Start ] Tribunal ] EU kommissionen ] Trätornas Träck ] Tranor och träck ] Cranes and sludge ] Katastrof ] Boskapsdöd ]

Förpost

 

Jag Petter Hernqvist var den förste som protesterade mot de första övergreppen på Hornborgasjön eller Lunden, som den egentligen heter. Jag kan konstatera att rättsväsendet kring 1800 var betydligt mer förtroendeingivande än 2000 talets "rättssamhälle". Jag kan vidare med beklagan konstatera att den institution, som jag skapade för egna pengar sålt sig till denna slamverksamhet. Denna medverkan i s.k. forskning, legaliserar denna tveksamma verksamhet, vars egentliga syfte är att lura och manipulera den svaga rättssäkerhet, som råder 2000 på natur och kultursidan.

Förstörandet av Hornborgasjön är nu överlämnat till omgivande kommuner. Avsaknad av all anständig miljömedvetenhet, härtill särintressen och inkompetens kommer att sabotera vår finaste våtmark, där tranorna beträder scenen till glädje för 150 000 besökande turister. Samtidigt marknadsför man tranturismen med Arns välsignelse, en numera allt viktigare motor i den lokala ekonomin.

På uppdrag av Professorn i veterinärmedicin Skara.
Hornborga Kultur.

Insändare 2007-04-04

till pressen med anledning av miljödomstolens nej till mer slam på Dagsnäs. 

Nej till slam på Tranmarker

Miljödomstolen säger nej till att transkyddade marker skall få besås med salixskog i en dom 2007-03-20 meddelad i Vänersborg. Förutom att Dagsnäs motsatt sig länsstyrelsens nej, kräver man anläggningsstöd och ersättning för intrånget att inte få plantera sin skog på områden, där vi inte ens får beträda under transäsongen. Vad det handlar om är att kunna gödsla med slam från västsvenska kommuner och därmed skulle vinsten med energiskogen bli tredubbel.

Förutom de tidigare omdebatterade deponeringsområdena som miljöåklagaren lade ner för några år sedan, vill man alltså på transkyddade marker lägga en salixslöja, som alvarligt skulle skada landskapsbilden som i dagarna beskådas av över 150 000 transkådare. Och detta trots att det är ett naturvårdsområde, ett Natura 2000 och ett Ramsarskyddat område.

Det mest motbjudande är att Skara kommun inte hade några synpunkter på denna anläggning och hotande deponi utan lade ner sin röst. Detta trots att området tidigare varit så grovt misshandlat av markägaren genom tidigare vinstgivande deponier. Här kom Skara kommun på ett nesligt sätt till korta mot slamdistributören, som så frikostigt spridit sitt välbekomna slam runt Hornborgasjön. Från dessa forna mossmarker sker sedan flera år insöndring av gödningsämnen, lakrester och tungmetaller till Hornborgasjön, som på sikt kommer att tippa över den till en algsjö, och därmed omintetgöra det försök till restaurering som skett de senast årtionden.

Än mer stötande är att Statens Naturvårdsverk inte velat ta i frågan utan avstått från att yttra sig till miljödomstolen. Slamhanteringen i Skara och Falköpings kommuner som omger Hornborgasjön börjar lukta illa. Detta till trots söker sig rekordmånga tranor till Hornborgasjön för ett skrovmål korn innan vidare förflyttning till någon enslig myr. 

Skara kommun och Statens Naturvårdsverk borde skämmas. 


Insändaretext 2007-04-19

till drakarna i samband med publiciteten i Helsingborg om vägvallar i Åstorp

Hyllinge i Åstorps kommun har drabbats av Mariestadssjukan, d.v.s. kommunen betalar för att bli av med sitt rötslam för att sedan tvingas betala saneringen. Kommunerna vill naturligtvis bli av med sitt avfall och slippa ta hand om det, vilket gör denna handel mycket lukrativ. Två entreprenörer med rötter i Skaraborg lovar för stora pengar att ta emot slam och avfall från reningsverken för att sedan dumpa det på mark som sedan lämnas eller avyttras. Gårdar med ekonomiska problem är särskilt lämpade för denna verksamhet.

