1300 talet

Uppåt ]
Start ] Historia ] Varnhems Kloster ] Kyrkor runt Hornboragsjön ] Gudhems Kloster ] Borgar i Västergötland ]


Magnus Ladislav ordnar så att det blir en allians med Danmark genom ”syskon äktenskap” med Erik Menved. Han gifter bort sin dotter Ingeborg med Erik Menved, i gengäld får Birger Magnusson Eriks Menved's dotter Margareta.

Kung Birger

Magnus förordnar marsken Torgil Knutsson till förmyndare för den unge kungen på 10 år. Birger Petterson Heliga Birgittas pappa är med i denna stormannastyrelse. (Torgil anför det sista korståget i Finland och tar Karelen). Marsken Torgil hade en stark opposition mot sig inte minst kyrkan, då han måste återta mycket av de privilegier, som Magnus givit kyrkan. Torgil äger Aranäs. Birger krönes 1302-12-02 Söderköping vid 22 års ålder. och Torgil säger upp sin tjänst året efter och stormen tilltar

Vid tillfällig försoning bröderna emellan, efter deras landflykt, fängslas Torgil i Kungslena december 1305 och avrättas i Stockholm någon gång efter 9 januari året därpå. Torgil jordfästes i ovigd jord, men kommer sen till Gråmunkekapellet det vill säga Riddarholmskyrkan. Detta illdåd är inte förgäves för förmyndarregeringen till Magnus Eriksson har detta i åtanke vid den balk, som Magnus måste följa. Inget godtyckligt fängslande av adelsmän !

Hertig Erik

Eriks trolovning äger rum hösten 1302 då Birger och Erik möter konung Håkon V Magnusson i Solberga Göta älv. Det innebär att Erik blir regent i Norge vid Håkons död. Detta innebar också en konfrontation mot Erik Menved och med Norsk hjälp bygger Erik Varberg, på Dansk mark. Sedan 1302 tar Erik över förvaltningen av sitt Hertigdöme. Som drots valde han Ambjörn Sixtensson. Från ett möte i ARANÄS 1304 krävs att hertigarna ej får lämna riket eller uppsöka konungen annat än efter kallelse. Hertigarna måste fly ur landet och söker stöd i Erik Menved ! Birger neutraliserar Erik Menved i ett möte i Fagradal Småland, varför Hertigarna vänder sig till Norge igen. Ambjörn Sixtenssons ägor drogs in. Erik manövrerar ut Erik Menveds motståndare från Halland. Bengt Hafridsson är lagman vid denna tid och från Vartofta. Ett möte i Kolsäter sker en försoning mellan bröderna. 1305 och Hertigarna kan återtaga sina besittningar. Erik får Varberg, som en greve Jacob lämnar över. Erik blir alltså nu länstagare både i Danmark, Sverige och Norge. 1310 förlänas Erik som ärftlig besittning Västergötland, Dalsland och Värmland (= Axevalla län). Det är en allmän trend i Norden att länsherrarna vill bli kvitt en nyckfull kungamakt. Erik är en skicklig maktpolitiker tvivelsutan. 

Hertig Valdemar

Hertig Valdemar gifter sig med Torgils dotter, som han skiljer sig från henne när Torgil är död under förevändning att Torgil var andlig far, det vill säga gudfar till Valdemar. Denna regel införes cirka 1300, må vara att det är ett kyrkans sätt att vara med i maktkampen. Hertig Erik se Ingeborg. 

Hertigarna Erik och Valdemar gifter sig i Oslo 1312-09-29 med var sin Ingeborg. (Valdemar väljer Håkon Prästhatares dotter). Ingeborg är kvar i Norge till 1313 då hon inte hade nått lagstadgad giftasålder. Hon var född 1301. 

