Politisk våldtäkt av skyddade Nord Billingen och Klyftamon

Stora naturvärden med reservat, skyddade ängar och 2000 områden spolieras efter lobbing och mobbing av en enfaldig politisk ledning i Skövde, som sitter i knät på kapitalägare och lobbingorganisationer
(typ Energimyndigheten).

Start ] Uppåt ] Vindtäkt och domstolstrots ] Storslam Hornborgasjön ] Landskapsskyddet vid Hornborgasjön ] Bergslagens Finnskogar ] Ekologi ] [innehåll]
Billingen Vindtäkt ] Sparresäter och Klyftamon ] Hornborgasjön och Bolum ]
Naturvärden ]


Tidningsreferat

Nu Skövdes tur att klampa in i Klyftamon.
en vild saltomortal bland stadens styrande
dit €entern lockar med sin vindförmån.
Klimatets väl de hävdar, jämt bedyrande.

Nu gick det bra med nya översikten
att våldta Billingen det gör ju Skara!
Med höga torn de stör naturdistrikten,
ej längre vyerna och lövängen bevara.

Och folkpartisten kom i otakt med sin ledning
ordnade med kau:s och samlings röstande
men ansvar ger vi styret i ett nytt beting
att undgå avslag är ju alltid tröstande.

Men vem är vinnare och vals förlorare
så inte blir det parkens dumma korare.

Mygel, särintressen och inkompetens

Skövde kommuns övergrepp på ett skyddat område väster om Billingen.

Centern, folkpartiet, moderaterna har fått stöd av Socialdemokraterna att fredlösa ett multiskyddat området väster om Billingen. De ger sig inte förrän det ser lika illa ut som längs E20 vid Götene.

Mygel, särintressen och inkompetens karakteriserar de centerledda kommunledningarna i Skövde, Skara och Falköping. De senaste åren har det tagit riktig fart i Skara och Skövde. Som två parhästar förändrar kommunerna sina översiktsplaner, viktiga dokument som styr kommunens handlingsfrihet. Tidigare var man överens om att skydda den gemensamma kommungränsen vilket innebar att Nord Billingen fredades för vindtäktsintrång. Inga verk öster om  E20  sa Skara och inga verk i västra delen av Skövdes naturrika turistattraktiva områden. Men plötsligt gör båda rättning mittåt. Men varför? €entern måste visa handlingskraft inför hotande förlust i nästa val! Och det är inte om omsorgen om miljön utan rent privata intressen som bottnar i bidrags – certifieringssystemet.

För Skaras del var motivering nog att €entern och kyrkan ville upp på Billingen. Men Skövde böjde sig för särintressen från markintressenter vid Sparresäter – Karlsfors, Värmeverkets heta ledning samt landstingets fastighetsförvaltning oförmögen att hantera sitt så kallade naturbruksgymnasium Sparresäter.

Skövde Värmeverk tänker naturligtvis bara på klimatet, som enda motivering för att bygga nu fem verk i blickfånget utanför Timmersdala och Lerdala! Vgregion vill för allt i världen bli av med Sparresäter. Naturskolan måste nu bussa in de ynka fem inskrivna eleverna två dagar i veckan, för att hålla verksamheten vid liv. Parkens verk bedöms i dag som för låga men ansvariga vill inte besvära sig med en ny ansökan. Bidragspengarna kommer ändå.

Plötsligt kan man på välkänt maner i Skövde röja undan det kommunala vetot genom att tvinga bort jävspersoner. Vips är Centern framme och lägger rabarber på den politiska ledningen och kör över byggnadsnämnden. Men något ansvar vill varken kommunfullmäktige eller arbetsutskott veta av utan ber länsstyrelsen fatta det avgörande besluten, nu när det kommunala veto är undanröjt. Men den på länsstyrelsen som skall fatta det kontroversiella och viktiga beslutet blir nuvarande handläggaren, som av namn Miljöprövningsdelegationen, tillsammans med en jurist från annan ort verkställer domen. Handläggaren har redan yttrat sig och har lovat byggnadstillstånd. Men vem som vill lägga rabarber på marken som landstinget vill avyttra vet alla, men ingen vågar prata om det.

Inkompetensen på länsstyrelsen och kommunen är ofattbar. Länsstyrelsen vet inte att värdera de unika naturvärden, som tillspilloges längs hela klintkanten av Billingen från Norr Bergs kyrka och hela vägen nästan ner till Varnhem.

  
Vindkraftsparken som ksau eller kaus Skövde röstat fram

   

Området är av riksintresse, men därom bryr sig inte länsstyrelsens handläggare. Härtill finns väster om sagda område redan naturvårdsområden och tilltänkta områden uppe vid Klyftamons gamla sockenskogar, som en gång tillhört Hornborgasjöområdet.

Handläggningen från kommunernas sida vittnar om bristande omdöme när det gäller att tillgodose de särintressen, som ligger bakom begäran av Värmeverket respektive landstinget å Skövdes vägnar samt kyrkan och Valle Vinds å Skaras sida.

