Marianne Spolen gjorde denna batikbild till Hornborgasjöns ära      Växtligheten 1947-2017    

Start ] Uppåt ] Christer Friberg berättar ] [ Växtligheten 1947 ] PO tänder till ]
[ Innehåll ]

 

Hornborgasjön är en av de mest typiska silurslättsjöar, som finns i vårt land. Lågt vattenstånd, kalkgrund och som följd härav rik västlighet, är exempel typiska drag. Sedan den stora sänkningen 1914 har sjön för varje år blivit allt mindre och mindre, och som sjö betraktad , finns den numera endast till våren . I år förekom under sommaren klarvatten endast på ett par ställen . Uttömningen av sjön varje vår går snabbt, då man grävt en mängd kanaler för detta ändamål. Numera är redan på sommaren större delen av sjön torrlagd. Växtligheten kan därför obehindrat utbreda sig . Den är också synnerligen riklig.

Jag har indelat Hornborgasjön i olika växtområden och redogör för vart och ett av dessa med de växter som tillöra desamma.

Klarvatten

Av de högre fanerogamerna växterna påträffas här Iris pseudacorus (Gul svärdslilja), Alisma Plantago aquatica (Vanlig svalting) samt Ptamogeton natans (Gäddnate). Bottenvegetationen utgöres av Hippuris vullgaris (Hästsvans), nate arter och kransalger (Chara arter). De sistnämnda kan förekomma i sådana massor, att de utgör ett nästan oforcerbart hinder för en flatbottnad eka.

Kanalerna

I och vid kanalerna är vegetationen riklig och oftast avvikande från den övriga floran. Följande växter förekommer allmänt

 • Utricularia vulgaris (Vattenbläddra)
 • Ranunculus lingua (Sjöranunkel)
 • Nuphar luteum (Gulnäckros)
 • Cicuta virosa (Sprängört)
 • Sium latifolium (Vattenmärke)
 • Polygonum amphibium (Vattenpilört)
 • Alisma Plantago (Vanlig Svalting)
 • Boturmus umbellatus (Blomvass)
 • Sparangium simplex (Vanlig Igelknopp)
 • Sparangium ramosum (Stor Igelknopp)
 • Sparangium minimum (Dvärg Igelknopp)
 • Potamogeton natans (Gäddnate)
 • Potamogeton perfoliatum (Ålnate)
 • Salix triandra (Mandelpil)

Scirpus och Equisetum områdena

Att få fram en skarp gräns mellan dessa områden och vassområdena är ganska svårt. Vassen och säven gör ofta intrång i varandras områden. Sedan Hornborgasjöns sänkningar har vassen vunnit alltmer terräng, under det att säven får allt mindre och mindre områden på sin lott. Förutom Scirpus lacustris (säv) och Equisetum palustre (Kärrfräken ) påträffas här Scirpus palustris (Knappsäv) och Typha latifolia allmänt. Spridda här och var förekommer Utricularia vulgaris (Vattenbläddra), Cicuta virosa (Sprängört och Lythrum salicaria (Fackelblomster).

Vassområdena

Dessa områden domineras av bladvassen, Phragmites communis. Fullkomligt ren vegetation av denna förekommer inte så ofta. Vanligen är den uppblandad med starrarter (framför allt vass-starr) och videarter.

Blekena

Blekeområden har vanligtvis ringa växtlighet . På flera särskilt torra ställen tränger vassen ut över bleken och på fuktiga platser förekommer säven rikligt . För övrigt växer följande växter här.

 • Utricularia vulgaris (Vattenbläddra)

 • Alisma plantago aquatica (Svartling)

 • Carex Flava (Knavelstarr)

 • Carex acuta (Vass-starr)

 • Triglocin palustere (Kärrsälting)

 • Potamogeton natans (Gäddnate)

Starrängarna

Starrängarna utgör den artrikaste vegetationstypen i Hornborgasjön. Det är dock en avsevärd skillnad mellan starrängarna utanför Hjortronmossen och i Getnäsviken  och Västorpsviken (mest Carex och videarter) och ängarna vid Tranum och Östtomtviken. Oftast är starrängarna så torra , att ängsfloran har gjort inträng och på en del ställen till och med trängt ut starrarterna. Detta senare förklarar i viss mån den rika floran. Följande växter påträffas inom den rika floran. Följande påträffas inom detta område.