Maktkampen mellan bröderna i Västergötland 1304 - 1310

Magnus dör 1290 i sin tuberkulos och bröderna delar upp riket sig emellan. Torgil Knutsson på Aranäs tar hand om rodret även sedan Birger blir myndig 1298 (han valdes ju redan 1284). Torgil kan hålla bröderna i schack fram till han avsäger sig sin tjänst 1303. Då tillträder hertigarna. Erik har Sörmland och Valdemar är hertig i Finland. Då de anser sig mer dugliga så börjar konflikten. Denna brödrakonflikt berör Västergötland i flera avseenden, men dokumentationen är bristfällig. Förödelsen i Sydvästra Sverige är omfattande och fred slutes mer av utmattning än av militära segrar. Vi berättar därför år för år vad som sker dem emellan och vi kan ana förödelsen av detta inbördeskrig.

1304

1 Bröderna får Kongahälla i förläning av Håkon V Magnusson Hålägg i Norge. Bröderna utgår därifrån och går in i Västergötland, bränner Lödöse och bygger Dalaborg. 
2 Birger möter med 8 riddare vid Amnebro, men misslyckas mot Mats Kettilmundsson som låter höra om sig längre fram.
3 Torgil Knutsson ingriper och tar Nyköpings hus från Erik.
4 Erik Menved ingriper på Birgers sida, men styrkorna står mot varandra vid Norska gränsen utan att något händer. Hertigarna använder sig mycket av svek och diplomati för att nå resultat. Ingen tvekan om att Erik är en duktig politiker ehuru föga sympatisk.

På Aranäs läser jag i Nordisk Familjebok att hertigarna fick acceptera en förödmjukande förbindelse att inte skapa förbund inom eller utom rikes som kunde lämna kungen till skada, för att kort därefter med Håkon som stöd göra ett infall i Västergötland.

1305

Med Tyrgils hjälp tar Birger Nyköpings Hus Hertigarna som  därvid tvingas förhandla vid Kolsäter i Dalsland, svär trohet men av föga värde. Här ingår också att Tyrgils ej skall komma till skada. Birger får fred i Gullbergshed med Norge och hertigarna återfår sina län. Tyrgils måste backa från sina krav gentemot kyrkan och nya privilegiebrev skrivs detta år. 

Erik får södra Halland, som den danske hertigen där avyttrat till Norge och som Håkan ger till Erik. Erik har nu Kungahälla, Hunnehals och Varberg. 
Birger och bröderna fängslar Torgil, när de i ett väpnat följe i december detta år rida mot Lena. Tyrgils förs som fånge till Stockholm där han avrättas strax nästföljande år. Ett av Birgers största misstag. Förbittringen mot Tyrgils var så stor att han begravdes på avrättningsplatsen, men flyttades sedan till Gråbrödrakyrkan. Viborgsborna hedrar denne man med sin staty på stadens torg !

1306

Torgil decapiteras 10 februari och därmed går Birger förlustig sitt viktigaste stöd.
Håtuna Leken  på St Mikaelii dag den 29 sept. Man tar ärkebiskopen sex riddare och 16 väpnare. Magnus Birgersson kommer undan och Birger förvaras på Nyköpings hus tills fred slutes i Helsingborg 1310. Detta leder till att Erik Menved i dec 1306 fallit in i Västergötland, men problem i Tyskland ledde till förlikning i Kindahus. Hertig Valdemar och Sixtensson far till Tyskland för att förhandla med Erik Menveds fiender och värva trupp. Stora delar av Sverige erkänner hertigarna, Stockholm faller, men Mats Kettilmundsson måste belägra slottet, som tydligen faller. Kalmar och Borgholm faller efter hand. Menved rustar och hertigarna söker stöd i Norge.

1307

Hertigarna har nu större delen av Sverige. Erik Menved, Birgers svåger kommer denna stränga senvinter via Ätran. Hertigarna fördröjer genom att härja i Kinds härad, men stillestånd gives i Bogesund den 8 januari till före jul 1307. Erik Menved har bekymmer från Slesvig, vilket påverkar hans förhandlingsvilja. Norge förklarar krig mot Menved i maj och hertigarna ansluter till en upprorsmakare mot Menved, brodern och hertigen Christian (sedermera den II), som vill åt den danska kronan. Detta sker i Morup.
Erik Menved manövrerar ut hertigarnas tidigare stöd för sin sak från Lübeck och ett fördrag skrivs i Örkeljunga, där Birger återfår Linköpings och Växjö stift. Stillestånd till september 1308, men mötet för jul enligt tidigare detta år skall genomföras. Stilleståndet skall omfatta även Norge och Christian. 

