Hornborga Vänner   
Start ] Uppåt ]

Stadgar för föreningen Linnea

Hornborga Vänner.

§ 1 Föreningen utgör en sammanslutning av personer, som äro intresserade för Hornborgasjön och dess omland dess vård och framtid.

§ 2 Föreningens ändamål är att levandegöra Hornborgasjöns historia och skapa kunskap om Hornborgasjöns natur och kulturvärden. Härtill skall föreningen genom stöd och råd möjliggöra länsstyrelsens vård och tillsyn på bästa sätt. Särskild hänsyn skall tas till användning av mark och vatten och det landskapsskyddade området inom Hornborgasjön vattenupptagningsområde. Styrelsen förbehåller sig rätten att avvisa medlemmar med tveksam vandel, vad gäller hanteringen av Hornborgasjön i såväl nu som dåtid.

§ 3 Medel härtill tillskjutes genom årsavgifter, ständiga ledamöters avgifter och dels genom frivilliga bidrag.

§ 4 Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse, med säte i Valle Härad. Styrelsen består av 6 medlemmar. Vid första valet enligt dessa stadgar iakttages att tre ledamöter och en suppleant väljes endast för ett år under det att övriga tre ledamöter och en suppleant utses för två år. Avgående styrelseledamot och suppleant kan omväljas. Avgår styrelseledamot eller suppleant innan hans mandatperiod utlupit, väljer nästkommande årsmöte ny ledamot eller suppleant för den återstående tiden.

§ 5 Styrelsen utser inom sig ordföraren, skattmästaren och sekreteraren.

§ 6 Styrelsen sammanträder så ofta som ordföraren finner lämpligt eller då minst två styrelseledamöter gör framställning därom hos ordföraren. Minst tre ledamöter skola vara tillstädes för att styrelsen skall vara beslutmässig. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföraren vid sammanträdet.

§ 7 Styrelsen bestämmer hur föreningens medel skola placeras samt vilken eller vilka som skola äga rätt att teckna föreningens namn. Skattmästaren ansvarar inför styrelsen för vården av föreningens medel.
Vid styrelsens sammanträden skola protokoll föras.
Handhavandet av föreningens löpande angelägenheter kan av styrelsen överlåtas på ett arbetsutskott om två personer, som styrelsen väljer bland sina ledamöter för en tid av ett år på det styrelsesammanträde, som följer närmast efter årsmötet. Styrelsen utser ordförande i arbetsutskottet. Utskottet är beslutmässigt, när två ledamöter äro närvarande och dessa äro om beslutet ense. Jämväl vid utskottets sammanträden skola protokoll föras, vilka publicerad på nätet.
Styrelsen eller efter dess uppdrag arbetsutskottet har att handlägga frågor rörande den användning av föreningens medel, som omförmäles i § 2.
Föreningen kan på styrelsens förslag kalla person till hedersledamot, vilken gjort synnerligen värdefulla insatser för Hornborgasjöns dokumentation och bevarande. Styrelsen äger vidare rätt att pricka den myndighet eller organisation som åsidosatt eller skadat sjöns möjligheter att överleva.

§ 8 Föreningens räkenskaper skola avslutas för kalenderår och före februari månads utgång påföljande år överlämnas till revisorerna för att jämte revisions - och styrelseberättelserna framläggas vid årsmötet. Senast den 1 april skola revisorerna till styrelsen avlämna revisionsberättelsen.

§ 9 Föreningen sammanträder till årsmöte under trantid å tid, som av styrelsen bestämmes. Extra sammanträde skall utlysas av styrelsen, när den därtill finner anledning, eller om framställning härom göres av minst fem föreningsmedlemmar. Kallelse till sammanträde skall ske minst åtta dagar förut genom annons via E-mail eller notering å länsstyrelsens anslagstavla vid Naturrum eller Trandansen. Vid kallelse till extra sammanträde skall i kallelsen tillkännagivas det eller de ärenden, som vid sammanträdet komma att behandlas. Vid sammanträdena skola protokoll föras.

§ 10 Vid årsmötet föredragas styrelsens och revisorernas berättelser för nästföregående kalenderår och fattas beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och skattmästaren. Därjämte företages val av erforderligt antal styrelseledamöter och suppleanter samt av två revisorer och en suppleant för dem. Val förrättas, om någon så påfordrar, med slutna sedlar, och vid lika röstetal avgör lotten.