Träd och buskar

 • Prunus Padus (Hägg)

 • Alnus glutinosa (Klibbal)

 • Alnus incana (Gråal)

 • Betual Alba (Björk)

 • Salix pendandra (Jolster)

 • Salix fragilis (Knäckepil, Skörpil)

 • Salix capera (Sälg)

 • Ramnus frangula (Brakved)

Markflora

 • Gräs

  • Alopecurus geniculatus (Kärrkavle)

  • Alopecurus pratense (Ängskavle)

  • Antoxanthum odoratum (Vårbrodd)

  • Nardus stricta (Stagg)

  • Poa pratensis (Ängsgröe)

  • Dactylis Glomerulata (Hundäxing)

  • Briza media (Darrgräs)

  • Glyceria plicata (Mannagräs)

  • Glyceria aquatica (Källgräs)

  • Molinia caerula (Blåtåtel)

  • Aira caespitosa (Tuvtåtel)

  • Calamagrostis neglecta (Madrör)

  • Agrostis tenuis (Rödven)

 • Halvgräs

  • Eriophorum Polystachium (Ängsull)

  • Schoenus ferrugineus (Axag)

  • Carex muricata (Piggstarr)

  • Carex vesicaria (Blåsstarr)

  • Carex flava (Knaggle starr)

  • Carex pallescens (Blekstarr)

  • Carex panicea (Hirsstarr)

  • Carex Godenowii (Småstarr)

  • Cares Acuta (vass-starr)

  • Juncus effusus (Veketåg)

  • Juncus Filiformis (Trådtåg)

  • Juncus articulatus (Ryltåg)

  • Luzula campestris (Knippfryle)

  • Luzula pilosa (Vårfryle)

 • Övriga

  • Cardus crispus (Krististel)

  • Circium palustre (Kärrtistel)

  • Circium acaule (Jordtistel)

  • Centaurea scabiosa (Väddklint)

  • Centaurea jacea (Rödklint)

  • Bidens cernua (Nickskära)

  • Bidens tripartita (Brunskära)

  • Achillea millefolium (Rölleka)

  • Achillea ptarmica (Nysört)

  • Anthemis tinctoria (Färgkulla)

  • Chrysantemum leucanthemum (Prästkrage)

  • Arnica montana (Slåttergubbe, Höstfibbla)

  • Tussilago farfara (Hästhov)

  • Gnaphalium divicum (Vanlig kattfot)

  • Gnaphalium silvaticum (Skogssnoppa)

  • Gnaphlium Uliginosum (Sumpsnoppa)

  • Inula salicina (Krissla)

  • Solidago virgaurea (Gullris)

  • Trigonum acre (Gråbinka)

  • Tragopogon pratensis (Ängshavrerot)

  • Scorzonera humilis (Komfibbla, Svinrot)

  • Taraxacum vulgare (Maskros)

  • Taraxacum palustre (Strandmaskros)

  • Taraxacum erythrospermum (Sand maskros)

  • Leontodon automnalis (Höstfibbla)

  • Hypocheris pilosella (Gråfibbla)

  • Hierocium Auricula (Revfibbla)

  • Hieracium murorum (Hagfibbla)

  • Hieracium umbellatum (Flockfibbla)

  • Crepis paludora (Kärrfibbla)

  • Crepis praemosa (Klasefibbla)

  • Campanula rotundifolia (Liten blåklocka)

  • Scabiosa succisa (Ängsvädd)

  • Scabiosa arvensis (Åkervädd)

  • Valeriana officinalis (Vänderot)

  • Galium boreale (Vitmåra)

  • Galium verum (Gulmåra)

  • Galium mollugo (Buskmåra)

  • Galium palustre (Vattenmåra)

  • Galium trifidum (Dvärgmåra)

  • Galium uliginosum (Sumpmåra)

  • Galium aparina (Snärjmåra)

  • Menyanthes trifoliata (Vattenklöver)

  • Myosotis palustris (Äkta förgätmigej)

  • Myosotis caespitata (Sumpförgätmigej)

  • Mentha arvensis (Åkermynta)

  • Lycopus europaeus (Strandklo)

  • Thymus serphyllum (Backtimjan)

  • Glechoma hederacea (Jordreva)

  • Clinopodium acinos (HArmynta)

  • Ajuga pyramidalis (Blåsuga)

  • Prunella vulgaris (Brunört)

  • Scutellaria galericulata (Vanlig Frossört)

  • Stachys palustris (Knölsyska)

  • Solarium dulcamara (Besksöta, Kverved)

  • Sinaria vulgaris (Gulsporre)

  • Veronica scutellata (Dyveronika)

  • Veronica anagallis (Vattenveronika)

  • Veronica beccabunga (Bäckveronika)

  • Veronica officinaisi (Ärenpris)

  • Veronica chamaedrys (Teveronika)

  • Veronica agrestis (Åkerveronika)

  • Veronica longifolia (Strandveronika)

  • Euphrasia officinalsi (Ögontröst)

  • Odontites rubor (Rödtoppa)

  • Melampyrum pratense (Ängsskovall)

  • Melampyrum silvestris (Skogskovall)

  • Rhinanthus major (Höskallra)

  • Rhinanthus minor (Ängsskallra)

  • Pedicularis palustris (Kärrspira)