1308

Hertigarna lurar på att genomföra en kidnappning eller lek med Erik Menved. Men han får nys om förberedelserna och sätter sig i säkerhet, medan rivalen och brodern Christian lämnar över förråden i Skåne till hertigarna utan strid. Hertigarna beslutar att släppa Birger, som sitter fängslad i Nyköping. Överenskommelsen bekräftas i Örebro, men hertigarna måste dra i fält och skövlar i södra Halland. Erik Menved som vill stötta sin svåger kommer med en större styrka via Lagan och styrkorna möts vid Berga norr om Ljungby. Förhandling och stillestånd till september 1309. Birger flyr till Danmark och hertigarna får bekymmer med sitt Norska stöd, då kung Håkon vill ha tillbaka Kongahälla. Håkon belägrar och tar Kongahälla och ett sjöslag äger rum vid Kalvsund (mellan Öckerö och Björkö). En allians börjar ta form mellan Birger, Danmark och Norge. Hela tiden förhalningar och brutna löften från hertigarnas sida.

1309

Tiden och politiken arbetar inte för Hertigarna varför de backar och ger Birger fri. Håkon av Norge tappar intresset för hertig Erik, som bara tänker på sin egen maktställning. Håkon och Erik Menved blir allierade och trolovningen med Ingeborg bryts. Hon skulle i stället trolovas med Birger Magnusson. Hertigarna går in i Jämtland för att få ur Norge ur alliansen för Birger. Hertigarna försöker ta Akerhus för att få bort Norge. Håkon svarar med att härja i Dalsland, men han kan ej ta Dalaborg. Förlikning i Viken mars 1310 och Ingeborg kan åter trolovas med hertig Erik. Riket delas 1310-07-20. Erik Menved kommer med en stor här och möts av gerillakrigande hertigar. Erik Menved belägrar föga framgångsrikt Nyköping. Förhandling och stillestånd och delning av Sverige och ett nytt möte till 1310.

1310

Efter stilleståndet med Menved vänder sig hertigarna åter mot Norge, som man krigat med sedan 1308. Hertigarna belägrar och tar Kongahälla och kräver fred med Norge. Det innebär att hertigarna måste återlämna Varberg och Kongahälla och får så fred med Håkon i Oslo innebärande evig fred parterna emellan....så att bröderna kan ta sig an Birger och Menved.  Vid ett möte i Helsingborg  juli 1310 försonas Birger och bröderna och det råder fred till 1317 då Nyköpings gästabud inträffar.

 

Vi prövar en annan form. Se här får Du 12 sek på varje bild, som repeterar vad jag var ute efter

Stop vänta några sekunder så berättar jag med bilder

Under denna i Sverige relativt konfliktfria tid mellan bröderna har Sverige problem med Novgorod som går till anfall mot Tavasterna 1311. Hertigarna har ju ansvaret för Finland. Konflikten varar till 1314. Birger försöker få Gotlänningarna att betala mer skatt men hans här blir besegrad av gutarna vid Röcklingbo (Kräklingbo) backe. Under Birger även uppror av hälsingar och smålänningar kring 1316. 

Nyköpings gästabud äger rum 10 dec 1317 öppnar såren mellan hertigarnas hela västra Sverige med norra Halland, Kalmar län Öland samt Stockholm och å andra sidan Närkes, Sörmland, Östergötland och Småland. Det sägs att det var Johan von Brunkow som var idégivaren till denna fest.  Birger misslyckas att ta Stockholm. Hertigarna dör först på sommaren och då agerar Mats Kettilmundson från Skara. Erik Menved ställer upp med Småland som pant och Birgers son Magnus kommer med 600 danska ryttare under ledning av Menveds blivande marsk. Birger får svåra förluster och tvingas fly in i Västergötland via Holaveden, och striderna berör mer påtagligt Västergötland. Han mobiliserar de flesta Birgertrogna han kan finna. 

