Marianne Spolen gjorde denna batikbild till Hornborgasjöns ära      Bolagsordning-2017    

Start ] Uppåt ] Grafströms Arbete ] [ Bolagsordning ]
[ Innehåll ]

Bolagsordning

för 

Hornborga Sänknings Aktiebolag

Skara Petterssonska boktryckeriet 1872

Aktien är utställd till Sergeanten Carl Johan Jonsson, som var ägare av Väster Bredegården i Bjellum.

Kongl Maj:ts

nådiga Resolution uppå en af P Jönsson och Erik Mannerfelt med flere gjord underdånig ansökning, att, sedan ett bolag under benämning "Hornborga Sjösänknings Aktiebolag" bildat sig i ändamål att bereda odlingsbar jord medelst uttappning och torrläggning af den inom Walle och Gudhems härad af Skaraborgs län belägna Hornborga sjön, Kongl. Maj:t täcktes i nåder meddela stadfästelse å ett den underdåniga ansökningen bilagdt förslag till ordning för bolaget; gifvet Stockholms Slott den 8 Mars 1872.

Kongl. Maj:t har i nåder låtit sig detta ärende föredragas, och finner, efter pröfning af det ingifna förslaget, godt härmed fastställa följande


BOLAGSORDNING

för
Hornborga Sjösänknings Aktiebolag.

§ 1

Bolaget, som benämnes Hornborga Sjösänknings Aktiebolag och inköpt ett sextondels mantal Hogårn i Hångers socken och Skaraborgs län, hvars egor gränsa intill den så kallade Hornborga sjön eller Lunden, har till ändamål att, på grund af sålunda vunnen eganderätt till jord, som har båtnad af Hornborgasjöns sänkning, utföra detta sjösänkningsarbete så, att, jemte torrläggning af de vattensjuka egorna till nämnda, bolaget tillhöriga hemmansdel, äfven sjöns botten eller åtminstone största delen deraf torrlägges och göres fruktbar till åker eller äng.

§ 2

Derest delegare i den jord, som genom sjösänkningen tillskyndas båtnad, vare sig Kongl. Maj:t och Kronan eller enskilte jordinnehafvare, icke vilja med bolaget uti kostnaden för sjösänkningen deltaga, gälle till efterrättelse bestämmelsen i nådiga förordningen den 30 November 1844, att sådana delegare äro både berättigade och pligtige att för sina andelar i den vattendränkta jorden taga ersättning i viss andel uti den genom vattnets afledning förbättrade jorden, efter som den, jemförd med samma jord i dess vattendränkta tillstånd, af mätesmän varder bestämd.

§ 3

Då, enligt ett af Majoren m.m. A. Grafström uppgjordt förslag, kostnaden för ifrågavarande sjötappning skulle uppgå till 340,000 Riksdaler, skall till förekommande af framtida brist bolagets aktiekapital utgöra Trehundrafemtio Tusen Riksdaler fördelade på 3,500 aktier, hvarje å Etthundra Riksdaler.

Dock må med det redan tecknade aktiebeloppet af öfver 200,000 Riksdaler bolagets verksamhet i så måtto taga sin början, att det åligger den utsedda direktionen att gå i författning om verkställande af, alla åtgärder som måtte föregå sjelfva tappningsarbetet, hvilket må börja genast efter det aktiekapitalet blifvit till fullo tecknadt.

§ 4

Delaktighet i bolagets egendom och vinst tillkommer en hvar aktieegare efter, det antal aktier, han tecknat.

§ 5

Aktierna skola hos bolagets direktion inregistreras i en särskild bok, hvilken upptager:
a) de personers namn, stånd och hemvist af hvilka aktier tecknats,
b) de å aktierna verkställda inbetalningar, och
c) de med eganderätten till aktier skeende förändringar om hvilka anmälan hos direktionen blifvit gjord. 

Denna bok skall hållas tillgänglig för hvar och en, som anmäler sig att deraf erhålla kännedom, ehvad han är delegare i bolaget eller ej.

§ 6

Å de i bolaget tecknade aktier utfärdar direktionen aktiebref, hvilka utställas på viss person och förses med samma ordningsnummer, som aktierna i registerboken ega.