I Skånes Åstorp har invånarna drabbats av illaluktande avfall som kommunen kan komma att tvingas sanera för dryga 15 miljoner. Tranornas Hornborgasjö har på liknande sätt utsatts för överraskande dumpningar som handlingsförlamade kommuner inte förmår göra någonting åt, då miljöåklagare inte velat agera i saken. Politikerna i både Skaraborg och Skåne vill lägga locket på och ansvarig central myndighet, Statens Naturvårdsverk (SNV), gitter tydligen inte svara på frågor.

Varför är kommuner och myndigheter är så undfallande för denna verksamhet? EU:s miljöförordningar ställer höga krav, men tillämpningen i Sverige fungerar inte.

För tranorna vid Hornborgasjön


Insändartext 2007-04-29

Hyllinge kommun i Skåne har drabbats av en rötslam och sulfat uppbyggd bullervall, som stinker. Kommunen tvingas bekosta saneringen med cirka 25 miljoner kronor. Den som dumpat avfallet går fri. Detta är ingen nyheter för Skaraborgaren. 


Svar från myndigheter på EU skrivelsen 

Länsstyrelsen 2008-07-10 Dnr 555-23918-2007

Angående skrivelse om slamhantering m.m. vid Hornborgasjön Ni har enligt uppgift tillskrivit EU-kommissionen i denna fråga. Kopia av skrivelsen har sänts till ett stort antal myndigheter och kommuner. Eftersom skrivelsen till kommissionen innehåller direkta frågor till Länsstyrelsen har Länsstyrelsen valt att besvara de frågor som rör myndigheten. 

1 Naturskyddet

Fråga

Länsstyrelsen har efter SNV snabba tillbakadragande övertagit huvudansvaret men också tillsynsansvaret för Hornborgasjön. Vilken del av detta myndighetsansvar har fått råda, när man med öppna ögon blev varse slamdeponeringen i och vid Hornborgasjön 2004 utan att slå larm?

Svar

Länsstyrelsen har inget tillsynsansvar beträffande slamdeponering utanför skyddade områden vid Hornborgasjön utan där är kommunen tillsynsmyndighet. Om vi däremot upptäcker något som kan hota eller skada värdena i skyddade områden rapporterar vi detta. Den påstådda deponeringen av slam är inget som vi upptäckt då vi normalt inte vistas på de marker där deponeringen påstås ägt rum.

Fråga

Vilken del av myndigheten är ansvarig för att försöka förhindra och försvåra opinionsbildningen till tranturisten under våren 2006?

Svar

Enligt föreskrifterna för Hornborgasjöns naturreservat är det förbjudet att anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning. Att bedriva opinionsbildning genom att skylta upp i Hornborgasjöns naturreservat är därmed förbjudet.

Fråga

Vem är ansvarig för att ha försökt påverka polisen i Skara att ta tillbaka tillstånd om protestmöte mot slamhanteringen på fågelskyddsområdet vid Hornborgasjön?

Svar

Länsstyrelsen har inte kunnat verifiera att sådan påverkan skett.

2 Miljöskyddet 

Fråga

Miljöskyddet har på ett förtjänstfullt sätt försökt att stävja miljöskadorna vid Husgärdet och Hornborgasjön, men det lagliga stödet har uteblivit trots att Miljöbalksutredningen erhöll och bekräftade att de mottagit informationen om vad som sker vid Hornborgasjön. Finns dokument över den slamhandel, som skett inom länet för de senaste 6 åren? Eller är fakta i målet blott att hämta hos levererande kommuner?

Svar

Länsstyrelsen har ingen samlad dokumentation över den slamhandel som skett i länet de senaste 6 åren.

Fråga

Ett oavvisligt krav är att länsstyrelsens miljöskydd svarar för tillsynen av utlovade avvecklingen vid Husgärdet.

Svar

Avvecklingen av slamhanteringen vid Husgärdet har följts av Länsstyrelsen. Kvarvarande verksamhet vid gården har Skara kommun tillsyn över.

I detta ärende har även personal vid Naturvårdsenheten deltagit.


 Start ] Tribunal ] EU kommissionen ] Trätornas Träck ] Tranor och träck ] Cranes and sludge ] Katastrof ] Boskapsdöd ]