Nyköpings gästabud

Nyköpings gästabud 1317. Tyska annaler antyder att Erik Menved rått Birger att döda sina bröder. I jan 1318 sätter de upp sitt testamente, men de avlider troligen före midsommartid 1318. Hertiginnan Ingeborg flyr med barnen till Gälakvist. Överlöparen Erik Porse agerar i Östergötland och fördriver Birger via Gotland till Danmark. Magnus Birgersson tas tillfånga i Stegeborg och halshuggs på Helgeandsholmen, men får ligga hos sin farfar. Karl Elinasson tar upp kampen mot Birger efter Nyköping. Gästabudet är en konsekvens av den inre oron i Danmark. Erik Menved och Birger kan hålla hertigarnas parti stången ännu en tid. Drotsen Brunkov tas till fånga efter misslyckanden i Stegeborg och avrättas Birger flyr.

Mats Kettilmundssen

hade fungerat som drots och hövitsman under inbördeskriget. Mats Kettilmundsen ordnar rikets styrelse och blir hertigarnas drots vid ett möte i SKARA midsommartid 1318. Han ersättes vid Skara mötet 1322 av östgöta lagmannen Knut Jonsson, som kvarstår hela förmyndare tiden ut. Mats Kettilmundssen född kring 1280, 1306 riddare, hertigarna förbundne. Drots 1318 Hövitsman i Finland 34, där vi återfinner honom i krigen mot Novgorod och Reval. 

Förmyndarregeringen:

Representerar en tid av eftertänksamhet. Herremän från båda lägren är med och styr. Inget arverike mer ! Tronpretendenten Birgers son likviderades 1320 så det var ur världen. Erik Menved som var med i leken hela inbördeskriget dog nov 1319. Kung Birger dog i Danmark 1321. Vid ett rådsmöte i Skara den s.k. Skara konventionen 1322 försonas man inom ledningen och låter alla tvister som skett på Birgers tid vara undanröjt. Man förmanar Ingeborg att vid vite inte taga någon utländsk rådgivare utan rådets godkännande. Detta välbesökta möte ville därmed klarlägga hos vem makten ligger under förmyndare tiden.

Ingeborg

Kung Håkan Hålegg av Norge dör sonlös och hans enda dotter Ingeborg trolovas ju redan vid ett års ålder med hertig Erik, Magnus Ladulås yngste son. Bröllopet står i Lödöse (ehuru efter förvecklingar mellan Håkon och Erik), när Ingeborg blott är 11 år. Som 15 åring föder hon sonen Magnus och senare dottern Eufemia. Hon blir änka vid 17 års ålder efter Nyköpings gästabud. Hon flyr till Axevalla hus, som hon fått i morgongåva. 1319 dör hennes pappa Håkon och sonen Magnus Eriksson blir norsk kung. Strax därefter även vald till Svensk kung. Ingeborg ingår i riksrådet och konflikten med de övriga rådsherrarna leder till att hon fråntas Axevalla Hus 1322. Hon flyttar därför till Varberg, där hon residerar med dansken Knud Porse, som hon senare gifter sig med. Sin egen historia till trots lovar Ingeborg bort sin dotter Eufemia i unga år till Albrekt d:ä av Mecklenburg och cirkusen är i full gång igen. Det var denna relation, som gör att Albrekt av Mecklenburg kan göra anspråk på den svenska kronan. Han blev ju vald 1363.

1301-1360.

Hon är dotter till Håkon Hålegg den V av Norge och är född 1301. Tidigt utfärdar Håkon en arvföljdsordning som tillför Ingeborg kronan om han dör. Trolovas med Hertig Erik då 20 år äldre hösten 1302. Att hon bara är ett år hör historien till. Bakgrunden är som alltid politik, varför den förtjänar att belysas. Eriks trolovning äger rum hösten 1302, då Birger och Erik möter konung Håkon Magnusson i Solberga Göta älv. Det innebär defakto att Erik blir regent i Norge vid Håkons frånfälle. Vid ett tillfälle ångrar sig Håkon emellertid och bryter förlovningen men politiken bjuder senare att det blir vad som tidigare sagts. Hertigarna Erik och Valdemar gifter sig i Oslo 1312-09-29 med var sin Ingeborg. (Valdemar väljer Håkon Prästhatares dotter). Ingeborg är kvar i Norge till 1313 då hon inte hade nått lagstadgad giftasålder. 