§ 7

Eganderätt till aktie kan förvärfvas genom hvarje laga fång, men köpe- bytes- och gåfvo-aftal angående aktier böra ske skriftligen och med två vittnen; skolande alltid vid förändring i eganderätten till aktier, äfven om öfverlåtelsen skett genom arf, anmälan derom hos direktionen ske och förändringen därstädes styrkas, allt vid äfventyr att nye egaren eljest icke kan göra sina rättigheter i bolaget gällande.

§ 8

Går aktiebref förloradt, må, under iakttagande af nödiga försigtighetsmått till bolagets betryggande mot svek, nytt aktiebref i det förlorades ställe utfärdas under samma nummer och till den person, som enligt registerboken, egt det förkomna brefvet.

§ 9

Aktiebelopp skall inbetalas till direktionen med högst en tiondedel hvarje gång, på tider, som bolagstämma beslutar; dock må två betalningstider icke utsättas närmare hvarandra än sex månader.

Vid första inbetalningen skall hvar och en, som aktie tecknat, till direktionen afgifva sin skriftliga förbindelse för hvad å hans lott oguldet är att gäldas å de tider, som, enligt hvad här ofvan sagdt är, bolagstämma beslutas; och må innan sådan förbindelse lemnats aktiebref icke till aktieegaren utfärda. 

Försummar aktieegare att på förfallodagen verkställa beslutad inbetalning å aktierna, erlägge han å beloppet en half procent ränta i månaden från förfallodagen, till dess liqvid sker. Dröjes med inbetalningen mera än två månader eller underlåter aktieegaren att vid första inbetalningen aflemna omförmälda förbindelse, hafve han, såvidt ej direktionen tillåter honom att i bolaget qvarstå emot det att han sedermera fullgör sina förbindelser, förlorat sin aktierätt och till bolaget förverkat allt hvad han redan kan hafva erlagt, men vare ändock skyldig å återstående inbetalningar till alla delar verkställa.

§ 10

Aktieegare är icke skyldig till någon betalning utöfver beloppet af innehafvande aktier eller förhanden till ansvar för bolagets skulder med mera än han insatt eller åtagit att insätta, derest han icke till vidare ansvarighet sig särskildt utfäst.

§ 11

När sjösänkningen eller torrläggningen är fullbordad, fördelas bolagets gemensamma jord emellan aktieegarne efter de grunder, som för laga skifte, äro gällande; dock bör aktieegare, som tillika år strandegare såvidt ske kan, för sina aktier bekomma jord uti förut vattendränkta mark, han till bolaget afstått, och vare aktieegare skyldig att för sin då ännu möjlig resterande aktieskuld lemna bolaget sådan säkerhet, som af bolagets direktion godkännes, vid äfventyr att jorden eljest icke får af aktieegaren tillträdas, utan kommer att af bolaget innehafvas och nyttjas, intill dess bolagets fordran guldits.

Efter det bolagets alla fordringar influtit och skulder betalts, samt dess affärer blifvit till fullo utredde, upplöses bolaget, hvarvid sådana åtgärder försiktighetsmått vidtagas att de enskilde aktieegare blifva förbundne att vidkännas, alla bolaget åliggande skyldigheter emot tredje man.

Så länge bolagets verksamhet fortfar och innan alla dess gällande skulder blifvit godtgjorda, må icke bolaget af, tillgångarne göra vidare utdelning emellan bolagsmännen, än att, enligt sista bokslut och det ej äldre än för nästföregående år, öfverskott finnes, motsvarande fem procent af teckningssumman. Medlemmar af direktionen eller bolaget, hvilka i något häremot stridande boslut deltaga, vare, i händelse af, brist hos bolaget, skyldige ansvara, en för alla och alla för en, för återbäring af hvad för mycket utdeladt blifvit. Vare och alltid medlemmar af direktionen eller bolaget, hvilka i annan måtto öfverträda denna bolagsordning, skyldige ersätta all genom sådan öfverträdelse uppkommen skada, en för alla och alla för en.

§ 12

Bolagets angelägenheter förvaltas af en direktion, bestående av sju ledamöter, hvilka, jemte tre suppleanter, väljes hvarje år å ordinarie bolagsstämma; och må till ledamöter eller suppleanter i direktionen jemväl kunna utses personer, hvilka icke äro delegare i bolaget. Uppgift å de valdes namn införes namn införes Post- och Inrikes Tidningar.