§ 11 Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen skall, för att bliva gällande, fattas på ordinarie årsmöte och därvid biträdas av minst två tredjedelar av de röstande. Röstberättigade är här medlemmar registrerade under minst 2 kalenderår.
Förslag om stadgeändring väckes av styrelsen eller minst 10 föreningsmedlemmar, och skola sådana förslag, för att upptagas till behandling, vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmöte, samt genom styrelsens försorg vara utsända till medlemmarna minst en vecka före mötet.

§ 12 Därest föreningen upplöses, skola tillgångarna överlämnas till EU-kommissionen för att användas till fortsatt tillsyn och vård av Hornborgasjön.


Stadgar för Föreningen "Linnea"

vid
Skara Högre Allmänna Läroverk
antagna vid sammanträdet den 2 november 1895
Skara 1896.
Pettersonska Boktryckeriet

Vi fann den i Rudolf Söderbergs Arkiv som nu finns på Stifts och Landsbiblioteket i Skara.

§ 1.
Föreningen "Linnea" har till uppgift att bland Skara allmänna läroverks lärjungar främja naturvetenskapernas och i synnerhet, botanikens studium äfvensom att arbeta för småfåglarnas skydd.

§ 2.
För dessa syften verkar föreningen:
1:o) genom sammankomster, under hvilka föredrag hållas, naturvetenskapliga fynd omnämnas och ämnen, liggande inom området för föreningens verksamhet, diskuteras;
2:0) såsom bytesförening;
3:0) genom att tillhandahålla sina medlemmar samlingar af naturföremål samt en naturvetenskaplig boksamling;
4:o) genom utsättande af konstgjorda fågelbon;
5:o) på hvarje annat sätt, som af föreningen pröfvas lämpligt.

§ 3.
Öfverinseendet öfver föreningen tillkommer inspektor, som bör tillhöra läroverkets lärare.

§ 4.
Till medlem i föreningen må kunna inväljas studerande inom läroverkets 4:de, 5:te, 6:te och 7:de klasser. Har den inträdessökande vid anställd omröstning erhållit minst 2/3 af alla afgifna röster, vare han i föreningen intagen.

§ 5.
Vid inträde i föreningen erlägges femtio (50) öre. Därjämte upptages terminsafgift, hvars storlek efter behof bestämmes af styrelsen. Medellös medlem kan af styrelsen från dessa afgifter befrias.

§ 6.
Lämpliga personer må äfven kallas till hedersledamöter.

§ 7.
Föreningens styrelse utgöres af fem medlemmar: ordförande, vice ordförande, sekreterare, bibliotekarie och amanuens. Val af denna styrelse anställes vid hvarje termins sista sammanträde.

§ 8.
1:o) Ordföranden åligger att utfärda kallelse till alla sammanträden och under dessa leda förhandlingarna, att utöfva överinseendet öfver växtbytet samt att i förekommande fall representera föreningen.
2:o) Vice ordföranden åligger att i händelse af ordförandens frånvaro sköta dennes befattning och att efter styrelsens beslut, förvalta föreningens kassa.
3:o) Sekreteraren åligger att vid hvarje sammanträde föra protokoll och detsamma vid följande sammanträde till justering uppläsa.
4:o) Bibliotekarien åligger att hafva uppsikt öfver föreningens arkiv och samlingar samt tvenne gånger i veckan på af styrelsen godkänd tid hålla biblioteket tillgängligt för medlemmarna.
5:o) Amanuensen åligger att under sammanträdena förrätta förefallande göromål och i sekreterarens frånvaro inträda i dennes tjänstgöring.

§ 9.
Föreningen sammanträder regelbundet hvarannan lördag under pågående termin på tid, som af ordföranden närmare bestämmes. Dock må ordföranden, om honom för godt synes, utsätta ordinarie sammanträde till annan dag äfvensom utlysa extra sammanträde.

§ 10.
Medlem, som utan för ordföranden anmäldt giltigt förfall från sammanträde uteblifver eller infinner sig mera än 15 minuter för sent, erlägge plikt af femton (15) öre.

§ 11.
Växtbyte verkställes en gång om året och ombesörjes af en kommitté, bestående af ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och två af föreningen utsedda förtroendemän, som jämväl få tillhöra styrelsen.