Ingeborg får Axevalla hus och fem häraden i morgongåva. Som 15 åring föder hon sonen Magnus och senare dottern Eufemia. Hon blir änka vid 17 års ålder efter Nyköpings gästabud och flyr 1317 till ”Skara hwus”. 1319-07-08 väljs Magnus till konung och han ärver också den norska kronan, vi får en personalunion mellan länderna, vilken regleras i Oslotraktaten av sommaren 1319. Ingeborg håller hov både i Varberg och Axevalla, intar sin makes roll i styrandet av denna märkliga statsbildning mellan de tre länderna.

Ingeborg omger sig av ett eget hov där den danske överlöparen Knut Posre blir hennes förtrogne. Holsteinare finns också representerade. Hon för en egen politik och sår split i det svenska rådet, som tar avstånd till hennes agerande. Skarakonventionen 1322 reglerar dock denna hennes maktposition. Ingeborg får inte öka sin makt, om så skedde skulle hon bannlysas av självaste biskopen i Linköping. Efter segslitna förhandlingar inlöses Axevalla och Varbergs slott 1323 - 1326. Ingeborg deltar i intrigspelet efter Erik Menved mot hans efterträdare Kristoffer II i så motto att hon säljer sin dotter till Mecklenburgs starke mans brorson Albrekt, mot att de skall hindra ett danskt anfall på Sverige. Att man i lönn förhandlar om ett anfall på Skåne 1322, som Porse skändligen misslyckas med, mycket därför att vår part Henrik försonar sig med den tänkte fienden Kristoffer den II. 1327 gifter hon sig med sin danske rådgivare Knut Porse, som avlider redan 1330. Själv dör hon 1361. 

Hon är dotter till Håkon Hålegg den V av Norge och är född 1301. Tidigt utfärdar Håkon en arvföljdsordning som tillför Ingeborg kronan om han dör. Trolovas med Hertig Erik då 20 år äldre hösten 1302. Att hon bara är ett år hör historien till. Bakgrunden är som alltid politik, varför den förtjänar att belysas. Eriks trolovning äger rum hösten 1302, då Birger och Erik möter konung Håkon Magnusson i Solberga Göta älv. Det innebär de fakto att Erik blir regent i Norge vid Håkons frånfälle. Vid ett tillfälle ångrar sig Håkon emellertid och bryter förlovningen men politiken bjuder senare att det blir vad som tidigare sagts. Hertigarna Erik och Valdemar gifter sig i Oslo 1312-09-29 med var sin Ingeborg. (Valdemar väljer Håkon Prästhatares dotter). Ingeborg är kvar i Norge till 1313 då hon inte hade nått lagstadgad giftasålder. Hertiginnan Ingeborg, den norske kungadottern gifter sig vid 11 års ålder med hr Erik. Bröllopet står i Lödöse (fel?), när Ingeborg blott är 11 år. Hon får Axevalla hus och fem häraden i morgongåva. Som 15 åring föder hon sonen Magnus och senare dottern Eufemia. Hon blir änka vid 17 års ålder efter Nyköpings gästabud. Hon flyr då till sin morgongåva, Axevalla hus eller ”Skara hwus”. 1319-07-08 väljs hennes son Magnus till konung och han ärver också den norska kronan. Vi får en personalunion mellan länderna, vilken regleras i Oslotraktaten av sommaren 1319. Ingeborg håller hov både i Varberg och Axevalla, intar sin makes roll i styrandet av denna märkliga statsbildning mellan de tre länderna.

