Djupfryst Ranchdrift        

Start ] Uppåt ]

 

RingP1                                                                            2009-01-18

Ranchdrift av utegående djur vid Hornborgasjön.

Här sitter jag och Selma och tittar ut över ett vackert Hornborgasjön och på andra sidan har jag objekten för vad jag vill diskutera
Astrid Lindgrens djurskyddslag är ju den strängaste vi har men ingen bryr sig om den. Det har nämligen kommit till ett nytt moment i djurhanteringen som jag vill plocka upp och det kallas för ranchdrift. Det innebär att du billigt kan producera kött, djuren får gå ute året om. Man ger dispens till s.k. väderskydd och liggunderlag och dessutom låter man kalvar vara med i detta. Den sista månadens köldknäpp på minus 20 – 25 grader, där har djuren fått stå utan något som helst skydd, utan något som helst underlag inget vatten blott snö att äta. Kalvarna står där månadsgamla och försöker dia kanske den kalla mjölken. Moderns juver utsätts för förfrysning och kalvarnas öron och svansar tar skador så småningom, men det är ingen som bryr sig om det.

Jag har möjlighet att åka över till andra sidan och beskåda eländet.

Tillsynen skall ske av myndigheter. De myndigheter som har tillstyrkt det här – myndighet och myndighet – det är Svenska Djurhälsovården som är ett konglomerat av slakterier, som driver den här försöksverksamheten. Jordbruksverket skriver glatt under trots att jag redan för tre år sedan protesterade mot att verksamheten på andra sidan sjön skulle få komma tillstånd.

På somrarna är jag kopojke åt en av mina bönder här.

Det är inte acceptabel ur någon synpunkt (oavsett köld eller ej). De här djuren har inget skydd, inget träd att krypa under – i storm, regn och elände.

Man släpper ut djuren utan tillsyn. De sade på ”God morgon Sverige”: Djurtillsynen är så dålig att det blir privatpersoner som får gå ut och skälla på folk för att det skall fungera.

Får jag göra ett tillägg. Det är inte de svenska bönderna som gör de stora pengarna på detta, utan det är nya kapitalister som köper jord och vräker ut djuren på sina jordar och låter dem gå där.
Den svenska bonden som jag känner honom här, älskar sina djur han har en omsorg som är näst intill rörande – så skäll inte på svenska bönder för här misskötta djur – framför allt vill jag komma åt myndigheten Jordbruksverket som missköter sin tillsyn och övervakning av det hela.

Det är bara pengar och det här köttet, som distribueras härifrån är otjänligt som människoföda.

Dispens från kravet på ligghall till utegångsdjur.

utdrag

Beslut 2008-12-19

Jordbruksverket medger undantag från 1 kap. 36 § Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2007:5) och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket, avseende kravet på ligghall för utegångsdjur under tiden fram till och med den 31 maj 2009.

Som villkor för dispensen gäller att besättningen är ansluten till Svenska Djurhälsovårdens projekt ”Kontrollprogram för nötkreatur som hålls utomhus vintertid utan tillång till ligghall” under vintersäsongen 2008-2009, samt att besättningen uppfyller de villkor som ställts upp inom programmet.

Om sådana omständigheter inträffar som medför att det blir olämpligt att hålla djuren utan tillgång till ligghall kan dispensen återkallas. (vatten och rimligt vindskydd i form av träd eller granskog webbmaster)

Ärendet

Hornborga lantbruk HB har anslutits till Svenska Djurhälsovårdens projekt ”Kontrollprogram för nötkreatur som hålls utomhus vintertid utan tillång till ligghall”. Hornborga lantbruk HB har ansökt om dispens från 1 kap. 36 § Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2007:5) och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket. Ansökan inkom till Jordbruksverket den 8 september 2008 och avser fastigheten Stora Bjurum, Falköpingskommun. Ansökan omfattar ca 200 dikor med rekrytering av huvudsak Angusbakgrund. Vissa djur har även inslag av Charolais och Simmental. (för närvarande anges antalet i tidningsintervju till 1000 talet webbmaster)

Som skäl för ansökan uppger företaget att det är i utedrift med skydd av skog och liknande som friska och välskötta djur mår och trivs bäst. Vidare anför företaget att djuren ges tillträde till stora skyddande områden av skog och åkermark och att tydliga rutiner finns för att erbjuda extra vård och omsorg vid behov. (Inte finns det tillgång till skog här webbmaster). Till ansökan har bifogats foton, protokoll från oanmäld djurskyddskontroll, samt ett intyg om god djurhälsa från namngiven besättningsveterinär. 
På begäran av Jordbruksverket har länsveterinären i Västra Götalands län den 10 oktober 2008 inkommit med ett yttrande i ärendet, baserat på ett besök hos djurhållarna tillsammans med djurskyddsinspektören i Falköpings kommun.

