyades finnes fogat ett P.M. rörande hemmanets åbyggnader, daterat den 2 okt 1875.
Enligt detta tillhörde den halva del av manbyggnaden, som var belägen i söder sonen Anders jämte de ladugårdshus, som voro belägna i sydost och nordväst samt hälften av ladugårdsflygeln i söder.
Den andra halvan av manbyggnaden tillhörde sonen August, änkan Annika och dottern Maja Stina. Änkan ägde därav hälften, August ¼ och Maja Stina ¼.
I händelse av försäljning skulle åbyggnaderna delas i enighet härmed och i händelse av eldsvåda skulle brandskadeersättningen utgå efter samma delningsgrund och vars och ens försäkring.
Jonas Janssons far var ägare till bl.a. tre hela hemman och denne borde om han skött sig varit i besittning av en ej ringa förmögenhet.

En av de gårdar Jonas ägde var Knektegården. i samma socken och denna sålde han till sedermera kyrkoherden i Broddetorp S. F. Ljungmarker, som då var kyrkoherde. i Sävare och var i älste sonens sällskap hos denne efter köpeskillingen. Den medföljande sonen fick därvid en notis om varför fadern efterlämnat så lite till dem, då denne på hemvägen genom Skara var inne på ett utskänkningsställe och köpte ett fat på ej mindre än 30 kannor brännvin. Som en ursäkt till den då nästan fullvuxna sonen, till att han sålt gården, hade han sagt, att det var bättre att sälja densamma än att ha skulder.

Från tiden för Annika Larsdotters i Frimansgården död 1876 finnas i behåll några räkningar, som visa med vilken ståt en begravning eller ett s.k. gravöl då skedde.
Vad som i dessa räkningar mest faller en i ögonen är mängden spritdrycker, som då inköptes eller ej mindre än 14 kannor brännvin, 1 1/2 kna konjak, 1 kna punsch och 1 kna vin.
Priset på brännvinet var kr 1:75 kannan eller efter nuvarande mått 70 öre litern. Konjaken – som användes till toddy – kostade 5 kr kannan, punchen 4 och vinet 3 kr kannan.
Bland utgifterna i övrigt märkas:
för likkistan kr 7:50, för 1 1/2 pund ( I pund eller lispund = 20 kg) vetemjöl kr 4:50, för 14 skålpund ( I skålpund = 450g) kött kr 3:50, till kokerskan kr 3:-, för 3/4 tunna råg kr 12:-, för 3/8 tna malt kr 6:-, för I tjog ägg kr 1:-, för 4 skålpund ost kr 1:-, för 6 skålpund bruna böner 75 öre och för diverse andra inköp kr 50:-.
De kontanta utgifterna för begravningen uppgingo alltså, inklusive spritdryckerna, till 130 kronor, vartill naturligtvis kom värdet av gårdens egna produkter.
I den sistnämnda posten finnes inräknad en bodnota från handlare Carl Liljegren i Bolum á kr 28:76 upptagande:

Bodnota för begravning

1 kna sirap 2:-
1 kardemumma 0.25 
2 krossocker 0.90 
2 lod fänkol 0. 06.
2 lod anis 0.06
1/8 pomeransskal 0.13.
hjorthornsalt 0.12.
pottaska 0.12.
16 3/4 raffinad (socker) 7.71.
3 kaffe 3.-
1 russin 0.67.
1 sviskon 0.60.
1 1/2 fikon 0.75.
1/8 korinter 0.25.
dito kanel 0.25.
1 1/2 sagogryn 0.87.
1/8 senap 0.17.
1/8 starkpeppar och
1/8 kryddpeppar 0.21.
1 st. muskot 0.04.
3/8 kna ättika 0.37.
3 ljus 2.-
1 kagge ansjovis 1.25.
1 lisp. kabeljo 3.50.
2 lod the 0.25.
1 kadus salt 0.13.
1 låda cigarrer 3.50.

 

[ överordnad ] Start ] Frimansgården ] Knektagården ] Storegården ] Toltan ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad] [ Innehåll ]