Ingeborg omger sig av ett eget hov där den danske överlöparen och halländske adelsman Knut Porse blir hennes förtrogne. Holsteinare finns också representerade. Ingeborg och Porse planerar att ta Skåne från Danmark och Henrik av Mecklenburg är med i planeringen med 200 ryttare. Det Svenska rådet ogillar planerna. Trots detta går Porse in i Skåne och fram till Lund, men då byter Henrik plötsligt sida. Rådet lyckas få fred med Danmark och Ingeborgs ovilja att samarbeta och hålla Axvall leder till att slottet belägras 1323 och går henne ur händerna. Vid freden i Skara 1326 flyttas hon till Dåvö i Västermanland. 

Skarakonventionen 1322 reglerar dock hennes maktposition. Ingeborg får inte öka sin makt, om så skedde skulle hon bannlysas av självaste biskopen i Linköping. Efter segslitna förhandlingar inlöses Axevalla och Varbergs slott 1323 -1326. Ingeborg deltar i intrigspelet efter Erik Menved mot hans efterträdare Kristoffer II i så motto att hon säljer sin dotter till Mecklenburgs starke mans brorson Albrekt, mot att de skall hindra ett danskt anfall på Sverige. Att man i lönn förhandlar om ett anfall på Skåne 1322, som Porse skändligen misslyckas med, mycket därför att vår part Henrik försonar sig med den tänkte fienden Kristoffer den II. 1327 gifter sig Ingeborg med sin danske rådgivare Knut Porse, som avlider redan 1330. Själv dör hon 1361. Mats Kettilmundsson född kring 1280. 1306 riddare. Hertigarna förbundne. Drots 1318 Hövitsman i Finland 34.

Vi kan behöva titta på vad som händer i Danmark för att kanske förstå detta komplicerade spel som påverkar även Sverige. 

Magnus Eriksson

Magnus Eriksson vald vi 2 års ålder vid Mora stenar död i en båtolycka vi Norges västkust 1374. Rida rida ranka är en visa av docenten i estetik vid Lunds universitet romantiserad efter tavlan av Albert Edelfelt. Magnus eftermäle är präglat av sierskan Birgitta, som speglar högadelns maktanspråk. 

Kort om Magnus

kommer vid 19 års ålder att förvalta Europas då mest vidsträckta rike Magnus förklaras myndig 1332.
Lösen för Skåne, som innebar att skatter tas ut av herrefolket, som via Birgitta knotar. 
Digerdöden !
Störd av Birgittas = stormännens nidbild av denna kreativa landsbyggare. 
Valdemar ”Åter Dag” tar tillbaka Skåne på 1360 talet.
1363 avsätts Magnus och stormännen inkallar Albrekt. 
Magnus fängslas efter ett nederlag 1365 i 6 år.
Hans regeringstid är den längsta i Europa och visar på ett första trevande steg till union i Norden.
Han gifter sig med Bianka av Namur 1335, en kvinna som följer honom trofast. Hon dör 1363. 

Från 1319 fram till 1300 - talets mitt utgör Sveriges högsommar. Dåtida Europas mest vidsträckta välde från Finland - Sverige - Norge - Island och Grönland. Till detta slöts Blekinge Skåne Halland under en period. 

 

Den yngre sonen Håkan väljs till Norsk kung vid 3 års ålder. Sonen Erik väljs vid Mora 1344 till svensk tronföljare. Håkan gör av okänd anledning uppror mot fadern och spärrar in honom ½ år från hösten 1361. Magnus och Atterdag försonas emellertid efter förvecklingar och Valdemars dotter Margareta gifts bort med Håkan vid 9 års ålder 1363. Kung Magnus och sonen Håkan samverkar till 1364. Albrekt av Mecklenburg intrigerar och väljs till svensk konung 1363 och vid Gateskogen i Uppland stod ett slag mellan Magnus och Albrekt, där Håkan såras och Magnus tas till fånga. Åren 1366 - 71 finns han som fånge i Stockholm. Det storpolitiska affärsintresset att insätta Albrekt som kung blir dyrt, varför Albrekt måste pantsätta större delen av sitt nyvunna rike. ”Då slog sig rovfåglarna ner på bergens toppar ty tyskarna förtryckte landet under många år.”

