Marianne Spolen gjorde denna batikbild till Hornborgasjöns ära      Söderbergs bildkompendie-2017    

Start ] Uppåt ]
[ Innehåll ]

Här har jag försökt att rekonstruera ett sönderhackat bildkompendium, som också kan ge vägledning till de bilder, som Emil Lindegren också tog. Någon säker kronologi kan jag inte garantera, då pagineringen och bildernas inbördes ordning har olika namn. Men vi gör ett försök. Många bilder saknades och sidnumren skrevs med olika siffror och färger.

29

bild 17x10 saknas

Fig 3 Djupkarta över Sjötorpasjön med ackumulerad framställning och växtfysionomien, erosionsförhållanden och omgivande mossterrasser utbredning.

bild 8x10 saknas

Fig 6 Karta över Vartoftasjön med djupkurvor och vid översiktlig framställning av växtfysiol. (anm Lodpunkterna böra ute att av Lantmätaren borde användt större skala).

30

två liggande bilder 8x10 saknas

Fig 4 Sjötorpa sjön nordost strand (erosionssidan). Frisköljda block foto Rud 1918-08-11.
Fig 5 Sjötorpasjön sydvästra del (ackumulationssidan) Över vattenytan Stratioides foto Rud 1918-08-11

2 70

Fig 12 (bild 8x10 saknas) Den isskjutna strandvallen nordligaste delen med en flik av den uppdämda lagunsjön Foto Rud 1918-03-10.

Vi fortsätter

Tre mindre isbilder med isskjutningar.

Fig 8 Bild av vallens fortsättning mot norr. Isflaken resta i form av en antiklinal foto Rud 1918-03-10. (anm han synes på bilden Han hann springa dit och ställa sig)
Fig 9 Detaljbild av vallens fortsättning och isskruvningens verkan. foto Rud 1918-03-10
Fig 10 Lodrätt resta isblock samt någon på isen uppskjutna sådana foto 1918-03-10

71
bild saknas 15-8 cm
Fig 11 En under senvintern genom isskjutning
Bildad strandvall i sjön Långseln sydvästra del foto Rud 1918-03-10

Saknas två bilder bredvid varandra ca 5x4 cm
Fig 13 Samma som föregående Foto 1918-03-10
Fig 14 Detaljbild av samma strandvall visande höjden av den isskjutningsvall foto 1918-03-10 (Där jag står vid torvblocket och en iskant)
72
2 bilder 12x8 cm
Bild 15 Isveck vid en strandsporre på Ytterberg, visande densammas bildningssätt foto Rud 1914
Bild 16 Tvenne strandsporrar på Ytterberg, den vänstra densamma som å föregående bild foto Rud 1916-11-12.
Bild sakna 12x 8
Fig 7 Av drivisen hopskjuten tovvall på strandplanet utanför Getnäsudden Vallen markerar det ungefärliga läget av lågvattenståndet efter sänkningen vid uddens nordostsida. I bakgrunden en skrumpis ackumulation i norra delen av sjön foto Rud 1917-04-27

ONUMRERAD SIDA

Utan bildnr två vänstra bilderna finns med medan högra sidan saknar bilder 12x8 cm.

Bild Den subatlantiska erosionsbranten med isskjutna block å Getnäsudden. Branten bildar en del av den epilitorala vindzonen ; träden vindpåverkade foto Rud. (stranden nedanför Lars Nilsgården Slötamajes)

Bild (saknas) Vindpinad tall med förkrymt toppskottet på grund av sydvästvindens invallan Getnäs stranden foto författaren

Bild Den epilitorala vindzonen på Långeberg i Västorpaviken. Zonen utbildad som enbuskmark på åsen västsida foto Rud.
Bild (saknas) Den efter sänkningen 74-77torrlagda xxx delen visar en typiska björk och vaget i xxx ingsdälderna foto Rud.

80
saknas tre första bilderna
Bild sakna och bildtexten överstruken Sjötorpasjön nordost strand foto Rud 1916-06-18

Bild 17 saknas Antiklinalt råkveck i Hornborgasjön NO del Toppen av vecket instörtad foto Rud 1918-01-06

Bidl 18 Antiklinalt. Isveck mellan Ytterberg och Flian. I bakgrunden öppen ränna bildad av den norrifrån kommande strömmen foto Rud 1919-03-12.

