Järnålder  
 

Järnålder

Start ] Uppåt ]
Start ] Historia ] Varnhems Kloster ] Kyrkor runt Hornboragsjön ] Gudhems Kloster ] Borgar i Västergötland ]


 

 

Karta utvisande förekomst av vikingatida runstenar i Falan och Ätrandalen.

 

 

 

Den yngre runraden med 16 tecken från 800 talet. 
Från goter vid svarta havet, Nordtyskland eller kanske Danmark. Men det är från gudarna som runorna kommer reginkunnr = av gudomlig härkomst. Odin satt vid Ygdrasil och på barkbitar och träflisor skar sina visdomsord. Han lärde konsten till sina söner varav Tor visar sig ha dyslexi. 
Det finns 2 varianter
svensk danska el normalrunan 
parallellt den svensk- norska runraden-- kortkvistrunan
runan ristades i trä.
stugna runor försågs med punkter för att därmed precicera ljudskillnaden 
Vikinga tiden 800-1050. den senare tiden kallas missionstiden. 
Notera att inga runstenar innehåller kristna namn även om ornamentiken antyder ett kristet inflytande. 
Fornvårdsplakatet från 1666 initierat av Magnus Gabriel de la Gardie utgick ett påbud till församlingsapräster och befallningsmän att redovisa fornfynden i sin trakt.

Broder satte denna sten efter H... sin son, en mycket god ung man. 

Ortsbefolkningen kallar den Runhall vid ett litet sandtag av ändmoränen. A H Wrangel besöker stenen 1742 och skriver "Af denna stenen märkte jag huru tokig folkets Tradition kan vara, en gammal torpare som bodde ey långt derifrån sade at en Konung som hette Rundske skulle liggia där begrawen, att stenen nämndes än efter honom Runske sten; han sade at om någon kunde läsa det som står på stenen är ritadt skulle man finna det så wara. Jag läste för honom innehållet men han blef ändå wid tanken i hwilken hans Fader därom lämnat." 

Wrangel skriver vidare Troligt är det att en fattig enfaldig bonde begynt at gräfwa efter ägodelar 3nd Torsdagsqvällar i rad men sista aftonen (sade Folket) at en fasli Iätte tagit uti honom och gruweligen piskat honom, så att han en månad sputtat blod. Om en skielm och ingen Iätte lönt Bonden girighet på detta sättet war mig incommod wid afritningen. Runhall är den första i litteraturen omnämnda runstenen ity i brev från Magnus Ladulås 1287 utgör den en gräns mellan Gudhem kloster och Håkentorps by. 

Olsbrostenen vid Frugården Alvared Åsarp ett exempel på utsökt ornamentik.

”Guve lät resa denna sten efter Olov sin son en mycket god ung man Han blev dräpt i Estland. Havard högg stenen”. Lejonet som trampar på draken ormen, samma symbol som St. Olof som trampar på de hedningar som han besegrear i Stiklastad då Norge vanns för kristendomen. . Kristendomens seger över hedendom Vite Krist över Odin. Olsbrostenens kors att notera men en inre evighetsring och treenighetssymbolen den franska liljan. 

 Historia ] Varnhems Kloster ] Kyrkor runt Hornboragsjön ] Gudhems Kloster ] Borgar i Västergötland ] [Innehåll]

Sidan reaktiverad september 2016