Politiken

Expansionen söderut är en följd av splittringen i Danmark, där Porse redan tagit Södra Halland, Skåne och Blekinge som var pantlän åt Johan av Holstein. Johan driver en hård politik och Skåne och Blekinge vill in under Svenskt styre vid ett möte i Kalmar 1332. Skåningarna tröttnar och jagar in 300 tyska knektar i Lunds domkyrka, där de dräps. Man förhandlar med Magnus III i Kalmar och lovar honom trohet. Hur sedan Skåne hamnar under Svenskt styre är oklart. En Lübecks krönika antyder att militära muskler kan ha visats. Efter förhandlingar i Helsingborg och likvid om  ofattbara 32,000 mark silver i kölnisk vikt (omkring 8 ton silver) och Magnus hyllas i Lund. Ärkebiskopen i Lund var även herre över övriga Danmark. Året 1333 blir Magnus kung över Sverige, Norge och Skåne. Senare 1341 kompletterar Magnus köpet av Södra Halland och de socknar som vid förra köpet tillföll Porses barn, som han för 8000 mark tillhandlar sig av Valdemar.

Österut Nöteborgstraktaten från 1323 reglerar relationen till Novgorod, vari Sverige avstår från anspråk på Neva. Ökat intresse växer på 40 och 50 talet i och med att handeln ökar. Ett krigsföretag 1347 in i Ingermanland med åtföljande blockad av Novgorod gav intet. Valdemar Åter Dag vill bygga åter Danmark och med Holsteinarna i ryggen sluter han fred med Magnus 1343 i det han avstår från Skåne Blekinge och Halland. Svenska kronans urusla finansiella läge och pantförskrivningen av länen var kärnan till Magnus misstag tillika  hans svårigheter med högadeln, vars språkrör Birgitta blev. Han pantsatte från Kalmar - Östergötland, Hälsingland, Gästrikland, Uppland, Dalarna, Nerke och Värmland. Hans stadslag från 1350 skall ses mot bakgrund av att han behövde tull och moms inkomster. Hans krav på att skattegods ej skulle få säljas till frälset ett annat. 1352 återkallas till exempel kyrkans frälse. Ändå kan Bo Jonsson Grip i skuggan av detta göra en massa klipp av oanad dignitet. 

Ingeborgs sonson d.v.s. Håkan Magnusson därtill kung av Norge gifte ju sig med Margareta blott 11 år gammal. Deras son Olav var tronarvinge i Norge och dessutom vald till tronarvinge i Danmark via Margaretas försorg. Sedan maken och sonen avlidit (Håkan och Olav) ärver Margareta Norsk krona, så även den Danska kronan sedan Valdemar avstyrt kraven på att kronan skall gå till det Meklenburgska huset. Uppror i Svealand där det talas om ”under den ärlige och gode herr konungen Magnus, även om han är fången, ur vilken vånda vi vilja hjälpa honom att vi skola bliva med honom med rätt och lag.”

Magnus släpps ur fängelset men pliktas att betala 12000 mark silver, för vilka 60 frälserätt från Norge går i borgen. Näppeligen har någon regerande konung släpats med ett vidrigare öde än denna herren. Hos sina norska undersåtar behöll han både i livet och i döden ett hedrande äreminne, som svårligen kan förenas med det förklenande hågkomsten som han lämnade efter sig i Sverige. I Norge heter han den gode och den mäktige men på senare ställe tilldelas han det förklenande "smek". Det synes giva tillkänna att dess vanrykte måtte hava någon annan grund än dess personliga fel.

Landslagen kommer ca 50. 

Magnus Eriksson residerar i Västergötland och omnämnd är hans Skarastadga 1335, som upphäver träldomen. Magnus förtjänar upprättelse efter allt skvaller som Birgitta ”den heliga” vräkt över honom. Han stiftar lagar och bygger upp ett rättsväsen men får bekymmer med sina söner som kullkastar honom och gör hans ålderdom mindre glädjefylld. Sverige har aldrig varit så stort som under hans tid och han regerade länge. Tyvärr är endast fragment bevarade som kan ge honom rättvisa. Under Magnus fångenskap styrs västra Sverige från Norge under sonen Håkan Magnusson. 