§ 12.
Medlem har rättighet att afgiftsfritt deltaga i växtbytet. Af utom föreningen stående bytesdeltagare äger föreningen att uppbära en (1) krona femtio (50) öre. Med föreningar må särskilda öfverenskommmelser kunna träffas.

§ 13.
Fem (5) procent af de till byte inlämnade växternas pointssumma må föreningen för egen del afdraga. Vid byte med föreningar gälle detsamma, som i föregående paragraf stadgas.

§ 14.
Den bytesdeltagare, som har större fordran, åtnjuter i allmänhet företräde framför den, som har mindre. Dock må ett visst företräde lämnas åt medlem i föreningen framför annan bytesdeltagare med ej allt för mycket större fordran, så länge den förre icke begär mera än ett exemplar af samma växt.

§ 15.
Medlem äger att ur föreningens bibliotek till låns erhålla böcker, men vare förpliktad att efter fjorton dagars förlopp det lånta i oskadadt skick återlämna, vid vite af fem (5) öre för hvar tredje söckendag, som öfverskjuter den bestämda lånetiden. Lånet kan likväl förnyas, såvida ej annan medlem det lånta efterfrågat och påtingat. Mot borgen af två medlemmar må det vara tillåtet att låna böcker öfver ferierna, och måste det så lånta återlämnas följande termin första gång, biblioteket hålles öppet.

§ 16
Medlem äger att ur föreningens samlingar af naturföremål till låns utbekomma de delar, som önskas, men vare skyldig att efter en veckas förlopp det lånta i oskadadt skick återlämna, vid vite af tio (10) öre för hvarje följd af tre söckendagar utöfver lånetiden. Lånet kan förnyas under samma villkor, som i föregående paragraf stadgas. Lån öfver ferierna må af här ifrågavarande samlingar icke förekomma utan styrelsens särskilda medgifvande.

§ 17.
Föreningen skall alltid under den varmare årstiden hafva tjugufem stycken konstgjorda fågelbon utsatta i staden och dess omnejd. Dessas uppsättande och nedtagande ombesörjes åt styrelsen.

18.
Med afseende på småfåglarnas skydd hafva medlemmarna följande skyldigheter:
1:o) att aldrig oroa, skada, fånga, förfölja eller för annat än vetenskapligt ändamål döda småfåglar eller förstöra deras bon eller plundra dessa på ägg och ungar, och att med ord och handling söka förekomma detta oskick hos andra;
2:o) att, såvidt möjligt är, utsätta konstgjorda fågelbon samt skydda och mot okynne bevara de af föreningen utsatta fågelholkarna.

§ 19.
I slutet af hvarje termin utses tvenne medlemmar att granska föreningens räkenskaper och samlingar samt sedan öfver revisionen afgifva berättelse. Revisorerna få icke tillhöra styrelsen.

§ 20.
Votering sker i alla viktigare frågor - såsom förslag till ändring af stadgarna, styrelseval o.s.v. - med slutna sedlar. Intet beslut får fattas, om icke minst halfva antalet af föreningens medlemmar är närvarande.

§ 21.
Vid omröstning gälle enkel röstpluralitet utom i de fall, för hvilka särskilda bestämmelser finnas. Vid lika röstetal äge ordföranden utslagsröst.

§ 22.
Vid val af ordförande erfordras för valets giltighet, att öfver hälften av alla afgifna röster fallit på samme person. Har ingen erhållit så stort röstetal, anställes votering mellan de två, som fått de flesta rösterna.

§ 23.
Medlem arbete nitiskt för föreningens förkofran och uppnåendet af dess ändamål.

§ 24.
Skulle någon medlem bryta mot dessa stadgar eller på annat sätt visa sig ovärdig tillhöra föreningen, äger styrelsen att utesluta honom ur densamma. Tillhör den felande själf styrelsen, hänskjutes saken till hela föreningens afgörande.

§ 25.
Önskar medlem förändring i eller tillägg till dessa stadgar, framlägge han vid ordinarie sammanträde skriftligen sitt förslag, och skall detta vid följande ordinarie sammanträde diskuteras samt därefter antagas eller förkastas, hvarvid för dess antagande erfordras 2/3 af alla afgifna röster.

Åter till Rudolf Söderberg

Start ] Uppåt ]
redigerad juli 2017.