  • Pedicularis silvatica (Granspira)

  • Plantago media (Rödkämpa)

  • Plantago lanceolata (Svartkämpar)

  • Pnguicula vulgaris (Vanlig tätört)

  • Primula facinosa (Majviva)

  • Trientalis europa (Skogsstjärna)

  • Lysimachia vulgaris (Videört)

  • Lysimachia thyriflora (Topplösa)

  • Pyrola rotundifolia (Vitpyrola)

  • Pyrola Minor (Klotpyrola)

  • Ranunculus ficaria (Svalört)

  • Ranunculus flammula (Ältranuncel)

  • Ranunculus bulbosus (Knölsmörblomma)

  • Ranunculus repens (Revsmörblomma)

  • Ranunculus acris (Vanlig smörblomma)

  • Ranunculus auriculus (Majsmörblomma)

  • Ranunculus sclereratus (Tiggarranunkel)

  • Anemone nemorosa (Vitsippa)

  • Myosorus minimus (Råttsvans)

  • Pulsatilla vulgaris (Backsippa)

  • Caltha palustris (Kabbeleka)

  • Trolleus europeus (Smörbollar)

  • Cardamine pratensis (Ängsbrässma)

  • Cardamine amara (Bäckbräsma)

  • Barbarea vulgaris (Sommargyllen)

  • Nasturtium palustre (Sumpsenap)

  • Viola palustre (Kärrviol)

  • Viola camina (Ängsviol)

  • Viola tricolor (Styvmorsviol)

  • Hypericum perforatum (Äkta Johannesört)

  • Geranium sanguinum (Blodnäva)

  • Geranium silvaticum (Skogsnäva, Midsommarblomster)

  • Erodium circutarium (Skatnäva)

  • Linum catharticum (Vildlin)

  • Oxalis acetocella (Harsyra)

  • Sedum annuum (Liten fetknopp)

  • Saxifraga granulata (Knölbräcka, Mandelblomma)

  • Crysoplenium alternifolium (Gullpudra)

  • Parnassea palustris (Slåtterblomma)

  • Filipendula ulmaria (Älgört)

  • Filipendula hexapetula (Brudbröd)

  • Alchemilla vulgaris (Daggkåpa)

  • Potentilla argentea (Femfingerört)

  • Potentilla anserina (Gåsört)

  • Potentilla erecta (Blodrot)

  • Fragaria vesca (Skogssmultron)

  • Fragaria viridis (Backsmultron)

  • Camarum palustre (Kråkklöver)

  • Geum urbanum (Nejlikrot)

  • Geum Rivale (Hulmeblomster)

  • Rubus idaesu (Hallon)

  • Lathyrus pratense (Gulvial)

  • Orobus Toberosus (Gökärt)

  • Vicia cracca (Käringtand)

  • Trifolium agraricum (Gullklöver)

  • Trifolium hybridum (Alsikeklöver)

  • Trifolium Repens (Vitklöver)

  • Trifolium medium (Skogsklöver)

  • Trifolium pratense (Rödklöver)

  • Trifolium arvense (Harklöver)

  • Lythrum salicaria (Facleblomster)

  • Epilobium angustifolium (Mjölkört)

  • Epilobium palustre (Kärrdunört)

  • Epilobium montanum (Bergdunört)

  • Angelica silvestris (Strätta)

  • Pimpinella saxifraga (Bockrot, Bockaris)

  • Carum carve (Kummin)

  • Lychnis viscaria (Tjärblomster)

  • Lychnis flos cuculi (Gökblomster)

  • Stellaria media (Våtarv)

  • Stellaria graminea (Grässtjärnblomma)

  • Stellaria palustris (Kärrstjärnblomma)

  • Sagina nodusa (Knutsarv)

  • Sagina procumbens (Kryparv)

  • Chenopodium polyspermum (Fiskmålla)

  • Gagea lutea (Vanlig vårlök)

  • Convallaria majalis (Konvalje)

  • Majanthum bifolium (Ekorrbär)

  • Paris quadrifolia (Ormbär)

  • Polygala vulgaris (Rosettjungfrulin)

  • Polygala amarella (Rosettjungfrulin)

  • Orchis incarnata (Ängsnycklar)

  • Orchis maculata (Jungfru Marie nycklar)

  • Helleborine palustris (Kärrknipprot)

Högmossarnas

växtlighet domineras i hög grad av Bicornesväxter såsom

 • Vaccinium myrtillis (Blåbär)

 • Vaccinium Uliginosum (Odon)

 • Vaccinium vitis-idae

 • Vaccinium oxycoccus (Tranbär)

 • Calluna Vulgaris (Ljung)

 • Andromeda polyfolia (Rosling)

 • Sedum palustre (Skvattram)

 • Empetrum nigrum (Kråkbär)