Dåvarande förman vid Hornborga Lantbruk HB, har vid ett ytterligare tillfällen genom telefonsamtal och e-postkonversation med Jordbruksverket lämnat kompletterade uppgifter till ansökan.

Skäl för beslutet

Enligt 1 kap. 36 § ovan nämnda författning ska utegångsdjur under den kalla årstiden när betestillväxt inte sker ha tillgång till ligghall eller annat stall som ger dem skydd mot väder och vind samt en torr och ren liggplats. Av 1 kap. 38 § framgår att Jordbruksverket kan medge undantag från bestämmelserna om det finns särskilda skäl.

Ett förslag till kontrollprogram för nötkreatur vilka hålls som utegångsdjur är under framtagande enligt ett uppdrag från regeringen till Jordbruksverket (rapport med dnr 31-6580/07). Kontrollprogrammet är bl.a. tänkt att utgöra ett alternativ till dagens dispensförfarande rörande kravet på ligghall till utegångsdjur. Anslutna djurhållare vilka kan uppvisa god djurhälsa, gott djurskydd och en god miljö ska kunna erbjuda djuren annan typ av klimatskydd än en ligghall. Som en grund för bedömningspunkter i kontrollprogrammet drev Svenska Djurhälsovården ett projekt ”Välfärdsprogram för dikor”. Under vintersäsongen 2006-2007 togs förslag till lämpliga kontrollpunkter fram. Under den gångna vintersäsongen 2007-2008 utökades projektet och lämpliga parametrar vid bedömning av de framtagna kontrollpunkterna sattes. Vintersäsongen 2008-2009 öppnas projektet upp för intresserade djurhållare. Under denna säsong kommer programmet även att vara ekonomiskt självbärande genom anslutningsavgifter från djurhållarna till Svenska Djurhälsovården.

Under senvåren ska Jordbruksverket efter samråd med Svenska Djurhälsovården utvärdera projektet. Projektet ska efter utvärderingen förankras och godkännas av myndigheten innan det övergår till ett fullvärdigt kontrollprogram. Programmet ska då formellt knytas till en lagstiftning som möjliggör hållande av utegångsdjur utan tillgång till ligghall under den kalla årstiden.

Med utgångspunkt från de uppgifter som lämnats i ärendet finner Jordbruksverket att det föreligger särskilda skäl för att medge undantag från kravet på ligghall till utegångsdjur. Besättningen kan utgöra ett värdefullt tillskott i det projekt som ligger till grund för ett kommande kontrollprogram för nötkreatur vilka hålls som utegångsdjur.

Undantag från kravet på ligghall för utegångsdjur

Beslut 2009-12-23

Jordbruksverket medger undantag avseende kravet på ligghall för utegångsdjur med följande villkor:

  1. att din besättning, SE 64783, är ansluten till Svenska Djurhälsovårdens projekt ”Kontrollprogram för nötkreatur som hålls utomhus vintertid utan tillång till ligghall” under vintersäsongen 2009-2010,

  2. att besättningen uppfyller de villkor som ställts upp inom programmet, samt

  3. att beslutet gäller till och med den 31 maj 2010

Detta beslut kan komma att upphävas om villkoren i beslutet inte uppfylls.

Ärendet

Ett förslag till kontrollprogram för nötkreatur vilka hålls som utegångsdjur är under framtagande efter initiering av näringen.

Kontrollprogrammet är bl.a. tänkt att utgöra ett alternativ till dagens dispensförfarande rörande kravet på ligghall till utegångsdjur. Anslutna djurhållare vilka kan uppvisa god djurhälsa, gott djurskydd och en god miljö ska kunna erbjuda djuren kompensatoriska åtgärder som ger ett klimatskydd likvärdig med ligghall. Som en grund för bedömningspunkter i kontrollprogrammet drev Svenska Djurhälsovården ett projekt ”Välfärdsprogram för dikor”. Under vintersäsongen 2006-2007 togs förslag till lämpliga kontrollpunkter fram. Under vintersäsongen 2007-2008 utökades projektet och lämpliga parametrar vid bedömning av de framtagna kontrollpunkterna sattes. Vintersäsongen 2008-2009 öppnades projektet upp för en begränsad grupp av intresserade djurhållare. Under denna säsong var programmet även ekonomiskt självbärande genom att avgifter från anslutna djurhållare togs ut av Svenska Djurhälsovården.