Bild 19 Isveck mellan Flian och Almeö. Vecket ensidigt antiklinalt (endast ena sidan isskjuten foto 191803115 90

Fig 21 (saknas) Drivis uppskruvad på Fågeluddens sydöstra sida av sydvästlig vind islossningen foto Rud 1917-04-27

Fig 22 Drivis ackumulation utanför sjöns nordost strand Foto av Rud 1917-04-27

Fig 23 saknas 8x12 Drivis ackumulation uppskruvad utanför Getnäsudden foto 1917-04-27
 

6 sidan 93

Fig 24 Av drivisen hopskjuten klapperstrand på Getnäsudden södra strand foto Rud 1917-04-27

Fig 25 Av drivisen ackumulerad strandvall av torv etc på Ytterbergs spets. Foto Rud 1917-05-07.

Fig 20 saknas Av isflak hopskjutna vallar (året efter sänkningen) i inre delen av Västtorpvallen foto Rud 1918-04-28.

Fig 30 Av vågor bildat erosionshak före sista sänkningen å Ytterbergs norra strand foto av Rud 1918-02-02.

7 med sid 104

3 bilder saknas
Fig 26 Isskjutet block på Getnäs stranden med strandgropen, varur blocket blivit lyft. Framför ackumulations vallen foto 1918-04-28

Foto 24 (saknas) texten överstruken foto 1918-0428.

Fig 27 (saknas) Det största av dem upplyfta blocket något söder om Getnäsudden. Mannen sitter på i den 0.5 m djupa strandgropen. Framför av blocket hopkörd huvudstor klapper foto av Rud 919-04-20.

12 sid 8 skrivet på kvarvarande kort

Fig 29 (saknas 12.7x8.5) Erosionsföreteelser i Hornborgasjön subboreala torvmosse, torrlagd genom sista sänkningen foto 1916-11-12

Fig 38 Musselbank ackumulerad utanför Fågeluddens del foto Rud 1918-06-19

Fig 37 Ackumulation av detritus genom vinden i den uppmuddrade, torrlagda utloppskanalen i sjöblekebotten strax utanför Flians utlopp, varigenom sjön tillfälligtvis blivit avlopplös. Till höger i fonden den yttersta blockholmen utanför Orenabb, mitt över sjön Almeö. Foto 1918-05-15.

152

Fig 3XX     Ström ackumulationen bevuxen med vide och Phragmites utanför Fågeludden. Den senast synlig längst till höger. Längs stranden löper rännan, utenderas av strömmen. På stranden, som bildas av den subboreala strandvallen, enbackar samt på genom för den forna bränningsverksamhet markerad av frisköljda block eller klapper (bestånd av albuskar och vide. Höjden i förgrunden är den subatlantiska erosionsbranter. Foto Rud 1919-03-09.

Fig 3xxx Bottnen utanför Borängen visande den blott eroderade subboreala stubbskogen, torrlagd efter sista sänkningar. I förgrunden den till Flians avlopp uppmuddrade rännan för utloppsvattnet foto 1919-01-12.

Sid 290 tre bilder varav blott den nedersta synes.

Fig Sid 71 Hornborgaviken före sänkningen vid Stommen. Phragmites vass i bakgrunden, Scirpus dungar utanför Almeö läsida. Almeö och Dagsnäs i bildens mitt foto Rud (Emil) 1905.

oident023

Fig 72 Samma som föregående efter sänkningen efter sänkningen. Phragmites associationen i utdöende. Längre ut den torrlagda bottnen i Hornborgaviken visande verkan av sänkningen foto Rud 1914.

Fig 33 Framställer den inre delen av Fågeluddens nip formade brant (den subatlantiska erosionsbranten) Utanför densamma ett ljust terassplan blottlagt efter 1874-77 års sänkning övergående i den mörka markytan, som vunnits genom den sista sänkningen fot Rud 1916-12-17

150 18 skrivet på kortet

Fig 3x Erosionsstranden av rännan in mot Stommen S om Ytterberg. Näten äro uppställda på den här utskjutande moränudden antydande att Stommens båtplats flyttades hit ut efter sista sänkningen enär är den enda plats, som möjliggör rodd ut från stranden under sjöns nuvarande lågvattenstånd foto 1917-04-04.