Förutom dess påträffas här

 • Rubus chaaemorus (hortron)

 • Epilobium angustifolium (Mjölkört)

 • Eriophorum vaginatum (Tuvull, Tuvdun)

 • Drosera rotundifolia (Rundsileshår)

 • Drosera longifolia (Storsileshår)

 • Betula alba (Björk)

 • Pinus silvestris (Vanlig tall)

Lågmossarna

Dessa områden har uppkommit genomsänkningarna av sjön. De utbreder sig främst på västra och södra om sjön. Detta hänger ihop med stranden på dessa sidor är långsluttande i motsats till i öster där den är jämförelsevis brant. De genom utdikning vunna områdena är nu uppodlade. I samband med odlingen av sädesslag (främst havre och råg) och foderväxter har en mängd växtarter kommit in. Vilka dessa i dagligt tal kallade ogräs är, ger följande lista en föreställning om:

 • Circium arvense (Åkertistel)

 • Centaurea cyanus (Blåklint)

 • Bidens tripartita (Brunskära)

 • Anthemis arvensis (Åkerkulla)

 • Matricaria inodora (Baldersbrå)

 • Matricaria chamomilla (Sötblomster, Kamomill)

 • Senecio vulgaris (Vanlig korsört)

 • Tussilago farfara (Hästhov)

 • Taraxacum vulgare (Maskros)

 • Leontodon automnalis (Höstfibbla)

 • Sanchus arvensis (Fettistel)

 • Sancus olecaceus (Mjölktistel)

 • Lapsana communis (Harkål)

 • Gaslium boreale (Vitmåra)

 • Galium aparine (Snärjmåra)

 • Myosotis arvensis (Åker förgätmigej)

 • Anchusa arvensis (Rast)

 • Mentha arvensis (Åkermynta)

 • Lamium purpureum (Rödplister)

 • Galeopsis tetralit (Pipdån)

 • Galeopsis speciosa (Hampdån)

 • Galeopsis ladanum (Mjukdån)

 • Veronica agrestis (Åkerveronika)

 • Euphrasia officinalis (Ögontröst)

 • Odontites ruber (Rödtoppa)

 • Plantago major (Groblad)

 • Ranunculus repens (Revsmörblomma)

 • Fumaria officinalis (Jordrök)

 • Brassica campestris (Åkerkål)

 • Eerysimum cheiranthoides (Åkergyllen)

 • Sisymbrium sophia (Dillsenap)

 • Capsella bursa pastoris (Lomme)

 • Viola arvensis (Åkerviol)

 • Alchemilla vulgaris (Daggkåpa)

 • Pisum sativum (Ärt)

 • Pisum arvense (Gråärt)

 • Stellaria media (Våtarv)

 • Spergula arvenisis (Åkerspergel)

 • Chenopodium album (Svinmålla)

 • Euphorium helioscopia (Revormstörtel)

 • Polygonum viviparum (Liten ormrot)

 • Polygonum tomentosum (Vanlig pilört)

 • Polygonumhydropiper (Bitterpilört, Jungfrutvål)

 • Polygonumaveculare (Trampört)

 • Polygonum convolvulus (Åkervinda)

 • Alopecurus pratensis (Ängskavle)

 • Phleum Pratense (Timotej)

 • Dactylis glomerata (Hundäxing)

 • Cynosurus cristatus (Kamäxing)

 • Poa pratensis (Ängsgröe)

På dikesrenarna och i dikena (ännu är små områden täckdikade på maderna) påträffas likaledes en riklig flora, som i viss mån avviker från den övriga. Man finner

 • Circium lanceolata (Vägtistel)

 • Centaurea jacea (Rödklint)

 • Achillea millifolium (Rölleka)

 • Achillea ptarmica (Nysört)

 • Matricaria discoidea (Gatkamomill)

 • Tanacentum vulgare (Renfana)

 • Artemisa vulgaris (Gråbo)

 • Galium verum (Gulmåra)

 • Linaria vulgaris (Gulsporre)

 • Lysimachia vulgaris (Videört)

 • Hypericum perforatum (Äkta Johannesört)

 • Filipendula ulmaria (Älgört)

 • Potentilla erecta (Blodrot)

 • Ptentilla anserina (Gåsört)

 • Rubus idaeus (Hallon)

 • Rubus fructicosus (Björnhallon)

 • Rubus saxatus (Stenbär)

 • Rosa canina (Nypon)

 • Vicia cracca (Kråkvicker)

 • Epilobium angustifolium (Mjölkört)

 • Lychnis viscaria (Tjärblomster)

 • Hieracium umbullatum (Flockfibbla)

Hornborgasjön är ju mest känd som fågelsjö, men den är också, som jag försökt visa med detta hemarbete, ett eldorado för botanister.

En av tape fragmenterad karta över

Start ] Uppåt ]
redigerad juli 2017.