Stora Bjurum   

Start ] Storslam ] Husgärdet ] Dagsnäs ] Gudhema Vallar ] Stora Bjurum ] Trestena vill sälja jordförbättring ]

 

Tilldelning av Stödrätter på Stora Bjurum

Angående Svenska Jordbruksverkets stödpengar till Stora Bjurums ägare.
Jordbruksverkets Besluts nr 9200 Kund nr O 6429; 2006-09-15

Stora Bjurums nuvarande ägare har sedan mitten av 1980 talet distribuerat rötslam från västsvenska kommuner (Soophantering kallat) på sätt som väckt myndigheters uppmärksamhet och allmänhetens förakt, ehuru blygsamma motåtgärder verkställts.

Soop- och slamhantering på nu slamövermättade fastigheten Husgärdet har lagförts, men utan att miljöbalkens tillämpning kunnat utnyttjas. Lagtrots och myndighetsförakt har präglat soopverksamheten. Icke tillståndsprövad deponi om 10 tusentals ton västsvenskt slam på transkyddade marker vid Dagsnäs gård vid Hornborgasjön, föranledde inte miljöåklagaren att vidtaga några åtgärder.

Nuvarande ägaren sedan 2003 av Stora Bjurum är också ansvarig för den slamlagun, som Falköpings kommun givit sin välsignelse. Ständiga läckage från lagun och marker bidrager till att för all framtid förstöra Gudhems Kungsgård och även alvarligt påverka den i limnologiskt avseende så instabila Hornborgasjön.

Ägaren av ovanomnämnda gård är också ansvarig för svart distribution av livdjur till slakteri i Skaraborg, med vidare leverans till Stockholmsområdet. Ett antal gårdar i Skaraborg med övermått av slam låter sina djur beta och erhålla foder från slamgödslade åkrar. Ansvariga myndigheter är vidtalade under en period av tvenne år och tvenne seminarier och protestaktioner har genomförts utan att åtgärder vidtagits. Att då Jordbruksverket efterskänker närmare en miljon kronor i form av stödrätter ur den nationella till framstår som synnerligen stötande. Härtill erhåller ovanomnämnde ägare den största av årets poster. Man gör därmed gällande att slamhanterarens markinnehav skall ha allt stöd som tänkas kan av våra EU medlemspengar. Högsta tillsynsmyndigheten över vår jordbruksmark, Jordbruksverket, synes helt okunnig om vad som sker på godsen runt Hornborgasjön. I skydd av icke implementerade EU förordningar tycks man kunna bedriva slamdepositioner varsomhelst på kultur-, naturskyddade och fritidsavsatta områden inklusive Natura 2000 områden utan att det i Sverige föranleder några åtgärder. Alla Europas naturvårdsmyndigheter, alla Nordens kommuner inklusive all världens tran- och fågelvänner vet om detta, men ändå gör Svenska myndigheter ingenting !

En mer omfattande skrivelse med allt tillgängligt offentligt material från myndigheters korrespondens (samlat å DVD skiva) med ovanomnämnde Soophanterare kommer att tillställas EU kommissionen för åtgärd. Det handlar om Sveriges oförmåga att samordna de senaste årens EU - förordningar på natur, vatten, livsmedels och jordbruksområdet. 

Sändlista                                                     Hornborgasjön 2006-10-31

EU kommissionen.
EU nämnden Riksdagen.
Miljö och jordbruksutskottet Riksdagen.
Jordbruksministern.
Jordbruksverket.


Start ] Storslam ] Husgärdet ] Dagsnäs ] Gudhema Vallar ] Stora Bjurum ] Trestena vill sälja jordförbättring ]