De aktuella skogarna som skall hysa de fem kvarvarande verken är FSC certifierade. Regelverket tillåter inte vindtäktsexploatering hur som helst av våra skogar. Här finns krav på insyn och kompensation för intrånget. Vet Timmersdala innevånare om vad som sker med deras solnedgångar. Svenska FSC kräver att reglerna skall göras om så att man framgent kan göra vad man vill i våra skogar. Men å andra sidan vet alla att detta med certifiering är utan värde och skydd för naturen och skogarna. (se mer Hornborgasjöns Baksida).

Länsstyrelsens handläggning och det kommunala självstyre och slutligen den regionala insynen är i sin nuvarande utformning till stor nackdel för vår framtida möjlighet att ansvara för bygd och natur. Och hur är vår insyn i hur politikerna sköter sig, när ingen valdebatt kommer till stånd i skydd av rikspolitiken i kommande val. En märklig kontraindicerande detalj är att länsstyrelsen föreslår att Skövde kommunen skall bli tillsynsmyndighet över parken. Men kännedom över hur kommunen hanterar sitt avfallsslam och hur uppföljningen och tillsynen sköts av MÖS måste detta betraktas som ett konstfel. I realiter betyder det att kommunen gör vad den vill, även om politikerna inte i alla stycken har tjänstemännens öra.

Att €entern nu vill göra allt för att inhösta politiska poäng inför den bistra årstid som väntar efter valet 2014 kan var och en förstå, men skall svensk natur offras för dessa ändamål. När det bara är bidragen man är ute efter skall vi offra hur mycket natur som helst i Skaraborg. Maud Olofssons deltagande i alliansregeringen har börjat bli en allt för dyr läxa.

Sändlista
KB, lst Västra Götaland, Energimyndigheten, O-lst miljöenheter, miljöenheter på samtliga lst i Sverige, Skövde och Skara kommuner, Ärkebiskopen och Landskapsskyddet.


FSC:

Klyftamons Sparresäters Vindtäktspark i västra Skövde var aldrig menat att bli ett exploaterat område, lika litet som östra Skara skulle komma att drabbas. Men de allierade allianskommunerna planerar mer för sin ekonomi i stället för att förvalta de unika naturvärden som finns vid och på Nord Billingen. Området delas av de två kommunerna. Märkligt är att kommunerna i tid lika plötsligt förändrar sin vindtäktspolitik. Men lokala initiativ från anonyma uppdragsgivare som Skövde Värmeverk och Västfastigheter, hotar inte bara världsarvstanken Billingen - Hornborgasjön utan alla Västgötabergen.
Bakom döljer sig Sparresäters skola som ägs och drivs av landstinget. Fem elever är anmälda till skolan och den låga närvaron vid skolan kommer att leda till att bespisningen läggs ner och skolan kan bli föremål för försäljning. Men vem vill komplettera sitt skogsägande inom parkområdet vet alla i bygden och fasar för att det omaka paret för en billig penning skall få övertaga marken och därmed arrendevinsterna av exploateringen.

FSC frågan

En fråga, som har ställts, hur är denna vindetablering förenlig med FSC certifieringen av de båda aktuella skogsmarkerna. FSC utgör en internationell organisation som utåt skall visa att vissa etiska, sociala och naturvårdsmässiga regler skall gälla. Men i fallet Klyftamon och Sparresäter kolliderar dessa med önskan att exploatera berörd mark. Men det försöker ordföraren i FSC Sverige att råda bot för. Han begär nämligen undantag från regelverket från den internationella organisationen, med säte i Bonn. De skulle i så fall bäst passa Skövde kommun, som livligt lyssnat till kommunens i realiter ekonomiska rådgivare.
En certifiering är ingen garanti för att skyddet skall vara av något värde. Vill man syna FSC i sömmarna, så kan man gå till en lika tandlös organisation som Det Nørske Veritas, som har tillsynen över FSC verksamhet. Den är en dålig garant för oss vardagsmänniskor. Detta visade en studie i Norra Örebro län. (läs mer hornborga.nu)
Kravet från FSC är att kompensation för vindtäktsintrånget skall gynna alla parter inte bara initiativtagarna utan även motståndare och de som påtvingas tåla intrånget. Det blir alltså en nöt att knäcka för de som värnar om hållbarhetskraven på FSC. Det organiserade motståndet mot vindtäkt står Svenskt Landskapsskydd för, som inte får vara med utan frågan drivs av Folkrörelserådet. Ett råd som själva verkar föredra vindtäkt i våra skogar än att skydda dem.
Västra Götaland är Sveriges vindtornstätaste län och vi anar därför varifrån de politiska rösterna kommer. En mer sanningsenlig logga för FSC än den diskreta logga som Du säkert har sett på McDonald's brickunderlägg.