Fig 31 erosionshak (urspolningsmärke) på botten planet i sjön norra del blottande delvis bevuxet med Juncus alpinus. I bakgrunden vid trädgränsen den subatlantiska strandvallen foto Rud 1916-12-05

Fig 32 Längs sydstranden av Ytterberg uppkastad strandvall av gammal säv samt däri ackumulerad sand uppspolad en klappermaterial på den blottade strandplanet nedanför vallen foto Rud 1917-05-17

253

4 bilder alla saknas 3 st 8x12 samt en 5x5 ned till vänster.
Bild 41 Den torrlagda bottnen utanför Flians avlopp Stubben av subboreal ålder antydande utsträckning av det subboreala löv kärret på Stenumsmaden. Stubbarna vila på blott erosionsbleke lager foto 1917-09-016

Fig 34 Det av strömmen eroderade bottenplanet utanför Stenums tillandningen. Rutmark bevuxen med spridda bestånd av Alisma plantago samt Juncus alpinus foto Rud 1917-09-06


Fig 35 yttersta blockholmen utanför Orenabb före sista sänkningen foto Rud 1905.

5 3 8x12 bilder saknas

Bild 40 Ett i rännan utefter Ytterbergs södra strand grundstött torvblock, antydande drift genom biströmmen in mot Stommen. I bakgrunden synes rännan och därintill (Höger) en svag skuggning, antydande ackumulationsbanken (tillandningssporren) orsakad av innan nämnde ström foto Rud 1917-05-17

Fig 39 Rännan Fågeluddens södra strand. Till vänster ett torvblock, som drivit med strömmen i rännan in till dess innersta del. Till vänster ackumulationsbanken, vid Fågeluddens sydstrand. I bakgrunden (en mäk skarp begränsad landkontur) Fågeluddens yttersta del foto Rud 1917-04

Fig 28 Driftmaterial (torvblock) ackumulerat på norra stranden av sjön av sydvästlig vind Foto Rud 1916-11-12

25+26 203

Fig 1 eller fig 41. Vy av sjöns sydvästra del (ackumulations området, före sista sänkningen, visande utbredningen av Scirpus dungarna härskandet. I bakgrunden till vä Almeö, Fotografien tagna från Orebackar (Dagsnäsåsen av K Andersson Skultorp)


Inget nr


Fig 42 Vegetationsbild från stranden N Orenabb före sista sänkningen. Scirpus dungen Nuphur luteum F K Andersson Skultorp


Nr 57 Samma bild efter sista sänkningen. Den mörka ytan tät matta av Juncus alpinus Till vänster Scirpusdungar foto Rud 1918-06-15

Fig 52 Näckrosvegetation i sydväst (flytbladsformationen ) före sista sänkningen nu fullständigt utdöd härstädes foto Rud 1905.

14 212 plats för 4 saknade 8x12 bilder.

Fig 43 Erosionsstranden (vindsidan) av Ytterberg juni 1905 Glest Phragmites bestånd samt scirpus dungar. I bakgrunden Almeö Dagsnäs Orebackar Dagsnäsåsen foto Rud 1905.

Fig 44 Samma strand parti något västligare efter sänkningen 1904-14 Ackumulationsbank maj 1914 nyss blotlagd. I bakgrunden Dagnäs Orebacker foto Rud.

Fig 46 Samma ackumulations bank juli 1915 Gungfly av Agrostis stolonifera och Bidens cernua i Bakgrunden Mösseberg Almeö foto Rud

Fig 47 Samma ackumulationsbank (Tillandningssporre) Carex filiformis I bakgrunden Almeö och Dagsnäs samma orientering av kameran som å bild foto Rud

….. 15 213

Fig 48 Samma tillandningssporre ss slåttermark. I förgrunden Scirpus, därefter Magnocaries ( dungliknande tuvor C Stricta längre ut vide löfkärret
Dagsnäs Orenabb foto Rud 1917-09-18

Fig 15 vegetationsbild av stranden från Orenabb. ?

Onumrerat

Fig 53 Vy från Västorpaviken inre del före sista sänkningen. Phragmites vassen ytterst kantad ovan en mörk bård av Scirpus lacustris visande deras zonala fördelning dessa båda associationer i regel äga. Foto Rud 1905 juni
I förgrunden av vågorna uppkastad gammal vass samt en del i strandlinjen liggande klapperstenar.

