Axvalla Hed  
 

Axvalla Hed

Start ] Uppåt ]
[ Axvalla Hed ] Axvalla Hus ] Höjentorp ]


Odins grav grävdes ut här 1805 en hällkista. 20 m vid hög 3 m hög. På resterna uppfördes en redutt. Dansbanan låg här vid sekelskiftet. Här restes minnesstenen sedan Västgöra Regemente flyttat bort med alla dess kompanistenar. Bönderna hade sedan urminnes tider mulbetesrätt på hea. Näst efter Ljungby hed den största heden och exercisplatsen. 

Har exercerade 2 - 3000 man från slutet av 1600 talet till början av 1920 - talet. Axevalla låg på kronoparken Vallen, som ansågs ligga under Höjentorps Kungsgård, den utgjorde en stor granskog, som senare höggs ner. På 1800 talet gjordes omfattande fältarbeten för att utjämna marken. Odlingsrösen och gamla fornlämning skadades. 

Vid vallen anlades Västgöta Regemente kaserner. Vid flytten revs alla boningshus utom kungshustet som flyttades in till P4. Fyrkanten en plats där sjukan , bageri förråd och officers och köksflyglar. En park anlades blev sedermera folkhögskola. Mitt på heden låg en pampig högvakt, som flyttades till Skara och blev biograf. Underofficersmässen ”Skuggan” en gammal folkskola inköpt för 1500 liggen där Shell nu ligger. Barackerna hade 380 sovplatser. Underst sovrum för officerare 3 man i var rum ovan 2 sovsalar med mer än 100 man i vardera. 1876 började befäls och soldattorp dras in. Den nya värnpliktslagen kom 1885 och Indelningsverket avskaffades definitivt 1901. Den siste indelte soldaten dog 100 år gammal 1983. 

Västgöta Regemente

Men regementets ursprung går tillbaka till riksdagen i Arboga 1536 då skattefrihet erbjöds den som rustade mer än en el flera hästar (Jmf Alnsö stadgan från 1279). Ryttarna indelades i fanor om 100 talet hästar. Chef för fanan var Ryttmästaren. Första tiden 1536 - 1628 kallades de Västgöta ryttare. 

Gustav II Adolfs regementsorganisation från 1620. 8 komp skulle utgöra ett reg. 1628 kallades det Västgöta Kavalleriregemente och fanan ändrade namn till komp. Erik Hansson Soop St. Bjurum blev dess nye och förste överste, som begrovs i Skara (död 1632). Under hans befäl gjorde de bra ifrån sig under 30 åriga kriget. Karl XI:s indelningsverk från 1694. Överstebostället var först Orreholms kungsgård, men senare Götala kungsgård. Överstelöjtnantsbostället har varit Lilla Bjurum. Majosbostället Gudhems Kungsgård. 

Regementet bestod av följande komp. Livkomp (Överstens komp), Kåkind (Övlt komp), Laske (Mj komp), Gudhem, Vadsbo, Vartofta, Barne samt Elfsborgs komp.

Mötesplats Eggby ängar intill 1744 därefter Axevalla. Sänkan Drågan skilde de båda regementena åt. 1773 ändras regementet till dragonregemente intill 1811 då det blev ett infanteri regemente I6. Flyttade 1916 till Vänersborg. Nedlades 1927.

Skaraborgs Regemente

Embryo till Skaraborgs Regemente sattes upp 1631 och deltog i Pommern. Skaraborgsregemente 1685 uppsattes Skaraborgs regemente med 1200 man och 113 befäl. De 8 kompanierna voro Livkomp (Översten komp) i Gudhems hd, Skånings komp, Vartofta, Vilske, S Vadsbo, N Vadsbo, Kåkind, Höjentorps (Mj komp). Mötesplats var initialt Eggby ängar men från 1725 Axevalla, fram till


Start ] Uppåt ]
[ Axvalla Hed ] Axvalla Hus ] Höjentorp ]

 Historia ] Varnhems Kloster ] Kyrkor runt Hornboragsjön ] Gudhems Kloster ] Borgar i Västergötland ] [Innehåll]

Sidan reaktiverad september 2016