§ 13

Direktionen har sitt säte i Hångers socken av Gudhems härad och Skaraborgs län; blifvande Gudhems Häradsrätt bolagets laga forum i alla de mål, för hvilka ej annorlunda i lag stadgas.

§ 14

Direktionen som inom sig väljer ordförande och vice ordförande åligger att handhafva bolagets angelägenheter låta uttaxera och uppbära delegernes tillskott; upplåna behövliga meddel och å upptagne lån utfärda förbindelser; besörja ränte- och kapitalbetalninge; föra bolagets räkenskaper och förvalta inflytande medel; föra bolagets talan samt i allo med omsorg och noggrannhet vårda och främja dess bästa. I öfrigt ställer sig direktionen till efterrättelse gällande förordning om aktiebolag, denna bolagsordning samt de särskildta beslut, som vid bolagsstämma kunna meddelas. 

§ 15

Alla skriftliga afhandlingar, som direktionen för bolaget ingår, skola af samtlige direktionsledamöterna undertecknas å bolagets vägnar och med utsättande af antagna benämning, vid äfventyr att direktionens ledamöter, som afhandlingen annorlunda underskrifva, skola för fullgörande af bolagets derpå grundande förbindelse ansvara såsom för egen skuld, en för alla och alla för en.

§ 16

Behöfligt tjenste - och arbetsbiträden eger direktionen antaga, aflöna och förafskeda.

§ 17

För omhänder hafvande medel ansvarar direktionens medlemmar, en för alla och alla för en.

§ 18

Direktionen hvars ledamöter icke ega tillgodoföra sig något arfvode för sitt uppdrag, men hvilka likväl, för bolagets angelägenheter företagna nödiga resor, utom sådana till och ifrån direktionssammanträden, åtnjuta ersättning enligt bolagsstämmans beslut, sammanträder så ofta bolagets angelägenheter sådant fordra å tid och ställe, som ordföranden, eller då han är förhindrad, vice ordföranden bestämmer.

§ 19

Direktionsledamot, som är förhindrad att sammanträde bevista, bör ofördröjligen derom underrätta närmast honom boende suppleant, som då eger att vid sammanträdet närvara och i dervid förekommande beslut deltaga.

§ 20

Vid direktionens sammanträden föres af ordföranden, eller den han dertill förordnar, protokoll, som justeras vid tillfället, eller, om hinder derför skulle uppstå, å tid, som direktionen bestämmer.
Minst fem ledamöter, ordföranden deri inberäknad, erfordras för besluts fattande. Vid lika röster gälla den mening, ordföranden biträder.

§ 21

Bolagets räkenskaper omfatta tiden från och med den 1 Mars till och med den sista näst derpå följande Februari; och åligger det direktionen att sist före den 1 Maj hvarje år hos vederbörande revisorer till granskning anmäla föregående årets räkenskaper, behörigen afslutade, jemte af direktionen författad berättelse om bolagets verksamhet.

§ 22

Granskning af bolagets räkenskaper och förvaltning sker en gång hvarje år af tre revisorer, hvilka jemte lika många suppleanter, väljas vid ordinarie bolagsstämma.

§ 23

Direktionen åligger att sjelf eller genom dess ordförande lemna de upplysningar eller förklaringar, som af revisorerne kunna äskas.

§ 24

Öfver granskning, vid hvilken jemväl direktionens protokoll skola vara tillgänglige, upprätte revisorerne en till bolaget ställd berättelse, som utvisar bolagets ställning och innefattar jemte hvad som anses böra komma till bolagets kännedom, utlåtande huruvida ansvarsfrihet må direktionen meddelas eller icke.

Denna berättelse skall af revisorerna före den 15 Maj öfverlemnas till direktionen, som, med anledning af möjligen deri hemställda förslag och anmärkningar, afgifver utlåtande, hvilket jemte revisionsberättelsen till nästa ordinarie bolagsstämma ingifvas.

§ 25

Till ordinarie bolagsstämma sammanträder bolaget hvarje år å ort och dag emellan den 15 Maj och den 1 Augusti, som direktionen utsätter och två gånger, sista gången minst fjorton dagar före sammanträdet, tillkännagifver ej mindre uti Post- och Inrikes Tidningar samt en af de tidningar, som utkomma i Sköfde, Skara och Falköping, än ock i Skaraborgs läns kungörelser.