Fig 53:6 Samma bild efter sista sänkningen visande utsträckningen av den torrlagda bottnen. Scirpus zonen nu belägen på denna foto Rud 1914-06


252

2 bilder saknas en längst ner vegetationsbild. vinterbild

Fig 62 Vegetation å sjöns forna botten utanför Röde mossens erosionsbrant. Fältskiktet av Phragmites och Carex utåt Juncus alpinus samt spridda Scirpusdungar foto Rud 1917-09-20

Fig 60 Vegetationsbild från bottenplanet utanför Stenums tillsandnings. Fältskiktet av Carex filiformis. Stackar av bärgad starr och bladvass antydande slåtterkultur.

Fig 61 Den första vegetationen på ackumulationsbanken utanför Stenum tillandnings Phragmites Bedens foto Rud 1915-06

20 står på över högra kortet

 

bild 63 Vid Almeö läsida Phragmites vassens utbredning sommaren 1905

Bild 64 Samma bild sommaren 191? Vegetationsbältet tillväxt har orsakat en sammanslutning tillandningssporrens från Ytterbergs yttersta del och spetsen av tillandnings från Almeö. Åt vänster en utskjutande vegetationsudde orsakad av muddringsbankar. Denna möter en liknande mitt ute å sjön från Flians avlopp. Innanför vegetationsbältet (till höger) lagansjön i Hornborgaviken. I fonden synes som en mörk strimma Ytterbergs udde. foto Rud 1917-09-13.

Bild 65 Bild av landförbindelse mellan Almeö och Ore nabb under sjöns nuvarande lågvatten stånd (fotografiet taget från Almeö). Till vänster en avsnörd del av av sjöns sydligaste del vattenränna uti mot Hånger. Till höger Sjöns egentliga vattenyta foto Rud 1917-09-13

- - - - - - 60 på kortet till höger

Fig 63 Växtfysionomisk bild av Sätuna viken före sista sänkningen visande Scirpus dungens sammanslutningar foto Rud 1905.

Bild 64 En flytholme i Scirpus arealens ytterzon före sista sänkningen (sydvästra delen av sjön) Å holmen Phragmites bestånd samt videbuskar Till höger en scirpus dunge foto Yngve Laurell juni 1901

Fig 55 Rännan vid Fågeludden, inre delen med gungfly altoriationer (Alisma Stratiodes, Ranunculus. I bakgrunden tillsanningssporren med vide och Phragmites vass, nu slåttermark foto Rud 1913-07-24

Fig 56 Rännan vid Fågeludden yttre del en Dyacumulation gungfly genom och erosionstranden på Fågeludden bilda rännans strandformer foto HN

16 266


Fig 65 Flytholmar i sjöns sydvästra del med videbuskar foto Rud 1901-05-11Vass och säv vegetationen ännu ej uppvuxna

Fig 66 Vide snårrikt i sydväst utanför Dagsnäs. Phragmites vass Det förra av ungefär samma utsträckning före sista sänkningen foto Rud 1917-05-25


Fig 65 Videbestånd uppkommet inom ett Scirpus dunge efter sista sänkningen. Från den torrlagda bottnen söder om Flians avlopp. Inom Scirpus dungen ackumulation av yrsnö, I förgrunden erosionsyta foto Rud 1919-01-12

Fig 66 Videbestånd, där förut Scirpus dungar förekommit deras begränsning densamma som Scirpus dungen d.v.s. cirkelformig, fältskikt av Phragmites communis. Från den forna sjöbotten utanför Stenum strand foto Rud 1918-06-15.

23239 3 bilder saknas

Fig 68 Erosionsbranten vid Röde mosse foto Emil Lindegren 1905,

Fig 69 Samma bild efter sista sänkningen Det lösbrutna torvblocket borteroderat före sänkningen Torv tungan med av vågorna nerspolad bas. Utanför branten den av snö täckta, torrlagda bottnen med spridda bestånd av Juncus alpinus (även svag anläggning av plungulog association. foto Rud 1915-02

Fig 70 Samma som ovanstående. Den torrlagda bottnens utsträckning framgår av den ljusa gränslinjen i fonden, som är det sista tunnan vattenskelettet i sjöns norra del. Vegetations fältskiktet av Phragmites och Carices längst ut Juncus mattan foto 1917-09-20

51

Fig 5 Drivisens löpe 1917-04-27 utmärker de för drivis starkaste utsatta punkterna

Fig 00 Suboreala strandlinjer enl Sandberg och Rud
 

Start ] Uppåt ]
redigerad juli 2017.