Kritisk bild av FSC

 

Lst yttrande över ansökan 2013-04-16
jämte kommentarer

Lst har i nåder beretts tillfälle lämna synpunkter på ansökan. Här framgår att kommunen skall bli tillståndsmyndighet för verksamheten.
Detta måste betraktas som ett allvarligt missgrepp då kommunen genom att skyffla över bedömningsansvaret på länsstyrelsen och har därmed visat sig inkompetent att ansvara för verksamheten. MÖS bör heller inte komma i fråga då myndigheten genom åren visat en häpnadsveckande inkompetens att hantera kommunens avfallsslam i orten och saknar förmåga att följa och utöva tillsynen över vart slammet tar vägen. Skrivelsen innehåller väldigt mycket omtugg vilket ger ett splittrat intryck, och skulle aldrig godkänts av tidigare generationers tjänstemän.

Sökande
Man lovar inte att höjden kommer att stanna vid ansökta 150 m. Man lovar att MKN miljökvalitetsnormerna och sjön Långens status inte kommer att påverkas. Man konstaterar att verken kommer att synas från klintkanten på östra sidan om Lången (något som gotländska experter torde vara klar över)
Avvecklingen där miljöprövningsdelegationen kräver 300.000 kr som säkerhet, men vad hjälper det när liken hopar sig i länet med skräckexempel på Näs på Gotland. Sökande får ju ändå välja vad han vill.

Påverkan på landskapsbilden

Det finns riksintressen som berör närområdet framför allt pallkanten öster om Lången som i hela sin utsträckning utgöres av framförallt lövängar av högt natur och kulturvärde. I övrigt se landskapsbilden.

Tillståndets omfattning:
Miljöprövningsdelegationen lämnar västfastigheter och Skövde Värmeverk tillstånd till park Sparresäter 1:13 och Karlsfors 3:1 med 5 verk med totalhöjd 150 m. Nämnden avslår verk nr 6 i södra delen. Tidsbegränsning 30 år. Nämnden godkänner MKB (vilket inte längre går att överklaga). Säkerhet om 400.000 per verk skall ställas inom 10 år.

Skövde kommun är tillsynsmyndighet för sig själv: Låt se vad som krävs.

  1. Kontroll av bullernivåerna skall ske vid förändringar eller när Skövde kommun anser att kontroll är befogad,

  2. Vad gäller vägar, fundament tele och teknikbyggnader. I dessa frågor skall samråd ske med Skövde kommun och lst vid ändring av dessa objekt.

  3. Mindre ändringar av placering får göras efter godkännande av Skövde kommun och lst.

  4. En skriftlig arbetsplan skall lämnas till Skövde kommun senast en månad innan arbeten påbörjas. Här skall försiktighetsåtgärder mot påverkan av skyddsvärda natur och kultur objekt redovisas.

  5. Ritningar över slutlig utformning av verksamheten skall inges till Skövde kommun från det anläggningen avslutas.

  6. Om elproduktion inte har bedrivits under ett år vid något verk anmäles detta till Skövde kommun.

  7. Arbetet vid nedmontering i samråd med Skövde kommun och lst.

  8. Kontrollprogram för verksamheten skall finnas och följas. Förslaget till kontrollprogram skall lämnas till Skövde kommun senast 3 månader efter tillståndet tagits i anspråk.

Att kommunen tillsynskompetens med skäl kan ifrågasättas, som anges på annan plats på denna domän inte kommer att leva upp till dessa krav synes klart. Inte heller kan det delegeras till fastighetskontoret eller MÖS, som dokumenterat sin olämplighet i detta avseende.

Klassificering av verksamheten: eftersom ansökan omfattar sex verk klassas verksamheten enligt förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som C anläggning.


Miljöprövningsdelegationen

är den funktion inom Länsstyrelsen, som fattar beslut i alla ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller ändring av tillstånd eller villkor för sådana verksamheter.

Delegationens beslut fattas av en ordförande (jurist) och en miljösakkunnig. Stora delar av den praktiska handläggningen av ärendet sköts av en miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsens miljöskyddsenhet. Delegationen fattar därefter beslut mot bakgrund av ansökan, inkomna synpunkter och egna kunskaper.

Beslutet ska främja miljöbalkens mål att tillförsäkra människorna en långsiktigt hållbar utveckling och skydd mot skador och olägenheter. Värdefulla natur- och kulturmiljöer skall bevaras liksom den biologiska mångfalden. En god hushållning med mark och vatten liksom med material och råvaror ska eftersträvas.

En föga upplysande information. Det är uppenbart att handläggaren är en viktig person. Möjligen att han/ hon skall tas från ett annat län för att undvika påverkan från kommunerna. Det är alltså få personer vars samlade bedömning får osedvanligt stor betydelse i politiskt kontroversiella ingrepp. Jag uppfattar att Klyftamon frågan är ett sådant fall.


MKB

utgåva 2011-01-10. Akten har inte blivit föremål för diskussion och nu 2013-05-12 är det för sent att klaga.

Naturvärden i områdetStart ] Uppåt ] Vindtäkt och domstolstrots ] Storslam Hornborgasjön ] Landskapsskyddet vid Hornborgasjön ] Bergslagens Finnskogar ] Ekologi ] [innehåll]
Billingen Vindtäkt ] Sparresäter och Klyftamon ] Hornborgasjön och Bolum ]
Naturvärden ]