§ 26

Då bolagsmän för minst tvåhundrafemtio aktier begära extra bolagsstämma eller omständigheterna eljest dertill föranleda, sammankallar direktionen sådan bolagsstämma på lika sätt, som om ordinarie stämma i föregående § är föreskrifet, med tillkännagifvande af det eller de ämnen, som kallelsen föranledt; och må vid sådan stämma ej annat ärende behandlas, än som i kallelsen blifvit uppgifvet.

§ 27

Vill bolagsman hafva något ärende framlagdt till öfverläggning och beslut på ordinarie bolagsstämma, bör skriftlig anmälan jemte förslag i ämnet, sednast inom den 1 April samma år, då bolagsstämma skall hållas, af honom ingifvas till ordföranden i direktionen hvilken det åligger att till bolagsstämman afgifva utlåtande i ärendet och detsamma äfven i öfrigt till föredragning bereda.

Anhållan af bolagsmän om extra bolagsstämma efter 26 § skall skriftligen till direktionen ingifvas tillika med tydlig redogörelse angående den fråga, hvarför stämman begäras; och skall direktionen, som utlyser stämman, sist inom två månader efter det ansökningen inkommit, sagda fråga till föredragning bereda, på sätt här förut år stadgat. 

§ 28

Ordförande i stämman är Landshöfdingen i länet, derest han är närvarande och vill uppdraget sig åtaga, eller ock den delegare, som vid tillfället dertill utses.

Vid ordinarie bolagsstämma föredrages och behandlas ärendena i följande ordning:

1) revisorernas berättelse, med hvad dertill hörer; 
2) hvad af direktionen kan vara till bolagsstämmas afgörande hänskjutet; 
3) i behörig ordning föreslagna förändringar i denna bolagsordning;
4) enskilda bolagsmäns, efter beredning framställda förslag; samt 
5) val af direktionsledamöter och revisorer jemte deras suppleanter.

§ 29

Rösträtt vid bolagsstämma utöfvas af delegare sjelf eller genom annan dertill befullmäktigad person.

Rösträtt i bolaget tillkommer en hvar efter det antal aktier, han eger. För aktie, å hvilken förfallen inbetalning icke är verkställd, får ej röstas.

§ 30

Hvad de flesta rösterna förena sig om gälle som, bolagets beslut, utom i fråga om ändring eller tillägg i denna bolagsordning, då en pluralitet af minst två tredjedelar af det vid stämman representerade röstetal erfordras. Sistnämnda röstpluralitet erfordras jemväl för beslut att borttaga sådana fördämningar för beredande af vattenöfversilning å utaf sjöbottnen bildad äng, som bolaget kan hafva låtit inrätta.
Vid lika röstetal gäller den mening, ordföranden biträder, ifall denne är Landshöfdingen i länet; eljest afgöras frågan genom lottning.

§ 31

Alla val skola ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal skilje lotten. Beslut i öfriga frågor fattas genom öppen omröstning.

§ 32

Bolagsstämmans beslut skola vara ovillkorligen bindande äfven för de bolagsmän, hvilka icke sjelfva, eller genom ombud, varit vid stämman tillstädes.

§ 32

Öfver de vid bolagsstämma handlagde ärenden och fattade beslut föres vid tillfället protokoll; och utses, innan; stämman upplöses, de personer, hvilka skola det förda protokollet justera.
Hvilket vederbörande till underdånig efterrättelse länder.

Carl

sigill

Axel Bergström.

Till Hornborga Sjösänkningsaktiebolag eller Ordres betalar undertecknad såsom återstående ogulden valuta 00 procent af det af mig tecknade aktiebeloppet med 00 Rdr rmt på de tider, som bolaget vid bolagsstämma beslutar; dock att sådant ej får ske fortare än första inbetalningen efter två månader högst tio procent och sedan högst tio procent af aktiebeloppet i hvarje inbetalning med minst sex månaders mellanrum; och förbinder jag mig dessutom att i händelse jag skulle utöfver förfallotiden med betalningen uteblifva erlägga en half procents ränta i månaden å förfallna beloppet från förfallodagen tills betalning sker; för öfrigt underkastar jag mig hvad Bolagsordningen i afseende härpå föreskrifver.

Start ] Uppåt ]
redigerad juli 2017.