Vi kommer att återkomma till denne speciella regent som ändock regerat längre än någon annan svensk kung och över ett större landområde än någon före och efter honom. [Del av detta material hämtar jag ur Michael Nordberg I kung Magnus tid, som Du väl kan läsa i avvaktan] 

Som tröst efter ingripande från Valdemar får han 1371 i sin livstid Axevalla län. 

Sonen Erik Magnusson

1344 väljs Erik till Efterträdare i Sverige. Upproret 1356 - 59 från den då 17 årige sonen Erik Magnusson, som vill ha bort pappans förtrogne Bengt Algotsson. Erik görs till hertig av bl.a. Halland, Finland. Erik tar Skåne och allierar sig med Atterdag, som senare blir hans fiende. 1359 Erik och hans hustru dör troligen i efterslängar till pesten. Tyngd av skulder och bannlyst av påven återfår Magnus sonen Eriks delar, men intrigerna från stormännen består, och förvärras av Valdemars erövringar. Upproret en seger för rådet, där sonen Erik är vapnet. Digerdöden och hans impopuläre drots Bengt Algotsson blev Erik och oppositionens argument. Erik börjar i Kalmar och går vidare till Jönköping där landet delas. Erik tar Finland, Skånelandskapen utom Norra Halland, Östergötland och Småland. Senare tar han på två år Sörmland, Västmanland, Dalarna och större delen av Uppland. Erik dör 1359 om sommaren. Erik inkallar till Kalmar en första ”riksdag” med representanter från rikets alla hörn, men om det blev av vet vi inte. 

Sonen Håkan Magnusson

väljs 1343 till Kung i Norge och Erik till sin efterträdare i Sverige allt för att undvika brödrastrider.... men ack.

1360 återtar Valdemar Skånelanden sedan Magnus allierat sig med Albrekt. Bengt Algotsson var av Sverkerskt blod. Hertig av Finland ståthållare i Skåne, där han mördas efter landsflykt 1360. 


Albrekt

ny kung från 1364. Magnus blir Albrekts fånge vid Gatuskog 1365. Som tröst efter ingripande från Valdemar får han 1371 i sin livstid Axevalla län.

Vid förlikning mellan Magnus, hans son Håkon och Albrekt 1371 erhöll Magnus Västergötland på livstid. Under Bo Jonsson Grip:s storhetstid är Axevalla fortfarande i kronans ägo ! Kronoförvaltningen under Albrekts tid var av underordnad betydelse under de 25 år, som Albrekt är kung. Han är i Tyskland större delen av tiden och gästar Sverige blott 66 och 75. Mars 1380 infaller Norrmän och Danskar i Västergötland, bränner Skara med dom, rycker vidare mot Örebro, Västerås och Jönköping, rimligen borde Axevalla då varit involverat. Slottet erövras av riddaren Niklas Svarte Skåning för Margaretas räkning, efter en belägring (av 7000 man ?)  Den är en stödjepunkt för henne vid Åsle. I samband med detta sker en reparation. Från 1393 finns en skrivelse från Margareta till fogdarna i Östergötland. 1396 förmår hon i Skara församlade riksens råd att välja systersonen Erik till efterträdare. I februari 1397 gästar de kungliga slottet, varvid stort glam tycks ha förekommit. Axevalla intogs av Margareta 1389 och förvaltas av en Nils Jönsson Svarte Skåning under en kortare tid. Han erkänner senare inför rättartinget i Skara 97, att han olovligen beskattat västgötabönderna för att rusta huset. Henneke Bekman blir förvaltare under 25 år intill 1430. 

Albrekt av Mecklenburg figurerar i kulissen, och vill bl.a. åt den danska kronan för sin sons räkning. Sverige delas och krigen kostar pengar, trots att konungabalken stadgar att över Sverige skall endast en konung finnas. 


 

 Historia ] Varnhems Kloster ] Kyrkor runt Hornboragsjön ] Gudhems Kloster ] Borgar i Västergötland ] [Innehåll]

Sidan reaktiverad september 2016