Efter säsongen 2008-2009 utvärderade Jordbruksverket projektet. Det framkom då att framförallt check- och hjälplistan behövde utvecklas för att säkerställa dokumentationen över djurhållningen. Kontrollerna och dokumentationen i projektet behöver bli rättssäker, transparent och förutsägbar samt säkert kunna upptäcka potentiella brister i djurhållningen. Dessa förändringar behöver testas i praktiken varför projektet förlängdes ett år.

Du har ansökt till Svenska Djurhälsovården om att få delta i projekt ”Kontrollprogram för nötkreatur som hålls utomhus vintertid utan tillång till ligghall” under vintersäsongen 2009/2010 och blivit accepterad att delta i projektet. (fullständigt ofattbart webbmaster)

Skäl för beslutet

Enligt 1 kap. 36 § Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2007:5) och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket, ovan nämnda författning ska utegångsdjur under den kalla årstiden när betestillväxt inte sker ha tillgång till ligghall eller annat stall som ger dem skydd mot väder och vind samt en torr och ren liggplats. Av 1 kap. 38 § framgår att Jordbruksverket kan medge undantag från bestämmelserna om det finns särskilda skäl.

Med utgångspunkt från de uppgifter som lämnats i ärendet finner Jordbruksverket att det föreligger särskilda skäl för att medge undantag från kravet på ligghall för utegångsdjur.

Tidigare anmärkningar

Tidigare anmärkningar mot ägarkonstellationen av Recycling AB skrevs i februari 2007. Efter fruktlösa försök att få den lokala kommunala tillsynen att ordna för djurens bästa skrevs ett brev till dåvarande Djurskyddsmyndigheten i Skara. Dessa agerade då på ett föredömligt sätt och inom ett dygn hade vatten och ett godtagbart skyl ordnats.

Vi läser:

Djurskyddsmyndigheten Skara 2007-02-15
Kopia EU kommissionen

Härmed vill jag i största ödmjukhet och i korthet fästa myndighetens uppmärksamhet på blott ett av många missförhållanden med djurhållningen på vissa platser i Skara trakten. Kalven kan känna sig trygg i centrum av skyddande boskap, men har de vuxna något skydd av Djurskyddslagen?

Jag har tidigare påpekat oegentligheter i samband med slamhanteringen och betande djur för ansvariga myndigheter från Regeringskansli över departement, jordbruksutskott, myndigheter med ansvar för EU förordningar angående primärproducenter i livsmedelskedjan och för kommunala tillsynsmyndigheter utan effekt. EU kommissionen har av mig begärt kompletterande uppgifter om verksamheten på västra och norra sidan av Hornborgasjön för att vilja gå vidare i frågan. En fullständig förteckning över dessa skrivelser ligger på hornborga.nu.  www.hornborga.nu.

I dag går sju stycken vuxna kreatur (Highland Cattles) med en två månaders kalv utan foder under 2½ dygn, betar snö d.v.s. utan tillgängligt vatten när det fryser på, utan vindskydd eller en torr liggplats. Djuren går på Väster Bredegården i Falköpings Kommun. Jag hemställer om en snar inspektion av inte bara dess kreatur utan även av de djur som på ett eller annat sätt är kopplat till Husgärdet i Skara.

Med förvåning har jag även konstaterat att ärade myndigheten gett dispens om skäliga skyddsåtgärder enl. 8 § i Djurskyddslagen för djuren på just västra sidan av Hornborgasjön, (samtidigt som ärade myndigheten driver samma fråga på Revinge Hed). Många av dessa djur har tidigare betat på Husgärdet och i samband med denna överflyttningen har dispens givits. Fullständigt ohemult beslut ! Det finns med hänsyn till hur djur behandlats av Husgärdet genom åren skäl att vara ytterst återhållsam med dessa typer av dispenser. Det finns härtill all anledning att närmare utreda hur dessa beslut kommit till.

Återbesök 2010-01-13

Vi konstaterar att djurens behov av vätska inte tillgodoses. En ko kräver minst 40 liter friskt vatten och kraven på foder är dubbelt under perioder av strängare kyla. Det är därför av vikt att djurens elementäraste behov kan tillgodoses.

Liggunderlag för kalvarna utgöres av snö. Vatten saknas, fodret av sämre kvalitet än vad klimatet kräver.

 


Start ] Uppåt ]